Inne wymiany

ISEP

Uniwersytet Wrocławski w Programie ISEP

W grudniu 2005 roku Uniwersytet Wrocławski przystąpił do ogólnoświatowej sieci wymiany studenckiej ISEP (International Student Exchange Program). W Programie ISEP uczestniczy 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelni amerykańskich.

Obecnie w ramach Programu realizowane są wyjazdy jednosemestralne tylko do uczelni znajdujących się w USA.

Student wyjeżdżający:

 • pokrywa koszt utrzymania studenta zagranicznego, który przyjeżdża w ramach wymiany na Uniwersytet Wrocławski - wpłacając jednorazowo do kasy uniwersyteckiej stypendium w wysokości 5000 PLN (1000 PLN x 5 miesięcy)
 • pokrywa "application fee" w wysokości 100 $
 • pokrywa "acceptance fee" w wysokości 425 $
 • zwolniony jest z opłat za studia na uczelni amerykańskiej oraz otrzymuje bezpłatne miejsce w domu studenckim i wyżywienie,
 • pokrywa koszty ubezpieczenia w USA (ok.200 $) oraz koszty wizy (ok.160$),
 • pokrywa koszty rejestracji w systemie SEVIS, co jest konieczne do aplikowania o wizę studencką (200$),
 • pokrywa koszty biletów lotniczych*.

*Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż dla studentów z polskim obywatelstwem w kwocie 2000 PLN.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Marta Bławat: marta.blawat@uwr.edu.pl lub Urszula Broda: urszula.broda@uwr.edu.pl


UWAGA!

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z programu ISEP i innego programu wymiany, np. Erasmus +, powinni zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.

Więcej informacji https://www.isepstudyabroad.org/

Rekrutacja I Etap

Stypendia na semestralne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu ISEP (International Student Exchange Program)
- wyjazdy w roku akademickim 2025/2026

Ogłaszamy kolejny nabór do uczestnictwa w Programie ISEP. W roku akademickim 2025/2026 studenci naszej uczelni będą mogli wyjechać na semestr do uczelni w USA.

Do rekrutacji zapraszamy studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 roku studiów magisterskich dziennych, którzy planują swój pobyt na uczelni w USA odpowiednio na 3 roku licencjatu (semestr zimowy lub letni) lub na 1 (tylko semestr letni) czy 2 roku studiów magisterskich (semestr zimowy lub letni).

Wyjazd na pierwszym roku studiów magisterskich może się odbyć tylko podczas semestru letniego, po informacji o przyjęciu kandydata na studia magisterskie na UWr.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, jest ukończenie co najmniej jednego roku studiów (licencjackich lub magisterskich) na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie do 20.11.2024 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (p.109) następujących dokumentów:

 • CV ( w języku polskim),
 • list motywacyjny (w języku polskim),
 • dwa listy polecające od pracowników dydaktycznych UWr, w tym jeden od dyrektora instytutu* (w języku angielskim, na papierze firmowym z danymi kontaktowymi),
 • zaświadczenie o średniej z całości studiów (w języku polskim) - wymagane minimum to średnia 4.0,
 • certyfikat TOEFL poświadczający znajomość języka angielskiego (w przypadku nieposiadania certyfikatu TOEFL istnieje możliwość złożenia w I etapie rekrutacji innego dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego z określonym poziomem biegłości wg. wytycznych Rady EuropyCertyfikat TOEFL lub IELTS są jednak niezbędne do podjęcia studiów w USA).

* studenci WPAiE od prodziekana

Studenci planujący wyjazd na inny program wymiany, np. Erasmus w jednym roku akademickim muszą mieć na to zgodę władz Instytutu/Wydziału już w procesie rekrutacji. 

Informacja o wynikach rekrutacji w pierwszym etapie zostanie rozesłana drogą elektroniczną.  

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gmach Główny, pok. 109

Urszula Broda urszula.broda@uwr.edu.pl

Marta Bławat marta.blawat@uwr.edu.pl

tel. 71 375 27 03

Rekrutacja II Etap

Po zakwalifikowaniu się do udziału w programie na poziomie Uniwersytetu zostaną Państwo poproszeni o rejestrację na stronie https://search.isepstudyabroad.org/Login?redirect_to=/Application&&internalUrl=True, gdzie wypełniają Państwo aplikację. Rozpoczęcie procesu aplikacyjnego musi zostać dodatkowo potwierdzone przez koordynatora w Biurze Współpracy UWr. Informację o zatwierdzeniu Państwa aplikacji przez BWM, zostanie przesłana drogą mailową bezpośrednio z systemu programu ISEP. 

W aplikacji tej mają Państwo możliwość wskazania do dziesięciu uczelni amerykańskich.

Dodatkowo w ISEPowej aplikacji on-line należy podać adres e-mail jednego z nauczycieli akademickich, na którego zajęcia Państwo uczęszczali. Na podany adres zostanie wysłana prośba o przygotowanie w języku angielskim rekomendacji dla Państwa, która następnie zostanie dołączona do Państwa aplikacji w systemie.

Po zaakceptowaniu Państwa kandydatury przez jeden z wybranych Uniwersytetów otrzymają Państwo (przez pośrednictwo naszego biura) dokumenty, które należy wypełnić on-line  i wykupić ubezpieczenie. Następnie otrzymają Państwo dokumenty wymagane w procesie wizowym.  Po uzyskaniu wizy należy uregulować sprawy finansowe zgodnie z zasadami przyjętymi w programie. Kwotę 5000 PLN, czyli koszt utrzymania studenta amerykańskiego, który przyjeżdża w ramach wymiany na Uniwersytet Wrocławski, należy wpłacić na konto:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 
4 O/W-W 
ul. Kuźnicza 17/19 
50-138 Wrocław

NR: 
PL 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

z dopiskiem: 
"udział w programie ISEP"

Jednocześnie mogą już Państwo rejestrować się na naszej stronie i wypełnić formularz wyjazdowy, który przed wyjazdem, podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych, należy złożyć u nas w Biurze wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganej, wyżej wymienionej kwoty odpowiednio do 20 lipca (semestr zimowy) i 20 grudnia (semestr letni).

UWAGA:

Na etapie składania aplikacji w systemie ISEP, Ci z państwa, którzy nie posiadali certyfikatu TOEFL powinni już go posiadać lub być w trakcie jego zdobywania.
Musi on trafić do biura ISEP w USA wraz z państwa aplikacją on-line najpóźniej do:

 • w przypadku wyjazdu na semestr zimowy (wyjazd w sierpniu ): 15 lutego
 • w przypadku wyjazdu na semestr letni (wyjazd w styczniu): 31 sierpnia

 

PROGRAM EDUKACJA

Logo programu Edukacja-EOG-grants

 

 

 

Program Edukacja – Fundusze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

W okresie 01.04.2022 – 30.09.2023 Uniwersytet Wrocławski realizuje projekt Programu Edukacja w ramach komponentu „Mobilność w szkolnictwie wyższym”, nr projektu EOG/21/K2/W/0016_EOG.430.81.2021.

Projekt korzysta z dofinansowanie w wysokości 100 869,68 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest realizowanie wymiany studenckiej, wyjazdów i przyjazdów studentów na studia częściowe oraz pracowników na wizyty dydaktyczne i szkoleniowe pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, a uczelniami partnerskimi w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

Ogólnymi celem Programu jest ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego (w tym z Polską)

 • Fundusze Krajów EOG ufundowane przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, zwane Krajami Darczyńców, wspierają wymianę studentów i pracowników pomiędzy tymi krajami a Polską;
 • Program oferuje studentom i pracownikom UWr podwyższony grant na pokrycie wysokich kosztów utrzymanie podczas pobytu na wymianie studenckiej lub tygodniowych wizyt dydaktycznych pracowników, a także na grant pokrycie koszty podróży z Polski do Krajów Darczyńców
 • Studenci UWr rekrutujący się na wymianę na studia do Norwegii lub Islandii mogą otrzymać grant z Programu Edukacja (zamiast grantu Erasmusa)

Rekrutacja na wyjazdy (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy pracowników na dydaktykę) odbywa się równolegle z rekrutacją w ramach programu Erasmus+. Studenci UWr zainteresowani  wyjazdem na studia  w ramach wymiany programu Edukacja podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej jak w przypadku wymiany na studia w ramach programu Erasmus+. Zarówno realizacja wyjazdów jak i procedury oraz rozliczenie po powrocie odbywają się w taki sam sposób jak w programie Erasmus+. Osobami odpowiedzialnymi na rekrutację studentów są Koordynatorzy Wydziałowi i Instytutowi programu Erasmus+

Pracownicy UWr, którzy chcieliby ubiegać się o wyjazd dydaktyczny w ramach programu Edukacja do jednej z uczelni partnerskich, podlegają takiej samej procedurze jak pozostali pracownicy ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus+. 

Wysokość grantu w programie Edukacja - Fundusze EOG (grant podany jest w EUR, a wypłata grantu następuje w PLN) - Stawka grantu jest wyższa niż w programie Erasmus+

Grant na pokrycie kosztów utrzymania:

 • studenci: 1200 EUR/ miesiąc
 • pracownicy: 250 EUR/ dzień

Grant na koszty podróży: 275 EUR lub 360 EUR (studenci i pracownicy, uzależniony od odległości)

Uczelnie partnerskie:

         

NORWEGIA:

Bergen

N  BERGEN01

UNIVERSITETET I  BERGEN

University of Bergen

http://www.uib.no/

Bergen

N  BERGEN01

UNIVERSITETET I  BERGEN

University of Bergen

http://www.uib.no/

Tromso

N  TROMSO01

UNIVERSITETET I TROMSØ

UiT The Arctic University of Norway

http://uit.no/

Volda

N  VOLDA01

HØGSKOLEN I VOLDA

Volda University College

http://www.hivolda.no/

Lillehammer

N  ELVERUM02

HØGSKOLEN I INNLANDET

Inland Norway University of Applied Sciences

https://www.inn.no/

Trondheim

N  TRONDHE01

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Norwegian University of Science and Technology

http://www.ntnu.edu/

Ostfold

N  HALDEN02

HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Østfold University College

http://www.hiof.no

As

N  AS03

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Norwegian University of Life Sciences

http://www.nmbu.no/en

ISLANDIA:

Akureyri

IS AKUREYR01

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI

University of Akureyri

http://www.unak.is/

 

Więcej informacji o Programie Edukacja i Funduszu EOG: https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/informacje-ogolne/o-operatorze/

Osoba kontaktowa:

Barbara Skałacka-Harrold

e-mail: barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl

CEEPUS 

Studenci UWr posiadający obywatelstwo jednego z krajów członkowskich CEEPUS mogą wziąć udział w programie i wyjechać na część studiów do uczelni w innym kraju członkowskim.

Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

Studenci aplikują o wyjazd bezpośrednio na stronie cepus.info, wypełniając formularz on-line.

Można aplikować o stypendium w uczelni partnerskiej w ramach sieci akademickiej, której UWr jest partnerem lub poza siecią - jako freemover (wyszukiwarka sieci akademickich).

Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na stypendium powinni wypełnić również formularz wyjazdowy i złożyć go razem z learning agreement w BWM.

Stypendium na pobyt wypłacane jest przez stronę przyjmującą.

W Biurze Współpracy Międzynarodowej można ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży dla najtańszego środka transportu (autobus lub pociąg). Rozliczenie obywa się na podstawie przedłożonych biletów.

Osoba kontaktowa:

Marta Bławat

e-mail: marta.blawat@uwr.edu.pl

tel.71 375 2703

Żeby rozliczyć pobyt na stypendium i otrzymać zwrot kosztów podróży (do limitu kosztów podróży najtańszym środkiem transportu) należy przedstawić:

 • podpisany przez obie uczelnie Learning Agreement,
 • Transcript of Records wydany przez uczelnię przyjmującą,
 • CEEPUS Letter of Confirmation,
 • Student Report,
 • bilety lub kartę ewidencji pojazdu* (razem z wyceną podróży na danej trasie z dowolnego biura podróży lub PKP).

*Aby otrzymać zwrot kosztów podróży samochodem, należy przed wyjazdem uzyskać zgodę Polskiego Biura CEEPUS (informacje w tej sprawie można uzyskać w BWM, p.109).

UWAGA! KOSZTY PRZEJAZDU MOŻNA ROZLICZYĆ WYŁACZNIE DO DWÓCH TYGODNI OD ZAKOŃCZENIA STAŻU

Wszelkie dodatkowe informacje (druki, adresy, wzory dokumentów) dostępne są na internetowej stronie programu pod adresem http://www.ceepus.info/.

Wszelkie zapytania kierować można na adres Polskiego Biura CEEPUS:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polskie Biuro CEEPUS

ul.Polna 40

00-635 Warszawa

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-12

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus

Umowy bilateralne

Lista umów

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o wyjazd na studia na semestr lub cały rok akademicki studiów do jednej z partnerskich uczelni zagranicznych w ramach umów bilateralnych.

Istnieje możliwość wyjazdu m.in. do Rosji, USA, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę.

Uwaga: nie ma możliwości wyjazdu do uczelni w Rosji (do odwołania). Umowy zostały zawieszone.

Warunkiem wyjazdu jest ukończenie pierwszego roku studiów.

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z wymiany w ramach umów bilateralnych oraz innego programu, np. Erasmus + lub ISEP, przed rekrutacją powinni zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.

BWM nie przyjmuje aplikacji poza ogłoszonymi terminami naboru!

Aby wziąć udział w wymianie w roku akademickim 2025/2026, należy do 25 lutego 2025 złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

 • list motywacyjny (w j.polskim, zawierający informację, w którym semestrze student planuje wyjazd),
 • 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym jeden od dyrektora instytutu lub zastępcy dyrektora ds. nauczania (studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia),
 • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów - minimum 4.0,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego* lub języka urzędowego kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) - nie dotyczy studentów filologii,
 • kopię paszportu.

Studenci III stopnia powinni złożyć ponadto:

 • zgodę na wyjazd wydaną przez dyrektora studiów doktoranckich, 
 • zgodę promotora,
 • plan badań, które doktorant chce prowadzić na uczelni partnerskiej.

Uczelnia przyjmująca gwarantuje bezpłatną naukę oraz niektóre z nich stypendium lub bezpłatne zakwaterowanie. Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie podanej w tabeli, inne koszty (np. związane z uzyskaniem wizy) studenci ponoszą samodzielnie.

* dotyczy uczelni, które oferują zajęcia w języku angielskim

Uczelnia partnerska           

 Ilość miejsc           

(na semestr)

Uczelnia przyjmująca

pokrywa koszty zakwaterowania, wypłaca stypendium lub zwalnia z opłat za naukę

 

Wysokość dofinansowania kosztów podróży

Univerzita Karlova v Praze

Praga, Czechy

 1 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

The University of North Carolina at Greensboro

Greensboro, USA**

 3 zwolnienie z opłaty czesnego według stawki dofinansowania na dany rok

Ivan-Franko State University of L`viv

Lwów, Ukraina

 2 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Zaporizhzhya National University

Zaporoże, Ukraina***

 2 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

S. Amanzholov East-Kazakhstan State University

Ust-Kamienogorsk, Kazachstan

2  zwolnienie z opłaty czesnego według stawki dofinansowania na dany rok

Batumi Shota Rustaveli State University

Batumi, Gruzja

3 zwolnienie z opłaty czesnego według stawki dofinansowania na dany rok

Tomskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet

Tomsk, Rosja

 10 stypendium według stawki dofinansowania na dany rok

Tomskij Politehnicheski Universitet

Tomsk, Rosja****

 4 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet

Petersburg, Rosja

2 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Hankuk University of Foreign Studies

Seul, Korea Południowa

 4 zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

Universidad Diego Portales

Santiago, Chile *****

 2 zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

Baltyckij Federalnyj Universitet im.Immanuila Kanta

Kaliningrad, Rosja

 1 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Tokyo Metropolitan University

 Tokio, Japonia

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinanoswania

Yeungnam University

Korea Południowa

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Chongquing University

Chonqquing, Chiny

 5  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Gumilyov Eurasian National University

Astana, Kazachstan

 10  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Universidad Central *****

Bogota, Kolumbia

 5  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Universidad de Sonora

Hermosillo, Meksyk

3  zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

Gachon University

Seongnam-si, Korea Południowa

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Pusan National University

Busan, Korea Południowa

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Thompson Rivers University *

Kamloops, Kanada

2 zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

East Carolina University **

Greenville , Stany Zjednoczone

2 zwolnienie z opłaty czesnego - nabór na wydziale, kontakt z koordynatorem Erasmus+ według stawki dofinansowania na dany rok

University of North Carolina at Charlotte **

Charlotte, Stany Zjednoczone

2 zwolnienie z opłaty czesnego według stawki dofinansowania na dany rok

Saint Mary's University *

Halifax, Kanada

2 zwolnienie z opłaty czesnego - nabór na wydziale, kontakt z koordynatorem Erasmus+ bez dofinansowania

University of Victoria

British Columbia, Kanada

5 zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

Lomonosov Moscow State University

Faculty of Journalism

Moskwa, Rosja

2 (wyłącznie Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

* niektóre przedmioty są płatne

** uczelnia wymaga certyfikatu TOEFL; wyjazd możliwy wyłącznie w semestrze letnim;

*** wyjazd do Zaporoża jest uzależniony od sytuacji politycznej na wschodniej Ukrainie ;

**** Tomski Uniwersytet Politechniczny oferuje także zajęcia z języka rosyjskiego, literatury  i kultury Rosji;

***** zajęcia wyłącznie w j.hiszpańskim, wymagany poziom znajomości języka min.B2.

UWAGA!

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani złożyć w BWM formularz wyjazdowy podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych oraz learning agreement.

ROZLICZENIE PO POWROCIE

1. w BWM:

żeby rozliczyć wyjazd w BWM należy złożyć - Learning Agreement (Changest to Learning Agreement jeśli dotyczy) z podpisami koordynatorów z obu uczelni oraz kopię transkryptu ocen

2. na Wydziale/w Instytucie:

żeby oceny z przedmiotów zaliczonych podczas wyjazdu zostały przepisane, należy złożyć w dziekanacie lub u koordynatora transkrypt ocen i podpisany learning agreement

Kontakt

Marta Bławat marta.blawat@uwr.edu.pl

Inne oferty

UWAGA!

W każdym wypadku muszą Państwo zarejestrować się na naszej stronie i wypełnić formularz wyjazdowy, który przed wyjazdem, podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych, należy złożyć u nas w Biurze wraz z potwierdzeniem przyznania stypendium.  

Kontakt: Urszula Broda: urszula.broda@uwr.edu.pl