NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest państwową osobą prawną, utworzoną na mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Agencją zarządza Dyrektor, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Dyrektor odpowiedzialny jest za zarządzanie Agencją w wymiarze strategicznym, finansowymi i organizacyjnym. W NAWA funkcjonuje dziesięcioosobowe ciało kolegialne – Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w którego skład wchodzą przedstawiciele środowiska i instytucji publicznych. Rada proponuje kierunki rozwoju Agencji oraz opiniuje plany i sprawozdania z działalności Agencji. NAWA jest finansowana głównie ze środków na naukę i szkolnictwo wyższe. Dodatkowo NAWA otrzymuje środki z polskiej pomocy rozwojowej prowadzonej przez MSZ na finansowanie stypendiów dla osób z krajów rozwijających się. NAWA może być też beneficjentem lub instytucją pośredniczącą w programach operacyjnych finansowanych ze środków UE oraz pozyskiwać inne środki zagraniczne. 

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje.

Aktualnie realizowane są następujące projekty

indywidualne:

dla instytucji:

Obecnie na uczelni prowadzone są następujące projekty finansowane przez NAWA:

Biuro Współpracy Międzynarodowej aktualnie koordynuje realizację II edycji Program PROM.

Finansowanie otrzymały również wnioski, które Biuro Współpracy Międzynarodowej przygotowało w ramach programów International Alumni oraz Welcome to Poland.

Ponadto pozytywnie ocenione zostały dwa projekty w ramach programu Katamaran - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia. Finansowanie otrzymał projekt w ramach programu Master Double Degree Programme in International Relations realizowanego przez Instytut Studiów Międzynarodowych we współpracy z Uniwersytetem w Padwie oraz projekt stworzenia wspólnych studiów magisterskich wraz z uczelnią francuską w ramach programu Public History (projekt złożony przez Instytut Historyczny).

W ramach programu Promocja Zagraniczna przyznano finansowanie wnioskowi złożonemu przez przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych.

Instutut Politologii otrzymał finansowanie w ramach programu  Programu STER - studia doktoranckie dla cudzoziemców.

Na uczelni realizowane są również projekty w ramach wymiany bilateralnej :

  • z Włochami  - Program Canaletto, jeden projekt realizowany na Wydziale Chemii oraz dwa na Wydziale Biotechnologii;
  • z Portugalią - projekt realizowany na Wydziale Chemii;
  • z Francją - Program Polonium, jeden projekt realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki, jeden na Wydziale Chemii.

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego brali również udział w naborach wniosków do projektów indywidualnych. W Instytucie Nauk Goelogicznych jest realizowany program Polskie Powroty, 10 pracowników  otrzymało finansowanie w ramach I edycji Programu im.Bekkera, a 3 doktorantów w ramach Programu im. Iwanowskiej.