Erasmus+

 

flaga Uni Europejskiej i podpis: dofinansowane przez Unię Europejską

kod Erasmusa: PL WROCLAW01

numer OID: E10208666

numer PIC: 999845155

numer karty Erasmusa (ECHE): 1530972

 

Program Erasmus+ informacje ogólne

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę międzynarodową w dziedzinie edukacji, szkoleń, działań na rzecz młodzieży i sportu. Dzięki niemu studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki zadwowe.

W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni. Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, ECHE), która została przyznana Uniwersytetowi Wrocławskiemu w marcu 2021.

Przydatne linki:

Rodzaje wyjazdów

Wyjazdy długoterminowe od 2 do 12 miesięcy: Wyjazdy krótkoterminowe od 5 do 30 dni  z obowiązkową częścią wirtualną (opcjonalną dla doktorantów):
1. Erasmus+ studia - wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni 1. wyjazd na zorganizowane działanie np. BIP (blended intensive - mieszane kursy intensywne, szkoleń) szkoła letnia / zimowa lub inna krótka mobilność naukowa
2. Erasmus + praktyki / staże absolwenckie - wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji 2. wyjazd na praktykę, staż, intensywne szkolenie

 

Można wyjechać do:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • krajów (EOG): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii
 • oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji

Koordynatorzy Programu Erasmus+

Koordynatorzy Erasmus+ to osoby odpowiedzialne za program na poszczególnych wydziałach i instytutach.

 • prowadzą współpracę z uczelniami partnerskimi, podpisują umowy o wymianie
 • przygotowują regulaminy rekrutacji
 • przeprowadzają rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki
 • pomagają w doborze przedmiotów realizowanych za granicą
 • przy ich pomocy i pośrednictwie następuje rozliczenie wyjazdu na wydziale w dziekanacie.

Lista koordynatorów

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet Wrocławski posiada umowy o współpracy z ponad 500 Uczelniami w Europie.

Umowy bilateralne dotyczące wymiany akademickiej w ramach pr. Erasmus+ zawierane są na poziomie wydziałów. 

Każdy instytut / wydział prowadzi indywidualną współpracę z jednostkami partnerskimi za granicą i posiada własne umowy co oznacza, że student np. matematyki ma inną ofertę uczelni dostępnych na wymianę niż np. student politologii.

Lista umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi w ramach ERASMUS+ w pliku Excel.

Aplikacja Erasmus+

Aplikacja Erasmus+ jest własnością Komisji Europejskiej i jest przez nią finansowana, jest elementem inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej. Została opracowana przez Komisję Europejską, by umożliwić cyfryzację procedur administracyjnych w zakresie mobilności studentów i by je uprościć!

Erasmus App prowadzi studentów przez poszczególne etapy mobilności i umożliwia znalezienie wszystkich informacji i usług, dzięki którym wyjazd na Erasmusa będzie bardziej wzbogacający i przebiegnie sprawniej.

Aplikacja zawiera wskazówki i relacje innych uczestników, a także wydarzenia i oferty organizacji studenckich. Po zalogowaniu się aplikacja poprowadzi Cię krok po kroku przez Twoją podróż Erasmus+ przed wymianą, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Więcej o Erasmus App

Ogólne warunki rekrutacji 2024/2025

W programie może wziąć udział każdy student i doktorant UWr, bez znaczenia w jakim trybie realizowane są studia (dziennym, zaocznym, wieczorowym) Kraj pochodzenia, obywatelstwo, czy wiek kandydata nie mają znaczenia w rekrutacji na wyjazd.

W momencie wyjazdu należy mieć ukończony przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich, co oznacza, że można przystąpić do rekrutacji już na pierwszym roku i już na drugim wziąć udział w programie*

Wyjazd na I roku studiów magisterskich jest możliwy tylko w przypadku kiedy kandydat był studentem UWr w roku poprzedzającym wyjazd tzn. realizował studia licencjackie/inne magisterskie na UWr

*wydziały mają prawo wprowadzenia własnych regulacji w tym zakresie, wskazując tym samym najlepszy semestr pod kątem programu studiów na realizacje wyjazdu

Rekrutacja na długoterminowe wyjazdy na studia:

Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatorów programu Erasmus na wydziałach. Główna rekrutacja odbywa się raz w roku (grudzień-marzec). Wówczas przyznawane są miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni kolejnego roku akademickiego. 

Rekrutacja na długoterminowe wyjazdy na studia w roku akademickim 2024/2025- szczegółowe informacje

Rekrutacja na praktyki oraz wyjazdy krótkoterminowe:

Rekrutacja ma charakter ciągły, co oznacza, że w dowolnym momencie można przejść kwalifikację.

Prowadzona jest przez koordynatora na wydziale (w indywidualnie uzgodnionym terminie).

Zasady rekrutacji na poszczególnych wydziałach

Prezentacja o rekrutacji  na wyjazdy w roku 2024/2025

Biały napis Erasmus + lets go! na granatowym tle

 

Przygotowanie wyjazdu 2024/2025

Osoby zakwalifikowane na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ studia w  roku akademickim 2024/25 zapraszamy do zapoznania się z niniejsza prezentacją. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.

Prezentacja

prezentacja dla osób zakwalifikowanych na wymiane Erasmus

Po pomyślnym przejściu rekrutacji na wydziale, otrzymają Państwo drogą mailową dostęp do bazy Biura Współpracy Międzynarodowej na stronie: international-applications.uni.wroc.pl 

Studenci, którzy wyjeżdżają po raz pierwszy: dostęp do konta + logowanie

Studenci, którzy mają już konto:  link do aplikacji na nowy wyjazd

Status studenta wyjeżdżającego z programu Erasmus

Okres spędzony za granicą zostanie uznany przez Uniwersytet Wrocławski za integralna część Twoich studiów, a więc nie będziesz powtarzać roku, czy brać urlopu dziekańskiego. Jednak warunkiem jest wywiązanie się z tzw. Learning Agreement for Studies („Porozumienie o programie zajęć").

Learning Agreement

Learning Agreement for Studies (LA) (Porozumienie o Programie Zajęć) jest najistotniejszym dokumentem związanym z wyjazdem na stypendium Erasmusa. Innymi słowy jest to plan  przedmiotów, które będą realizowane na uczelni zagranicznej i na podstawie którego po powrocie nastąpi rozliczenie wyjazdu.

Wyboru zajęć należy dokonywać na podstawie oferty przedmiotów/kursów zamieszczonych na stronach www uczelni przyjmującej. Ułożony przez studenta program studiów musi zostać oficjalnie zatwierdzony przez instytut macierzysty, czyli podpisany przez Koordynatora lub/i inne kompetentne osoby, np. Dyrektora Instytutu lub Dziekana.

LA należy przesłać do uczelni partnerskiej w terminie przez nią wskazanym.

Ważne!

To Koordynator Wydziałowy lub Instytutowy (a w niektórych przypadkach również Dziekan), zatwierdza przedmioty, które będą realizowane na uczelni zagranicznej, prosimy więc nie zwracać się w sprawach związanych z ustalaniem lub zmianami w programie zajęć do Biura Współpracy Międzynarodowej.

Changes to Learning Agreement

Po przyjeździe na uczelnię zagraniczną bardzo często okazuje się, że z różnych przyczyn nie ma możliwości realizowania wszystkich wcześniej zaplanowanych zajęć.

Wówczas należy, konsultując się z Koordynatorem Wydziałowym lub Instytutowym na uczelni macierzystej, ułożyć nowy plan - Changes to Learning Agreement , pod którym powinien widnieć podpis Koordynatora i/lub innych osób, które zatwierdzały pierwotna wersję Learning Agreement.

Changes to Learning Agreement, podpisane przez koordynatora na uniwersytecie zagranicznym należy przesłać w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia studiów za granicą do swojego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego we Wrocławiu.

Punkty ECTS

Student jest zobowiązany zdobyć 60 punktów ECTS w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30 na semestr lub 20 na trymestr.

Przygotowując Learning Agreement może okazać się, że jakiś przedmiot trzeba będzie mimo wszystko zaliczyć na uczelni macierzystej po powrocie w określonym terminie (np. w kolejnym semestrze). W takim przypadku punkty potrzebne do zaliczenia semestru lub roku zdobywane są po części za granicą i w kraju.

Przy układaniu programu można liczyć na pomoc Koordynatora Wydziałowego lub Instytutowego Erasmusa.

Umowa finansowa pomiędzy Uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia

Umowa finansowa reguluje warunki formalne i finansowe wyjazdu na uczelnię partnerską. Zalecany termin zawarcia umowy - ok. 2-4 tygodnie przed datą rzeczywistego wyjazdu na studia. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają podpisania aneksu do umowy. Umowa finansowa jest wystawiana na koncie 

Przekazanie środków finansowych:

 • Przelewy będą realizowane z uwzględnieniem daty rozpoczęcia studiów/kursów przygotowawczych na uczelniach zagranicznych oraz od daty podpisania kontraktu w BWM, przy czym termin rozpoczęcia realizacji przelewów będzie również uzależniony od daty przekazania środków finansowych na konto UWr przez Narodową Agencję pr. Erasmus
 •  Przekazanie grantu Erasmusa odbywa się wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy studenta (przelew na rachunek innej osoby, np. rodzica możliwy jest tylko wówczas, gdy student jest współwłaścicielem rachunku lub został oficjalnie w banku upoważniony przez właściciela rachunku do korzystania z konta).
 • Grant Erasmusa z Narodowej Agencji wpływa na konto walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego w euro, a następnie jest przelewany na konto walutowe (w EUR) studenta.
 • Na życzenie studenta grant EUR może zostać przelany na konto złotówkowe.
 • Koszty przelewów pokrywa uczelnia.
 • Przelew stypendium jest realizowany w dwóch transzach: 80% przed wyjazdem, 20% po powrocie i rozliczeniu mobilności.

Dofinansowanie uczestników ze specjalnymi potrzebami (studenci z niepełnosprawnością)

Osoba z niepełnosprawnością wyjeżdżająca na stypendium w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać dodatkowe finansowanie, którego wysokość będzie określana przez UWr na podstawie wniosku złożonego do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wniosek do pobrania

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności. We wniosku należy szczegółowo określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podrożą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia oraz określenia wysokości przewidywanych wydatków.

Przyznanie dodatkowego finansowanie będzie możliwe w następujących sytuacjach:

 • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu zagranicą (koszty podróży osoby towarzyszącej, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności  (koszty specjalnego ubezpieczenia)
 • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów (ta kategoria wymaga zalecenia od lekarza)

Wszystkie koszty będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych, czyli na podstawie dowodów finansowych (rachunki, faktury, bilety). Rozliczenie kwoty niższej od kwoty przyznanej spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania.

Wnioski można składać wyłącznie do BWM przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Dodatkowe wsparcie dla osób w trudnej sytuacji materialnej

Studenci będący w trudnej sytuacji socjalnej mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe z programu Erasmus+, które wynosi 250 EUR/miesiąc.

Żeby ubiegać się o wsparcie dodatkowe, zarówno studenci jak i doktoranci, którzy w momencie rekrutacji, czyli w aktualnym semestrze letnim poprzedzającym wyjazd, pobierają na swoim wydziale stypendium socjalne oraz przedłożą w BWM najpóźniej do 30 czerwca poprzedzającego wyjazd, skan zaświadczenia z dziekanatu, co powoduje automatycznie zakwalifikowanie się do dodatkowego dofinansowania.

Studenci, którzy w  do  30 czerwce roku poprzedzającego nie pobierają dofinansowania socjalnego na swoich wydziałach, ale nabędą takie prawo później, przed wyjazdem na Erasmusa, również będą mogły otrzymać zwiększoną kwotę dofinansowania – konieczne jest dostarczanie do BWM zaświadczenia  o przyznaniu stypendium socjalnego z dziekanatu.

„Green Travel”

Studenci, którzy zdecydują się na podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu, mogą wnioskować o jednorazową wypłatę w wysokości 50 EUR oraz do 4 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na czas podróży.

Po skorzystaniu ze zwiększonego grantu z tytułu „green travel” należy złożyć w BWM po powrocie z uczelni przyjmującej, dokumenty podróży, tj. bilety na pociąg/autobus bądź złożyć oświadczenie o odbyciu wspólnej podróży samochodem z drugim uczestnikiem mobilności.

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy. W przypadku studiów jednolitych magisterskich są to 24 miesiące.

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na studia na uczelni partnerskiej na okres od 3 do 10 miesięcy. Przy studiach jednolitych magisterskich liczba wyjazdów z grantem finansowym jest podwojona.

Oświadczenie o kapitale mobilności

Przedłużenie stypendium

Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu realizacji Twojego kapitału mobilności.

Grant Erasmusa przyznany może być maksymalnie na 10 miesięcy.

Pamiętaj! O zgodę na przedłużenie pobytu na II semestr należy się zwrócić zarówno do koordynatora na Twoim wydziale, jak i do uczelni zagranicznej.

Procedura przedłużenia pobytu w Biurze Współpracy Międzynarodowej, wymagane dokumenty:

 1. aneks - wygenerowany poprzez indywidualne konto na naszej stronie internetowej potwierdzający chęć kontynuacji studiów na uczelni partnerskiej
 2. Learning Agreement for Studies na II semestr, który oznacza zgodę na przedłużenie pobytu. W wyjątkowych sytuacjach LA na II sem można zastąplić mailową zgodą koordynatorów z obu uczelni: wysyłającej i przyjmującej
 3. Learning Agreement i changes to LA za I semester - zatwierdzone przez obie uczelnie
 4. oceny z pierwszego semestru studiów na uczelni zagranicznej (może być wersja robocza)
 5. Zaktualizowane ubezpieczenie

Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu to początek II semestru na UWr.

Ostateczny termin sfinalizowania procedury związanej z przedłużeniem pobytu na uczelni partnerskiej to 1 kwietnia danego roku.

UWAGA! Dopiero po sfinalizowaniu procedury przedłużenia pobytu Uczelnia przygotuje kolejną wypłatę stypendium.

Rozliczenie stypendium

Aby rozliczyć pobyt na stypendium Erasmus+ po powrocie z wymiany należy:

 1. Złożyć w BWM następujące dokumenty:  

ERASMUS STUDIA ERASMUS PRAKTYKI
wykaz zaliczonych przedmiotów, uzyskane oceny, punkty ECTS (Transcript of Records) -
zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres studiów określony w kontrakcie studenckim (Letter of Confirmation)* zaświadczenie z firmy/ instytucji potwierdzające okres odbytej praktyki (Traineeship Certificate)*
Learning Agreement / Changes to Learning Agreement podpisane przez instytucję przyjmującą oraz koordynatora na UWr Changes to Learning Agreement (jeśli dotyczy)
potwierdzenie odbycia podróży z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu (Green Travel) - bilety, oświadczenie o wspólnym korzystaniu z samochodu potwierdzenie odbycia podróży z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu (Green Travel), oświadczenie o wspólnym korzystaniu z samochodu 

2. Wypełnić:

 •  raport EU survey on-line 

 

 *Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu.