Erasmus+ Dydaktyka

erasmuslogo

 

 

 

 

Program Erasmus - informacje ogólne

Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od roku 1998/99. W latach 1995 - 2006 Erasmus był komponentem programu Socrates, stąd określenie Socrates/Erasmus, natomiast od roku akademickiego 2007/2008 był on częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), stąd określenie LLP - Erasmus. Na lata 2014-2020 program LLP został zastąpiony programem Erasmus+, który zaczął funkcjonować na naszej Uczelni od roku akademickiego 2014/2015.

W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni. Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, tzw. ECHE), która została przyznana Uniwersytetowi Wrocławskiemu w marcu 2021.

Ważne ID Erasmusa na UWr:

Kod Erasmusa PL WROCLAW01
numer OID E10208666
numer PIC 999845155
numer Karty Erasmusa (ECHE) 1530972

 

Przydatne linki:

 

Erasmus+ wyjazd dydaktyczny

 

Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej znajdującej się w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Serbii, Macedonii Północnej i Turcji.

Warunkiem uzyskania grantu na wyjazd dydaktyczny jest zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku naukowym/dydaktycznym oraz znajomość języka obcego, niezbędna do przeprowadzenia zajęć.

Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Obowiązkowy wymiar 8 godzin dydaktycznych zostanie odpowiednio zwiększony w przypadku pobytu dłuższego niż 7 [zwiększona liczba godzin = 8+ (8/5 x liczba dni pobytu)], który jest możliwy, ale nie wiąże się ze zwiększeniem dofinansowania.

Każdy Wydział/Instytut dysponuje własną listą uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy bilateralne o wymianie kadry akademickiej.

Możliwy jest również wyjazd do uczelni zagranicznej, która jest partnerem innego Wydziału/Instytutu UWr pod warunkiem, że uczelnia przyjmująca (odpowiednia jej jednostka, w której kandydat na wyjazd planuje przeprowadzić zajęcia) wyrazi na to zgodę.

O taką zgodę do uczelni zagranicznej zwraca się sam zainteresowany.

Uczelnie partnerskie Erasmus+

Poniższa lista uczelni partnerskich obejmuje wszystkie Wydziały UWr. W celu odszukania listy uczelni dla konkretnego instytutu, należy posłużyć się filtrem. Lista uczelni partnerskich Erasmusa - plik Excel

Rekrutacja 2022/2023, 2023/24

(projekt 2022-KA131)

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020, wyjazdy dydaktyczne są realizowane w trybie rekrutacji ciągłej, tzn. nie określa się puli miejsc przyznawanych poszczególnym Instytutom/Wydziałom, a wyjazdy są realizowane na bieżąco do momentu wyczerpania  środków przeznaczonych w danym projekcie na wyjazdy dydaktyczne.

W bieżącym projekcie przewidziane jest zrealizowanie ok. 250  wyjazdów dydaktycznych.

Do wyjazdu mogą zostać zakwalifikowani pracownicy dydaktyczni/naukowi UWr, według kolejności zgłoszeń, którzy przedstawią podpisany trójstronnie tzw. „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement”, w skrócie „mobility agreement for teaching”.

Dokument ten zawiera opis celu wizyty (dydaktyczny), treść planowanych zajęć dydaktycznych, dodatkowe korzyści z wyjazdu, daty pobytu na uczelni partnerskiej, liczbę godzin dydaktycznych, poziom i liczbę studentów, którzy wezmą udział w zajęciach oraz  dane kontaktowe stron podpisujących umowę. Mobility agreement for teaching pobiera się z konta indywidualnego BWM

Mobility agreement for teaching podpisują:

 • pracownik wyjeżdżający na wizytę dydaktyczną (w miejscu „Teacher”)
 • bezpośredni przełożony pracownika ubiegającego się o wyjazd dydaktyczny oraz w drugiej kolejności odpowiedni koordynator Erasmusa na Wydziale (w miejscu „Sending Institution”)
 • uczelnia przyjmująca, tj. osoba odpowiedzialna za przyjęcie wizyty w uczelni partnerskiej (w miejscu „Receiving Institution”)

ZGŁOSZENIEM NA WYJAZD DYDAKTYCZNY jest przesłanie podpisanego przez wyżej wymienione 4 osoby programu nauczania „mobility agreement for teaching” (nie jest wymagane przedkładanie oryginalnego dokumentu, wystarczy skan) do:

Następnie pracownik zakwalifikowany na wyjazd dydaktyczny podpisuje w BWM:

 • Umowę finansową na wyjazd za granicę w celach dydaktycznych w ramach Erasmus+ (umowa dostępna jest na indywidualnym koncie użytkownika w PDF, należy wydrukować ją w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę w imieniu UWr)

Po podpisaniu umowy finansowej pracownik samodzielnie organizuje: 

 • podróż do uczelni partnerskiej:
  • dowolnym środkiem lokomocji, jednak pewne ograniczenia dotyczą podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym - tu wymagana jest pisemna zgoda prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz wykonanie dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców
  • grant Erasmusa ma formę ryczałtu, dlatego zakup biletów może odbywać się poza przetargiem, tzn. nie będą opłacane faktury wystawiane na UWr. za zakup biletów przez biuro podróży, z którym UWr aktualnie ma podpisaną umowę.
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ wydawana przez NFZ lub prywatne) oraz zalecane dodatkowe ubezpieczenie NW i OC

Ostatnich formalności wyjazdowych pracownik dopełnia najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem. 

Wysokość grantu Erasmusa 2022/2023, 2023/2024

(2021-KA131, 2022-KA131)

Grant Erasmusa na wyjazdy dydaktyczne przyznawany jest naszej Uczelni raz do roku na kolejny rok akademicki.

Wysokość grantu jaki może być przyznany na wyjazd dydaktyczny pracownika uzależniony jest od długości pobytu (stawki dzienne zróżnicowane są ze względu na kraj i możliwe jest otrzymanie dofinansowania na maks. 5 dni) oraz odległości miejsca docelowego od Wrocławia.

Grant Erasmusa składa się z:

 • dofinansowania kosztów utrzymania od 2 do 5 dni (ryczał zróżnicowany ze względu na kraj)
 • dofinansowania kosztów podróży (ryczał wyliczony zgodnie z kalkulatorem odległości opracowanym przez KE)
 • ewentualnego dodatkowego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych (dodatkowy wniosek)

Wysokość grantu na koszty utrzymanie (ryczałt):

 • Kraje 1 grupy - 180 EUR/dzień: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • Kraje 2 grupy - 160 EUR/dzień: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • Kraje 3 grupy - 140 EUR/dzień: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość grantu na podróż (ryczałt):

Odległość obliczana wg kalkulatora odległości https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 • od 100 do 499 km - 180 EUR
 • od 500 do 1999 km - 275 EUR
 • od 2000 do 2999 km - 360 EUR
 • od 3000 do 3999 km - 530 EUR

Przykładowy grant na 5 dniowy wyjazd dydaktyczny do Berlina: 5 x 160EUR + 180 EUR = 980 EUR

"GREEN TRAVEL"

Pracownicy wyjeżdżający na Erasmusa, którzy zdecydują się na wykorzystanie bardziej ekologicznego środka transportu takiego jak autobus, pociąg lub dzielenie się z drugim uczestnikiem mobilności podróżą jednym samochodem, mogą wnioskować o zwiększony grant na podróż (odpowiednio 210/320/410/610 EUR), a przy dłuższych dystansach także o sfinansowanie dodatkowych kosztów utrzymania na max. 4 dodatkowe dni podróży (wg kalkulatora UE: od 500 do 1999 km – 2dni dodatkowe, od 2000 do 2999 km  - 4 dni dodatkowe). Wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE GREEN TRAVEL należy złożyć w BWM podczas podpisywania umowy finansowej. 

Pracownicy, którzy otrzymali dofinansowanie z tytułu „green travel” są zobowiązani udokumentować swoją podróż odpowiednimi biletami (daty na biletach powinny wskazywać dzień przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia), a w przypadku wspólnej podróży samochodem stosownym OŚWIADCZENIEM GREEN TRAVEL, w którym wskazany jest imiennie inny pracownik UWr (lub pracownicy) odbywający podróż w ramach Erasmusa w tym samym czasie)     

Pracownicy ubiegający się o wyjazd dydaktyczny do Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu mogą skorzystać z Programu Edukacja, oferującemu granty w ramach Funduszy EOG, więcej informacji o programie tutaj.

Procedura przed wyjazdem

Pracownik UWr, który został zakwalifikowany na wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+, tzn. wcześniej złożył w BWM podpisany 4 stronie "mobility agreement for teaching" oraz podpisał już umowę finansową, w terminie co najmniej dwóch tygodni przed planowanym wyjazdem: 

 • zwraca się do swojej jednostki/sekretariatu o zarejestrowanie wyjazdu w systemie TETA (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr nr 178/2023 z dnia 13 lipca 2023); osoba rejestrująca wyjazd wprowadza do systemu informacje dotyczące wyjazdu, w tym kwotę grantu określoną w umowie finansowej oraz drukuje Wniosek o wyjazd za granicę i Polecenie wyjazdu, następnie obydwa dokumenty po zebraniu wymaganych podpisów (delegowanego, delegującego i bezpośredniego przełożonego - dwa ostatnie może złożyć ta sama osoba) powinny zostać przekazane do Biura Współpracy Międzynarodowej

Dodatkowo osoby, które chciałyby odbyć podróż samochodem prywatnym, powinny złożyć wraz z powyższymi dokumentami Wniosek o wyrażenie zgody na używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych poza miastem Wrocław, który również drukuje z systemu TETA, zawierającym oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarskiego dla kierowców (zał. nr 3 Zarządzenia, drukowany z systemu TETA, podpisany przez wyjeżdżającego, który będzie kierował pojazdem oraz delegującego)

Przekazanie grantu

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd wraz z pokwitowaniem dewizowym, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelane stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również możliwość odbioru stypendium w gotówce. 

Rozliczenie po powrocie

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM następujących dokumentów:

 • potwierdzenia odbycia wizyty (podpis, pieczęć) z uczeni zagranicznej) zawierającego dokładne daty pobytu oraz ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych (min.8 godzin) przykładowy wzór certyfikatu potwierdzającego wyjazd 
 • przesłanie na adres barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl lub magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl rozpisanej podróży, tj. daty i godziny wyjazdu i przyjazdu, a następnie podpisanie w BWM (pok. 36) rozliczenia delegacji 
 • w przypadku korzystania z GREEN TRAVEL - przedstawienie biletów za przejazd autobusem, pociągiem lub przedłożenie oświadczenia o odbyciu wspólnej podróży jednym samochodem
 • nie jest wymagane przedkładanie żadnych biletów, ewidencji przebiegu pojazdu, kart pokładowych/ czy faktur za zakwaterowanie, grant Erasmusa jest rozliczany ryczałtowo
 • ankietę on-line w systemie Mobility Tool, która zostanie wysłana automatycznie przez serwer europejski po zakończeniu wizyty dydaktycznej na adres e-mail pracownika

Pracownicy, którzy po powrocie przedstawili dokument potwierdzający z uczelni przyjmującej, w którym wskazana będzie mniejsza liczba dni niż określona w umowie finansowej lub wymagana liczba godzin dydaktycznych była mniejsza niż 8, zostaną wezwani do zwrotu wypłaconego grantu w proporcjonalnej części.

Oprócz rozliczenia pod względem merytorycznym, każdy pracownik zobowiązany jest również do rozliczenia wyjazdu pod względem finansowym w pok. 36 BWM zgodnie z procedurą.

Założenie konta indywidualnego

Osoby zakwalifikowane na wyjazd dydaktyczny po raz pierwszy są zobowiązane do założenia nowego konta indywidualnego na stronie: https://international-applications.uni.wroc.pl/login  Posiadanie konta jest niezbędne do przygotowania procedury wyjazdowej.

Instrukcja zakładania konta indywidualnego

Po rejestracji (stworzenie własnej nazwy użytkownika i podanie adresu e-mail), zostanie wysłany automatyczny e-mail z dalszymi instrukcjami. Dane na koncie indywidualnym będzie można w każdej chwili edytować, a wpisywane informacje pozwolą na wygenerowanie w PDF potrzebnych do wyjazdu dokumentów:

 • Mobility agreement for teaching
 • umowy finansowej

Po każdym zalogowaniu się na własne konto jego użytkownik będzie mógł wydrukować wyżej wymienione dokumenty w PDF.

W przypadku jakichkolwiek problemów z założeniem konta lub jego użytkowaniem należy zwrócić się o pomoc do Biura Współpracy Międzynarodowej. 

Pliki do pobrania

Załączniki