fbpx Erasmus+ Dydaktyka | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ Dydaktyka

erasmuslogo

 

 

 

 

Program Erasmus - informacje ogólne

Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od roku 1998/99. W latach 1995 - 2006 Erasmus był komponentem programu Socrates, stąd określenie Socrates/Erasmus, natomiast od roku akademickiego 2007/2008 był on częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), stąd określenie LLP - Erasmus. Na lata 2014-2020 program LLP został zastąpiony programem Erasmus+, który zaczął funkcjonować na naszej Uczelni od roku akademickiego 2014/2015.

W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni. Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, tzw. ECHE), która została przyznana Uniwersytetowi Wrocławskiemu w marcu 2021.

Ważne ID Erasmusa na UWr:

Kod Erasmusa PL WROCLAW01
numer OID E10208666
numer PIC 999845155

 

Przydatne linki:

 

Erasmus+ wyjazd dydaktyczny

 

Aktualna sytuacja o COVID-19 w krajach UE:  https://reopen.europa.eu/pl/map/POL

Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej znajdującej się w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Serbii, Macedonii Północnej i Turcji.

Warunkiem uzyskania grantu na wyjazd dydaktyczny jest zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku naukowym/dydaktycznym oraz znajomość języka obcego, niezbędna do przeprowadzenia zajęć.

Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Obowiązkowy wymiar 8 godzin dydaktycznych zostanie odpowiednio zwiększony w przypadku pobytu dłuższego niż 7 [zwiększona liczba godzin = 8+ (8/5 x liczba dni pobytu)], który jest możliwy, ale nie wiąże się ze zwiększeniem dofinansowania.

Każdy Wydział/Instytut dysponuje własną listą uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy bilateralne o wymianie kadry akademickiej.

Możliwy jest również wyjazd do uczelni zagranicznej, która jest partnerem innego Wydziału/Instytutu UWr pod warunkiem, że uczelnia przyjmująca (odpowiednia jej jednostka, w której kandydat na wyjazd planuje przeprowadzić zajęcia) wyrazi na to zgodę.

O taką zgodę do uczelni zagranicznej zwraca się sam zainteresowany.

Uczelnie partnerskie Erasmus+

Poniższa lista uczelni partnerskich obejmuje wszystkie Wydziały UWr. W celu odszukania listy uczelni dla konkretnego instytutu, należy posłużyć się filtrem. Lista uczelni partnerskich Erasmusa - plik Excel

Rekrutacja 2020/2021

(projekt 2019-KA103 oraz 2020-KA103)

Od roku akademickiego 2019/2020 wyjazdy dydaktyczne są realizowane w trybie rekrutacji ciągłej, tzn. nie określa się puli miejsc przyznawanych poszczególnym Instytutom/Wydziałom, a wyjazdy są realizowane na bieżąco do momentu wyczerpania  środków przeznaczonych w danym projekcie na wyjazdy dydaktyczne.

W bieżącym projekcie przewidziane jest zrealizowanie ok. 250  wyjazdów dydaktycznych.

Do wyjazdu mogą zostać zakwalifikowani pracownicy dydaktyczni/naukowi UWr, według kolejności zgłoszeń, którzy przedstawią podpisany trójstronnie tzw. „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement”, w skrócie „mobility agreement for teaching”.

Dokument ten zawiera opis celu wizyty (dydaktyczny), treść planowanych zajęć dydaktycznych, dodatkowe korzyści z wyjazdu, daty pobytu na uczelni partnerskiej, liczbę godzin dydaktycznych, poziom i liczbę studentów, którzy wezmą udział w zajęciach oraz  dane kontaktowe stron podpisujących umowę. Mobility agreement for teaching pobiera się z konta indywidualnego BWM

Mobility agreement for teaching podpisują:

 • pracownik wyjeżdżający na wizytę dydaktyczną (w miejscu „Teacher”)
 • bezpośredni przełożony pracownika ubiegającego się o wyjazd dydaktyczny oraz w drugiej kolejności odpowiedni koordynator Erasmusa na Wydziale (w miejscu „Sending Institution”)
 • uczelnia przyjmująca, tj. osoba odpowiedzialna za przyjęcie wizyty w uczelni partnerskiej (w miejscu „Receiving Institution”)

ZGŁOSZENIEM NA WYJAZD DYDAKTYCZNY jest przesłanie podpisanego przez wyżej wymienione 4 osoby programu nauczania „mobility agreement for teaching” (nie jest wymagane przedkładanie oryginalnego dokumentu, wystarczy skan) do:

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd dydaktyczny samodzielnie organizuje: 

 • podróż do uczelni partnerskiej:
  • dowolnym środkiem lokomocji, jednak pewne ograniczenia dotyczą podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym - tu wymagana jest pisemna zgoda prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz wykonanie dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców
  • grant Erasmusa ma formę ryczałtu, dlatego zakup biletów może odbywać się poza przetargiem, tzn. nie będą opłacane faktury wystawiane na UWr. za zakup biletów przez biuro podróży, z którym UWr aktualnie ma podpisaną umowę.
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ wydawana przez NFZ lub prywatne) oraz zalecane dodatkowe ubezpieczenie NW i OC

Wysokość grantu Erasmusa 2019/2020 i 2020/2021

(projekt 2019-KA103 i 2020-KA103)

Grant Erasmusa na wyjazdy dydaktyczne przyznawany jest naszej Uczelni raz do roku na kolejny rok akademicki.

Wysokość grantu jaki może być przyznany na wyjazd dydaktyczny pracownika uzależniony jest od długości pobytu (stawki dzienne zróżnicowane są ze względu na kraj i możliwe jest otrzymanie dofinansowania na maks. 5 dni) oraz odległości miejsca docelowego od Wrocławia.

Grant Erasmusa składa się z:

 • dofinansowania kosztów utrzymania od 2 do 5 dni (ryczał zróżnicowany ze względu na kraj)
 • dofinansowania kosztów podróży (ryczał wyliczony zgodnie z kalkulatorem odległości opracowanym przez KE)
 • ewentualnego dodatkowego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych (dodatkowy wniosek)

Wysokość grantu na koszty utrzymanie (ryczałt):

 • Kraje 1 grupy - 180 EUR/dzień: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • Kraje 2 grupy - 160 EUR/dzień: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • Kraje 3 grupy - 140 EUR/dzień: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość grantu na podróż (ryczałt):

Odległość obliczana wg kalkulatora odległości https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 • od 100 do 499 km - 180 EUR
 • od 500 do 1999 km - 275 EUR
 • od 2000 do 2999 km - 360 EUR
 • od 3000 do 3999 km - 530 EUR

Przykładowy grant na 5 dniowy wyjazd dydaktyczny do Berlina: 5 x 160EUR + 180 EUR = 980 EUR

Procedura przed wyjazdem

Pracownicy UWr zgłoszeni na wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+  powinni w terminie co najmniej dwóch tygodni przed planowanym wyjazdem dopełnić w BWM (u Koordynatora Uczelnianego Erasmusa, pok. 109) następujących formalności:

Złożyć dokumenty:

Podpisać u Koordynatora Uczelnianego Erasmusa (BWM, pok. 109):

 • Umowę finansową na wyjazd za granicę w celach dydaktycznych w ramach Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę w imieniu UWr)

Dodatkowo osoby, które chciałyby odbyć podróż samochodem prywatnym, powinny złożyć wraz z powyższymi dokumentami podanie skierowane do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej własnym samochodem.

Przekazanie grantu

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd wraz z pokwitowaniem dewizowym, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelane stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również możliwość odbioru stypendium w gotówce. 

Rozliczenie po powrocie

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM następujących dokumentów:

 • potwierdzenia odbycia wizyty (podpis, pieczęć) z uczeni zagranicznej) zawierającego dokładne daty pobytu oraz ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych (min.8 godzin) przykładowy wzór certyfikatu potwierdzającego wyjazd
 • ankietę on-line w systemie Mobility Tool, która zostanie wysłana automatycznie przez serwer europejski po zakończeniu wizyty dydaktycznej na adres e-mail pracownika
 • nie jest wymagane przedkładanie żadnych biletów/kart pokładowych/faktur za zakwaterowanie, grant Erasmusa jest rozliczany ryczałtowo

Pracownicy, którzy po powrocie przedstawili dokument potwierdzający z uczelni przyjmującej, w którym wskazana będzie mniejsza liczba dni niż określona w umowie finansowej lub wymagana liczba godzin dydaktycznych była mniejsza niż 8, zostaną wezwani do zwrotu wypłaconego grantu w proporcjonalnej części.

Oprócz rozliczenia pod względem merytorycznym, każdy pracownik zobowiązany jest również do rozliczenia wyjazdu pod względem finansowym w pok. 36 BWM zgodnie z procedurą.

Założenie konta indywidualnego

Osoby zakwalifikowane na wyjazd dydaktyczny po raz pierwszy są zobowiązane do założenia nowego konta indywidualnego na stronie: https://international-applications.uni.wroc.pl/login  Posiadanie konta jest niezbędne do przygotowania procedury wyjazdowej.

Instrukcja zakładania konta indywidualnego

Po rejestracji (stworzenie własnej nazwy użytkownika i podanie adresu e-mail), zostanie wysłany automatyczny e-mail z dalszymi instrukcjami. Dane na koncie indywidualnym będzie można w każdej chwili edytować, a wpisywane informacje pozwolą na wygenerowanie w PDF potrzebnych do wyjazdu dokumentów:

 • Mobility agreement for teaching
 • umowy finansowej

Po każdym zalogowaniu się na własne konto jego użytkownik będzie mógł wydrukować wyżej wymienione dokumenty w PDF.

W przypadku jakichkolwiek problemów z założeniem konta lub jego użytkowaniem należy zwrócić się o pomoc do Biura Współpracy Międzynarodowej. 

Pliki do pobrania