Staże naukowe w ramach umów bilateralnych

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych do ubiegania się o wyjazd na uczelnie partnerskie w ramach podpisanych umów ogólnouczelnianych.

Wyjazdy w ramach umów umożliwiają przeprowadzenie badań naukowych, odbycie kwerendy, omówienie wspólnie przygotowywanych projektów badawczych, konferencji i publikacji.

Warunkiem wyjazdu jest złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2023 następujących dokumentów:

  • formularza aplikacyjnego zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego FORMULARZ DO POBRANIA (prosimy nie korzystać z formularzy z poprzednich lat oraz wypełniać formularz na komputerze, nie odręcznie);
  • potwierdzenia gotowości przyjęcia z jednostki uczelni partnerskiej odpowiadającej zakresem działalności jednostce ubiegającego się kandydata (w formie e-maila) lub potwierdzenia nawiązania kontaktu ze stroną przyjmującą (korespondencja e-mailowa).

Skany podpisanych dokumentów należy składać drogą mailową na adres agata.nowak@uwr.edu.pl.

 

Wykaz umów / rok kalendarzowy 2024

Uniwersytet im. Karola w Pradze

Wyjazdy na okres 1-2 tygodni

(liczba miejsc zależna od planowanej długości pobytu)

Uniwersytet im. Masaryka w Brnie

Wyjazdy na okres 5 dni

 

(Uczelnia przyjmująca pokrywa koszt zakwaterowania

wyłącznie w dni robocze od pon do pt)

Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie*

Wyjazdy na 1-2 tygodnie

 

Uczelnia pokrywa koszt zakwaterowania, ale nie wypłaca diet w gotówce (gość otrzymuje kupony do stołówki uniwersyteckiej na śniadania i obiady)

Uniwersytet Państwowy w Zaporożu*

Wyjazd na okres 1-2 tygodni

 

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Akademia Edukacji w Wilnie (dawniej Litewski Uniwersytet Edukologiczny)**

Wyjazd na okres 1-2 tygodni

 

Uniwersytet Ruhr Bochum Wyjazd na okres 1-4 tygodni

 

* Możliwość wyjazdu do uczelni ukraińskich będzie uwarunkowana bieżącą sytuacją międzynarodową

** Warunki finansowe (diety, zakwaterowanie) w trakcie negocjacji

POZOSTAŁE UCZELNIE - wg indywidualnych ustaleń. Chęć wyjazdu należy zgłosić w BWM i warunki zostaną uzgodnione z uczelnią partnerską. Listę wszystkich umów można znaleźć tutaj.

Współpraca z uczelniami z Federacji Rosyjskiej została zawieszona.

WARUNKI FINANSOWE

W wymianie osobowej w ramach wyżej wymienionych umów obowiązuje następująca zasada przyjęta przy rozliczaniu kosztów:

uczelnia wysyłająca dofinansowuje koszty podróży według stawki oraz pokrywa koszt jednej diety podróżnej (nie przysługuje w przypadku podróży samochodem), uczelnia przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i utrzymania.

Wyjątek od tej zasady stanowi umowa z Uniwersytetem Ruhry w Bochum, który wypłaca diety w wysokości 50 Euro dziennie (w przypadku pobytu powyżej 20 dni 800 Euro na cały pobyt), ale nie pokrywa kosztów zakwaterowania.

Natomiast uniwersytety we Lwowie i Zaporożu nie wypłacają gotówki, ale zapewniają wyżywienie na stołówkach uniwersyteckich (śniadania i obiady).

 

Wszelkich dodatkowych  informacji dotyczących wyjazdów udziela Urszula Broda urszula.broda@uwr.edu.pl oraz Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.12.2023 roku.

Po otrzymaniu akceptacji z uniwersytetu partnerskiego dla uprzednio zgłoszonych przez BWM kandydatów, osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o terminie składania wniosków o wyjazd zagraniczny. Informacje dot. procedury składania wniosków, wypłaty środków i in. znajdą Państwo na stronie: https://international.uni.wroc.pl/pracownicy-uwr/procedura

ROZLICZENIE

Po powrocie należy przedstawić w Biurze Współpracy Międzynarodowej podpisane potwierdzenie odbycia stażu naukowego oraz rozliczyć delegację.

Wykaz umów do pobrania