fbpx Staże naukowe w ramach umów bilateralnych | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Staże naukowe w ramach umów bilateralnych

 

W związku z sytuacją pandemiczną COVID-19 wyjazdy i przyjazdy  w ramach umów bilateralnych przewidziane na rok 2020 nie odbyły się i w uzgodnieniu z uczelniami partnerskimi postanowiono, że miały, w miarę możliwości, zostać realizowane w roku 2021r. Niestety, rok 2021 również okazał się trudny pod względem ograniczeń spowodowanych pandemią i tylko niektóre z przełożonych wizyt udało się zrealizować. W roku 2022 nie kontynuujemy realizacji przełożonych wizyt, w związku z czym ogłaszamy nową rekrutację. Pracownicy akademiccy, którzy będą chcieli ubiegać się o przyznanie miejsca na odbycie wizyty studyjnej proszeni są o dopełnienie przewidzianych i opisanych poniżej formalności. 

 

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych zarówno samodzielnych, jak i z tytułem doktora, do ubiegania się o wyjazd na uczelnie partnerskie w ramach podpisanych umów ogólnouczelnianych.

Wyjazdy w ramach umów umożliwiają przeprowadzenie badań naukowych, odbycie kwerendy, omówienie wspólnie przygotowywanych projektów badawczych, konferencji i publikacji.

Warunkiem wyjazdu jest złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 następujących dokumentów:

  • formularza aplikacyjnego zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego FORMULARZ DO POBRANIA (prosimy nie korzystać z formularzy z poprzednich lat oraz wypełniać formularz na komputerze, nie odręcznie);
  • potwierdzenia gotowości przyjęcia z jednostki uczelni partnerskiej odpowiadającej zakresem działalności jednostce ubiegającego się kandydata (w formie e-maila) lub potwierdzenia nawiązania kontaktu ze stroną przyjmującą (korespondencja e-mailowa).

Ponadto:

  • kopii paszportu w przypadku wyjazdów na Ukrainę oraz do Rosji (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
  • ubiegający się o wyjazd do Petersburga - dodatkowy formularz wymagany przez uczelenię partnerską:
    DODATKOWY FORMULARZ DO PETERSBURGA

W przypadku, gdy o wyjazd na te samą uczelenię ubiega się więcej niż 3 kandydatów z tego samego Instytutu, prosimy o przesłanie do BWM także listy rankingowej podpisanej przez Dyrektora Instytutu.

Wykaz umów / rok kalendarzowy 2022

Uniwersytet im. Karola w Pradze

Wyjazdy na okres 1-2 tygodni

(liczba miejsc zależna od planowanej długości pobytu)

Uniwersytet im. Masaryka w Brnie

Wyjazdy na okres 5 dni

 

(Uczelnia przyjmująca pokrywa koszt zakwaterowania

wyłącznie w dni robocze od pon do pt)

Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Wyjazdy na 1-2 tygodnie

 

Uczelnia pokrywa koszt zakwaterowania, ale nie wypłaca diet w gotówce (gość otrzymuje kupony do stołówki uniwersyteckiej na śniadania i obiady)

Uniwersytet Państwowy w Zaporożu

Wyjazd na okres 1-2 tygodni

 

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Akademia Edukacji w Wilnie (dawniej Litewski Uniwersytet Edukologiczny)

Wyjazd na okres 1-2 tygodni

 

Uniwersytet Ruhr Bochum Wyjazd na okres 1-4 tygodni

 

Państwowy Uniwersytet Petersburski

Wyjazd na okres 7-10 dni

(liczba miejsc zależna od planowanej długości pobytu)

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku

Wyjazd na okres 1-3 tygodni

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE - wg indywidualnych ustaleń. Chęć wyjazdu należy zgłosić w BWM i warunki zostaną uzgodnione z uczelnią partnerską. Listę wszystkich umów można znaleźć tutaj.

WARUNKI FINANSOWE

W wymianie osobowej w ramach wyżej wymienionych umów obowiązuje następująca zasada przyjęta przy rozliczaniu kosztów:

uczelnia wysyłająca dofinansowuje koszty podróży według stawki oraz pokrywa koszt jednej diety podróżnej (nie przysługuje w przypadku podróży samochodem), uczelnia przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i utrzymania.

Wyjątek od tej zasady stanowi umowa z Uniwersytetem Ruhry w Bochum, który wypłaca diety w wysokości 50 Euro dziennie (w przypadku pobytu powyżej 20 dni 800 Euro na cały pobyt), ale nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz umowa z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym, który nie wypłaca diet.

Natomiast uniwersytety we Lwowie i Zaporożu nie wypłacają gotówki, ale zapewniają wyżywienie na stołówkach uniwersyteckich (śniadania i obiady).

Wszelkich dodatkowych  informacji dotyczących wyjazdów udziela Urszula Broda urszula.broda@uwr.edu.pl oraz Agata Nowak (agata.nowak@uwr.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28.02.2022 roku.

Po otrzymaniu akceptacji z uniwersytetu partnerskiego dla uprzednio zgłoszonych przez BWM kandydatów, osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o terminie składania wniosków o wyrażenie zgody na podróż służbową. Wniosek do pobrania ze strony BWM: https://international.uni.wroc.pl/pracownicy-uwr/procedura

ROZLICZENIE

Po powrocie należy przedstawić w Biurze Współpracy Międzynarodowej podpisane potwierdzenie odbycia stażu naukowego (do pobrania) oraz rozliczyć delegację.