Erasmus+ Praktyki

 

Praktyki studenckie lub absolwenckie

Praktyki można realizować w czasie studiów lub po obronie pracy dyplomowej.

Wyjazdy podczas studiów realizowane są najczęściej w wakacje.

Wyjazdy w czasie trwania roku akademickiego są możliwe po uzyskaniu zgody na indywidualną organizację studiów.

Program Erasmus + umożliwia wyjazdy na praktykę absolwentom  Uniwersytetu Wrocławskiego pod warunkiem, że przejdą rekrutację  na  wyjazd przed ukończeniem studiów.

Praktyka może zostać zrealizowana w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej. Maksymalne finansowanie praktyki absolwenckiej  to 5 miesięcy.

Koordynatorzy Programu Erasmus+

lista koordynatorów

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o wyjazd, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś studentem (dziennym, zaocznym, wieczorowym) bądź doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (często wystarcza znajomość języka angielskiego).
 • Osiągasz dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest  na poszczególnych Wydziałach/Instytutach UWr).

Aby przyznano Ci stypendium, musisz pomyślnie przejść rekrutację prowadzoną przez Koordynatora programu Erasmus+ na Twoim Wydziale lub w Instytucie.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj  letter  of acceptance.

2. Załóż konto na stronie Biura i wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Udaj się do swojego koordynatora z wymaganymi dokumentami (sprawdź regulamin rekrutacji dla twojego kierunku). 

4. Złóż formularz zgłoszeniowy w Biurze Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc. Po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i pozytywnym przejściu rekrutacji w Instytucie, należy zgłosić się z formularzem zgłoszeniowym do BWM.   

 


Język obcy

Jeżeli nie posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka obcego możesz przystąpić do rozmowy kwalifikującej w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zapisy na rozmowy kwalifikujące z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego) na indywidualnie ustalane terminy odbywają się w SPNJO.

Osoba kontaktowa:  mgr Lidia Janota

tel. 71 375 2362

lidia.janota@uwr.edu.pl

 

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy. W przypadku studiów jednolitych magisterskich są to 24 miesiące

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące  

Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Grant Erasmus+ przyznawany na UWr 

Każdy student może, na każdym poziomie studiów, uzyskać finansowanie na praktyki  w wymiarze:

 • od 2 do 10 miesięcy (wyjazdy studenckie) oraz od 5 do 30 dni (krótkoterminowe wyjazdy studenckie) 
 • od 2 do 5 miesięcy (wyjazdy absolwenckie)

Finansowanie można podzielić na kilka wyjazdów.

Dofinansowanie uczestników ze specjalnymi potrzebami (studenci z niepełnosprawnością)

Osoba z niepełnosprawnością wyjeżdżająca na stypendium w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać dodatkowe finansowanie, którego wysokość będzie określana przez UWr na podstawie wniosku złożonego do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wniosek do pobrania

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności. We wniosku należy szczegółowo określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podrożą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia oraz określenia wysokości przewidywanych wydatków.

Przyznanie dodatkowego finansowanie będzie możliwe w następujących sytuacjach:

 • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu zagranicą (koszty podróży osoby towarzyszącej, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności  (koszty specjalnego ubezpieczenia)
 • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów (ta kategoria wymaga zalecenia od lekarza)

Wszystkie koszty będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych, czyli na podstawie dowodów finansowych (rachunki, faktury, bilety). Rozliczenie kwoty niższej od kwoty przyznanej spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania.

Wnioski można składać wyłącznie do BWM przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Dodatkowe wsparcie dla osób w trudnej sytuacji materialnej

Studenci będący w trudnej sytuacji socjalnej mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe z programu Erasmus+, które wynosi 250 EUR/miesiąc.

Żeby ubiegać się o wsparcie dodatkowe, zarówno studenci jak i doktoranci, którzy w momencie rekrutacji, czyli w aktualnym semestrze letnim poprzedzającym wyjazd, pobierają na swoim wydziale stypendium socjalne oraz przedłożą w BWM najpóźniej do 30 czerwca poprzedzającego wyjazd, skan zaświadczenia z dziekanatu, co powoduje automatycznie zakwalifikowanie się do dodatkowego dofinansowania.

Studenci, którzy w  do  30 czerwce roku poprzedzającego nie pobierają dofinansowania socjalnego na swoich wydziałach, ale nabędą takie prawo później, przed wyjazdem na Erasmusa, również będą mogły otrzymać zwiększoną kwotę dofinansowania – konieczne jest dostarczanie do BWM zaświadczenia  o przyznaniu stypendium socjalnego z dziekanatu.

„Green Travel”

 

Studenci, którzy zdecydują się na podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu, mogą wnioskować o jednorazową wypłatę w wysokości 50 EUR oraz do 4 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na czas podróży.

Po skorzystaniu ze zwiększonego grantu z tytułu „green travel” należy złożyć w BWM po powrocie z uczelni przyjmującej, dokumenty podróży, tj. bilety na pociąg/autobus bądź złożyć oświadczenie o odbyciu wspólnej podróży samochodem z drugim uczestnikiem mobilności.

„Green Travel”

Studenci, którzy zdecydują się na podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu, mogą wnioskować o jednorazową wypłatę w wysokości 50 EUR oraz do 4 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na czas podróży.

Po skorzystaniu ze zwiększonego grantu z tytułu „green travel” należy złożyć w BWM po powrocie z uczelni przyjmującej, dokumenty podróży, tj. bilety na pociąg/autobus bądź złożyć oświadczenie o odbyciu wspólnej podróży samochodem z drugim uczestnikiem mobilności.

Jak znaleźć firmę?

Szukając firmy można skorzystać z:

 

Pisząc mail do firmy, należy pamiętać o zasadach programu ERASMUS+ (tutaj warto podać link do Narodowej Agencji programu w danym kraju: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm), co pozwoli firmie zdobyć szczegółowe informacje o zasadach realizacji programu,

WAŻNE: szukając firmy, należy pamiętać, że NIE MOŻE to być:

instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami wspólnotowymi, w celu uniknięcia możliwych konfliktów interesów (wykaz instytucji unijnych, w których nie można odbyć praktyki).

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

 • Wniosek o wydanie karty; dostępny na stronie NFZ
 • Zaświadczenie o wyjeździe na stypendium, które należy podbić w Biurze Współpracy Międzynarodowej- zaświadczenie jest do pobrania na Twoim koncie.
 • legitymacja studencka

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie NFZ

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową.

Zalecamy wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC i NNW.

Wymogi dotyczące ubezpieczeń dla uczestników programu Erasmus+ w Turcji

Od 12 stycznia 2015 r. obwiązują nowe przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wymaganych od uczestników programu Erasmus+ w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na pobyt.

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe mogą być przedkładane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na pobyt, pod warunkiem, że spełniają wymogi dotyczące minimalnych kwot ubezpieczenia.

Szczegóły można znaleźć na stronie konsulatu w  Ankarze.

Wsparcie językowe on-line (OLS)

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej : przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka.  Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany do uczestnika na adres e-mail. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki 
 • czeski
 • duński
 • portugalski
 • szwedzki 

Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

 Kursy językowe on-line

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie: Online Linguistic Support

Kursu językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course)
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
 •  news;
 •  level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Licencje będą przyznawane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus +

Przed wyjazdem

Po pomyślnym przejściu rekrutacji na stypendium Erasmus+ Praktyki należy załatwić kilka niezbędnych formalności:

 • przygotować  Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships)- podpisany przez instytucję przyjmującą oraz Koordynatora Instytutowego 
 • przygotować ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ), OC i NW
 • podpisać Umowę finansową w Biurze Współpracy Międzynarodowej
 • wypełnić test biegłości językowej OLS
 • zarejestrować wyjazd w systemie MSZ Odyseusz (opcjonalnie)

 

WAŻNE: Przed wyjazdem na praktykę należy pamiętać, że Uniwersytet Wrocławski nie zajmuje się Państwa zakwaterowaniem za granicą. Dlatego należy we własnym zakresie znaleźć mieszkanie zanim wyjedzie się na praktykę. W tej kwestii warto zwrócić się o pomoc do instytucji przyjmującej.

 

Porozumienie o Programie Praktyki

Porozumienie o programie praktyki -Learning Agreement for Traineeships- jest dokumentem, który musi podpisać opiekun praktyki z instytucji przyjmującej oraz koordynator Erasmusa na Twoim wydziale/instytucie.W programie praktyki są wyszczególnione przewidywane obowiązki i zadania studenta w czasie praktyki. Dokument ten należy przesłać instytucji przyjmującej po rekrutacji na wydziale a przed wyjazdem na praktykę. 

Program praktyki jest niezbędnym dokumentem przy podpisywaniu umowy finansowej, którego jest załącznikiem. 

Formularz Porozumienia o Programie Praktyki będzie do pobrania na indywidualnym koncie na naszej stronie po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego w BWM.

Umowa finansowa 

Umowę finansową należy podpisać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (najlepiej na około 2 tygodnie przed wyjazdem).  

Można ją pobrać z konta założonego na naszej stronie.

Pola dotyczące długości pobytu na stypendium oraz kwoty przyznanego grantu wypełni BWM.  

Umowę proszę wydrukować w dwóch egzemplarzach i załączyć do niej:

 • learning agreement 
 • kopię ubezpieczenia/karty EKUZ
 • jeżeli wyjazd odbywa się w trakcie zajęć: zgodę na  indywidualna organizację studiów

Przekazanie grantu Erasmus + odbywa się wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy studenta. Zalecamy założenie konta walutowego w EUR, aby uniknąć kosztów przewalutowania. 

Na życzenie studenta grant może zostać przelany na konto złotówkowe.

Koszty przelewu pokrywa uczelnia. 

Uniwersytet nie dokonuje żadnych przelewów do banków za granicę. Przelewy dokonywane są wyłącznie na konta złotówkowe i walutowe w kraju.

Przelewy będą realizowane uwzględnieniem daty rozpoczęcia praktyki, przy czym termin rozpoczęcia realizacji przelewów będzie również uzależniony od daty przekazania środków finansowych na konto UWr przez Narodową Agencję programu Erasmus+.

Grant wypłacany jest w dwóch ratach:

 I rata: 

80% przed wyjazdem 

II rata:    

20% po rozliczeniu wyjazdu

Przedłużenie stypendium

Przedłużenie pobytu na praktyce jest możliwe z finansowaniem lub bez finansowania dla osób, które dysponują odpowiednim kapitałem mobilności*. 

Decydując się w trakcie pobytu na przedłużenie stypendium  należy:

 • uzyskać zgodę opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej i uzyskać nowy Learning Agreement for Traineeships ze zmienionymi datami pobytu oraz zmodyfikowanym programem
 • uzyskać zgodę Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego i jego podpis na Learning Agreement
 • złożyć aneks poprzez indywidualne konto na stronie BWM.

Zgoda BWM na przedłużenie praktyki nie jest równoznaczna ze zgodą na dalsze finansowanie, które jest zależne od wolnych środków finansowych będących w dyspozycji Uczelni na dany rok akademicki.

Formalności związane z przedłużeniem stypendium można załatwiać w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na miesiąc przed pierwotnie ustalonym terminem zakończenia praktyk

ZŁOŻENIE ANEKSU JEST MOŻLIWE POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO NA STRONIE BWM.

Rozliczenie po powrocie

Po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się z wyjazdu w BWM, część dokumentów dostępna jest do pobrania  poprzez indywidualne konto na naszej stronie:

 • Potwierdzenie pobytu (Traineeship Certificate) czyli zaświadczenie o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej (okres praktyki musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej). Potwierdzenie można pobrać z konta na naszej stronie. 
 • Wypełnione testy biegłości językowej OLS
 • Wypełniona ankieta  dla Komisji Europejskiej (EU-Survey),  indywidualny link do ankiety zostanie przesłany na adres e-mail studenta.

Proszę nie drukować ankiety.