Erasmus+ Praktyki

Program Erasmus + jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej realizowanym w latach 2014-2020. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie. 

Grant Erasmus+

W roku akademickim 2018/2019 miesięczny grant Erasmus-Praktyki wynosi (dla mobilności kończących sie w 2019):

 • 600 Euro - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania* 
 • 550 Euro - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy  
 • 500 Euro - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 

* UWAGA! (Edit)

Zgodnie z informacją podaną przez Agencję Narodową Erasmusa wszystkie mobilności, które rozpoczną się przed rzeczywistą datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będą uprawnione i finansowane.

Decyzja ta może się jeszcze zmienić dlatego prosimy o monitorowanie naszej strony.

Dodatkowe dofinansowanie

Stypendium socjalne

Studenci nominowani do wyjazdu w ramach Erasmus+ praktyki, którym zostało przyznane stypendium socjalne, otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 100 EUR na każdy miesiąc praktyki zagranicznej  w ramach okresu objetego umową finansową (kontraktem studenckim) podpisywanym w BWM przed wyjazdem. 

Dodatkowe dofinansowanie jest przyznawane na podstawie informacji o kwalifikacji do stypendium socjalnego przekazywanej przez wydziały.

UWAGA!

Stypendyści uprawnieni do korzystania z dodatkowego funduszu socjalnego będa w całości finansowani z programu POWER, prowadzonego w walucie PLN, czyli grant Erasmusa wraz z dodatkowym 100 EUR/miesiąc pobytu jest wypłacany z konta funduszu POWER w PLN.

Miesięczne stawki stypendialne programu POWER w roku akademickim 2016/2017 

 • 3019 PLN - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  
 • 2803 PLN - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy  
 • 2587 PLN - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Osoba niepełnosprawna wyjeżdżająca na stypendium w programie Erasmus + ma prawo otrzymać dodatkowe finansowanie. Wysokość dodatkowego finansowania będzie określana przez UWr na podstawie wniosku złożonego do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+

Wniosek do pobrania

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności.

 We wniosku trzeba szczegółowo określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności , inne niż standardowe koszty związane z podrożą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia oraz określenia wysokości przewidywanych wydatków.

Przyznanie dodatkowego finansowanie będzie możliwe w następujących sytuacjach:

 • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu zagranicą (koszty podróży osoby towarzyszącej, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności ( koszty specjalnego ubezpieczenia)
 • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów ( ta kategoria wymaga zalecenia od lekarza)

Wszystkie koszty będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych, czyli na podstawie dowodów finansowych ( rachunki, faktury, bilety).

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy* 

Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy*

Minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 miesiące  

*Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności.

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na:

semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania semestru/trymestru od 3 do 5 miesięcy  praktyki w czasie trwania studiów lub absolwenckie (na okres  od 2 do 5 miesięcy w sumie!)

Przy studiach jednolitych magisterskich liczba możliwych wyjazdów jest podwojona. Nie ma możliwości kumulowania miesięcy z możliwym finansowaniem np. w miejsce dwóch osobnych wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium).

 

UWAGA!

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki, lub odwrotnie.

Jak znaleźć firmę?

Szukając firmy można skorzystać z:

Jeżeli nie wiadomo, jak rozpocząć poszukiwania praktyki, można posłużyć się jedną z ankiet wypełnionych przez byłych stypendystów, którzy opisują, w jaki sposób znaleźli firmę, w której odbyli staż. 

Pisząc mail do firmy, należy pamiętać o zasadach programu ERASMUS+ (tutaj warto podać link do Narodowej Agencji programu w danym kraju: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm), co pozwoli firmie zdobyć szczegółowe informacje o zasadach realizacji programu,

WAŻNE: szukając firmy, należy pamiętać, że NIE MOŻE to być:

instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami wspólnotowymi, w celu uniknięcia możliwych konfliktów interesów (wykaz instytucji unijnych, w których nie można odbyć praktyki).

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

 

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/zwrot_kosztow/strona-glowna

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić polisę w którejś z firm ubezpieczeniowych.

Nowe wymogi dotyczące ubezpieczeń dla uczestników programu Erasmus+ w Turcji

Od 12 stycznia 2015 r. obwiązują nowe przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wymaganych od uczestników programu Erasmus+ w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na pobyt.

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe mogą być przedkładane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na pobyt, pod warunkiem, że spełniają wymogi dotyczące minimalnych kwot ubezpieczenia wskazanych poniżej:

 

Szpitale i inne podmioty mające umowę z ubezpieczycielem

 

 

Szpitale i inne podmioty niemające umowy z ubezpieczycielem

 

 

Minimalna roczna kwota ubezpieczenia

Udział w kosztach

Minimalna roczna kwota ubezpieczenia

Udział w kosztach

Opieka ambulatoryjna

2.000. -TL

Pacjent : 40%  Ubezpieczyciel : 60%

 

 

2.000.-TL

Pacjent : 40%  Ubezpieczyciel : 60%

 

 

Hospitalizacja

Bez ograniczeń

Pacjent : 0%  Ubezpieczyciel : 100%

 

 

20.000.-TL

Pacjent : 20%  Ubezpieczyciel : 80%

 

 

UWAGA: podane kwoty są w lirach tureckich.

Uczestnicy programu Erasmus+, aby ich polisa została zaakceptowana przez policję, muszą:

 1. Przedłożyć ją wraz z potwierdzonym przez tureckiego notariusza tłumaczeniem na język turecki;

albo

Uzyskać bezpłatne poświadczenie zgodności polisy z przedstawionymi wyżej wymogami tureckiego prawa od uczelni przyjmującej

Warto również zaopatrzyć się w kartę EURO>26, której posiadacz oprócz uprawnień do różnych zniżek, ubezpieczony jest także od nieszczęśliwych wypadków.

Wsparcie językowe OLS

Opcje konfiguracji - Otwarte Odnośniki nawigacji książki Wsparcie językowe OLS

Wsparcie językowe on-line (OLS)

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej : przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka.  Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany do uczestnika na adres e-mail. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki 
 • czeski
 • duński
 • portugalski
 • szwedzki 

Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

 Kursy językowe on-line

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie: Online Linguistic Support

Kursu językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 •  language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course)
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 •   forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
 •   news;
 •   level test:  test na zakończenie kursu on-line.

 

Licencje będą przyznawane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus +

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o wyjazd na praktyki z programu Erasmus, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś studentem (dziennym, zaocznym lub wieczorowym) bądź doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ukończyłeś pierwszy rok studiów
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (w Krajach Skandynawskich, Belgii i Holandii często wystarcza znajomość języka angielskiego)
 • Osiągasz dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie na poszczególnych Wydziałach/Instytutach UWr.)

 

Aby przyznano Ci stypendium, musisz pomyślnie przejść rekrutację prowadzoną przez Koordynatora programu Erasmus+ na Twoim Wydziale lub w Instytucie.

OBECNIE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA NA PRAKTYKI*

 • na rok akademicki 2018/2019 (wyjazdy od 1 października 2018 do 30 września 2019)

(obejmuje recent graduates przyszłych absolwentów , którzy kończą studia w roku akademickim 2018/2019 aplikację należy złożyć przed ukończeniem studiów a pobyt na praktyce musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja ma charakter ciągły, to znaczy, że po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i pozytywnym przejściu rekrutacji w Instytucie, należy zgłosić się z formularzem zgłoszeniowym do BWM i w miarę wolnych miejsc osoba jest dopisywana do listy osób wyjeżdżających. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające kryteria są dopisywane do listy rezerwowej i w sytuacji, gdy zwolni się miejsce biuro informuje o możliwości wyjazdu. 

REGULAMINY REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAłACH:  

Wydział Filologiczny

 2017/18 2018/2019
anglistyka  anglistyka
dziennikarstwo i komunikacja społeczna  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia klasyczna  filologia klasyczna
filologia romańska  filologia romańska
germanistyka   germanistyka 
iberystyka  iberystyka
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
niderlandystyka  niderlandystyka
slawistyka  slawistyka
polonistyka  polonistyka

 

Wydział Nauk Społecznych

 2017/18 2018/2019
filozofia   filozofia
dyplomacja europejska  dyplomacja europejska
politologia  politologia
europeistyka   europeistyka
socjologia   socjologia 
stosunki międzynarodowej  stosunki międzynarodowej

 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 2017/2018  2018/2019
archeologia  archeologia
etnologia etnologia
historia historia
historia sztuki historia sztuki
kulturoznawstwo kulturoznawstwo
muzykologia muzykologia
pedagogika pedagogika
psychologia psychologia

 

 

 2017/2018  2018/2019
Wydział Biotechnologii Wydział Biotechnologii
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Chemii Wydział Chemii
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska
 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska
Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Fizyki i Astronomii


 

Wydział Matematyki i Informatyki

 2017/2018 2018/2019
informatyka informatyka
matematyka  matematyka

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI

ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KOORDYNATOROWI INSTYTUTOWEMU:

 1. zgodę na odbycie praktyki od firmy zagranicznej w postaci Letter of Acceptance. Dokument musi być wypełniony i podpisany przez firmę.                                               LETTER OF ACCEPTANCE - pobierz dokument potwierdzający przyjęcie na praktykę.   Szukając firmy możesz skorzystać ze wskazówek zamieszczonych w sekcji jak znaleźć firmę?  Wykaz instytucji unijnych, w których nie można odbyć praktyk
 2. średnią ocen
 3. potwierdzenie znajomości języka obcego, wymaganego przez firmę
 4. list motywacyjny
 5. ewentualne, dodatkowe dokumenty określone przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego
 6. formularz zgłoszeniowy dla BWM

Jeżeli nie posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka obcego możesz przystąpić do rozmowy kwalifikującej w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zapisy na rozmowy kwalifikujące z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i portugalskiego) na indywidualnie ustalane terminy odbywają się w SPNJO.

 

Osoba kontaktowa: mgr Elżbieta Kopeć,

tel.71 3752362 

elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj letter of acceptance

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Udaj się do swojego koorynatora z wymaganymi dokumentami

4. Złóż formularz w BWM 

Wydziałowe/instytutowe regulaminy rekrutacji

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na Twoim wydziale/instytucie zamieszczonymi poniżej lub skontaktuj się z koordynatorem na Twoim wydziale/instytucie.

Przed wyjazdem

Pierwszy krok to prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie

https://international-applications.uni.wroc.pl/login 

Jeżeli posiadasz już konto na naszej stronie, po zalogowaniu dodaj nowy wyjazd i wybierz formularz zgłoszeniowy Erasmus + praktyki. 

Dokładnie wypełniony formularz z naklejonym zdjęciem (zdjęcie można również dodać w formie elektronicznej w trakcie wypełniania formularza) należy dostarczyć do BWM.

 Formularz musi zostać podpisany przez  Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.

Po pomyślnym przejściu rekrutacji na stypendium Erasmus+ Praktyki należy załatwić kilka niezbędnych formalności:

 

1.       dostarczyć do BWM  Formularz Zgłoszeniowy Erasmus+ Praktyki

2.       przygotować  Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships)- podpisany przez instytucję przyjmującą oraz Koordynatora Instytutowego 

3.       przygotować ubezpieczenie zdrowotne(EKUZ), OC i NW

4.       podpisać Umowę Studencką na praktyki w Biurze Współpracy Międzynarodowej

5.       wypełnić test biegłości językowej OLS

6.       zarejstrować wyjazd w systemie MSZ Odyseusz

7.       Bezpośrednio po wpisaniu się w BWM na listę osób wyjeżdżających należy poinformować firmę o zakwalifikowaniu się do programu i potwierdzić termi odbywania praktyk. Firma może prosić o potwierdzenie przyjecia na praktykę, którego wersja w j.ang, jest dostępna na Twoim koncie na naszej stronie.

 

WAŻNE: Przed wyjazdem na praktykę należy pamiętać, że Uniwersytet Wrocławski nie zajmuje się Państwa zakwaterowaniem za granicą. Dlatego należy we własnym zakresie znaleźć mieszkanie zanim wyjedzie się na praktykę. W tej kwestii warto zwrócić się o pomoc do instytucji przyjmującej.

 

Porozumienie o Programie Praktyki

Porozumienie o programie praktyki -Learning Agreement for Traineeships- jest dokumentem, który musi podpisać opiekun praktyki z instytucji przyjmującej oraz koordynator Erasmusa na Twoim wydziale/instytucie.W programie praktyki są wyszczególnione przewidywane obowiązki i zadania studenta w czasie praktyki. Dokument ten należy przesłać instytucji przyjmującej po rekrutacji na wydziale a przed wyjazdem na praktykę. 

Program praktyki jest niezbędnym dokumentem przy podpisywaniu kontraktu studenckiego, którego jest załącznikiem. 

Formularz Porozumienia o Programie Praktyki będzie do pobrania na indywidualnym koncie na naszej stronie po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego w BWM.

Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem/absolwentem wyjażdżającym na praktyki

Umowę należy pobrać z konta założonego na naszej stronie.

Pola dotyczące długości pobytu na stypendium oraz kwoty przyznanego grantu wypełnia BWM w chwili podpisywania umowy ze studentem 

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i przynieść do BWM w celu  jej podpisania

Przekazanie  grantu Erasmus +  odbywa się wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy studenta (przelew na rachunek innej osoby, np. rodzica możliwy jest tylko wówczas, gdy student jest współwłaścicielem rachunku lub został oficjalnie w banku upoważniony przez właściciela rachunku do korzystania z konta).

Grant  przekazywany przez Narodową Agencję programu Erasmus +  wpływa na konto walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego w euro, a następnie jest przelewany na konto walutowe (w EUR) studenta. Ta forma jest najbardziej popularna wśród studentów ze względu na unikanie podwójnego przewalutowania (z EUR na PLN, a później znowu z PLN na EUR).

Koszty przelewu pokrywa uczelnia. Fundusze Erasmusa zdeponowane są na rachunku w BZ WBK S.A., dlatego przelewy grantu w EUR na konta walutowe zakładane w tym banku trwają znacznie krócej.

Na życzenie studenta grant może zostać przelany na konto złotówkowe

Uniwersytet nie dokonuje żadnych przelewów do banków za granicę. Przelewy dokonywane są wyłącznie na konta złotówkowe i walutowe w kraju.

Przelewy będą realizowane uwzględnieniem daty rozpoczęcia praktyki, przy czym termin rozpoczęcia realizacji przelewów będzie również uzależniony od daty przekazania środków finansowych na konto UWr przez Narodową Agencję programu Erasmus+

 

Wysokość grantu

Wysokość miesięcznego grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określana co roku  na kolejny rok akademicki.

Praktyki muszą trwać minimum 2 miesiące.

Maksymalny okres finansowania to 5 miesięcy.

Grant wypłacany jest w dwóch ratach:

 I rata: 

80% przed wyjazdem 

II rata:    

20% po rozliczeniu wyjazdu

Przedłużenie stypendium

Przedłużenie pobytu na praktyce jest możliwe z finansowaniem lub bez finansowania dla osób, które dysponują odpowiednim kapitałem mobilności*. Makymalny okres finansowania wynosi 5 miesięcy.

Decydując się w trakcie pobytu na przedłużenie stypendium  należy:

 • uzyskać zgodę opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej i uzyskać nowy Learning Agreement for Traineeships ze zmienionymi datami pobytu oraz zmodyfikowanym programem
 • uzyskać zgodę Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego i jego podpis na Learning Agreement
 • złożyć aneks poprzez indywidualne konto na stronie BWM.

Zgoda BWM na przedłużenie praktyki nie jest równoznaczna ze zgodą na dalsze finansowanie, które jest zależne od wolnych środków finansowych będących w dyspozycji Uczelni na dany rok akademicki.

Formalności związane z przedłużeniem stypendium można załatwiać w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na miesiąc przed pierwotnie ustalonym terminem zakończenia praktyk

* więcej informacji na temat kapitału mobilności tu.

ZŁOŻENIE ANEKSU JEST MOŻLIWE POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO NA STRONIE BWM.

Rozliczenie po powrocie

Po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się z wyjazdu w BWM, część dokumentów dostępna jest do pobrania  poprzez indywidualne konto na naszej stronie:

 1. Potwierdzenie pobytu (Traineeship Certificate) czyli zaświadczenie o okresie odbytej praktyki z organizacji przyjmującej (okres praktyki musi się pokrywać z okresem podanym w kontrakcie). Potwierdzenie dostępne jest do pobrania na koncie indywidualnym na naszej stronie. Należy dostarczyć oryginał dokumentu.
 2. Wypełnione testy biegłości językowej OLS
 3. Wypełnione ankiety. Każdy student po powrocie ze stypendium Erasmusa zobowiązany jest do wypełnienia dwóch ankiet:
 • Dla Biura Współpracy Międzynarodowej ankietę należy wypełnić na indywidualnym koncie internetowym, będzie ona udostępniona na stronie internetowej, osobom zainteresowanym wyjazdem do danej uczelni zagranicznej.
 • Dla Komisji Europejskiej , ankieta on-line (EU-Survey),  indywidualny link do ankiety zostanie przesłany na adres e-mail studenta.

Ankiet i sprawozdania nie trzeba drukować. 

Koordynatorzy

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki/koordynatorzy-praktyk