Grant Erasmus+

Finansowanie z programu ERASMUS+

Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Ufundowany jest ze środków UE. Studenci, przebywając na stypendium Erasmus, zachowują prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, ministerialnego itp.

Wysokość 1-miesięcznego grantu zależy od kraju wyjazdu i określana jest przez Komisję Europejską w przewodniku po programie.

W roku akademickim 2023/2024 miesięczny grant Erasmusa+  na wyjazdy długoterminowe wynosi:

Studia Praktyki  

670 EUR

820 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

600 EUR

750 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

W roku akademickim 2022/2023 miesięczny grant Erasmusa+  na wyjazdy długoterminowe wynosi:

Studia Praktyki  

550 EUR

700  EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 EUR

600 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący stypendium socjalne).

Studenci nominowani do wyjazdu w ramach Erasmus+, którym zostało przyznane stypendium socjalne na wydziale, otrzymują grant Erasmusa zwiększony o 250 euro miesięcznie.

Dofinansowanie podróży

Wyjeżdżający mogą skorzystać z dofinansowania tzw. ”GREEN TRAVEL”. Osoby, które zdecydują się na podróż do instytucji przyjmującej z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu otrzymają jednorazowy dodatek  50 euro.

Dodatkowo w przypadku podróży w odległości do 1500 km Uczelnia może przyznać dofinansowanie  na  dodatkowe 2 dni  podróży natomiast przy odległości powyżej 1500 km na 4 dni. Odległość liczona jest wg kalkulatora odległości przygotowanego przez Komisję Europejską: kalkulator odległości. Daty podróży nie mogą się pokrywać z datami pobytu. 

Ważne! Aby otrzymać dofinansowanie na dodatkowe dni podróży, wyjazd na mobilność musi się odbyć co najmniej dzień przed datą zawartą w umowie finansowej, a powrót co najmniej dzień po dacie zakończenia zawartej w umowie finansowej.

Wyjazdy krótkoterminowe,

Program Erasmus+ przewiduje dofinansowanie na koszty utrzymania w wysokości 79 euro /dzień na okres od 1 do 14 dni działania oraz 56 euro /dzień między 15 a 30 dniem działania.

Osoby "z mniejszymi szansami", czyli z niepełnosprawnością lub otrzymujący dofinansowane socjalne na wydziale mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 100 euro (przy wyjeździe do 14 dni), lub 150 EUR przy wyjeździe na okres powyżej 14 dni (od 15 do 30 dni).

Grant z programu Erasmus +, jest wypłacany w dwóch ratach: 

I rata: 80% przed wyjazdem

II rata: 20% po rozliczeniu wyjazdu

Wysokość całkowitego dofinansowania  jest ściśle uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną na uczelni zagranicznej (potwierdzonego przez uczelnie przyjmującą). Często zdarza się więc, że studenci jadący do tego samego kraju otrzymują zróżnicowane stypendia, co spowodowane jest różnym okresem studiów na poszczególnych uczelniach.

Zasady obliczania grantu

Zgodnie z zasadą przyjętą na UWr środki finansowe są przyznawane na okres:

Wyjazdy  na studia:

  • do 5 miesięcy (przy wyjazdach semestralnych)
  • do 10 miesięcy (przy wyjazdach na trzy trymestry)
  • do 10 miesięcy (przy wyjazdach na dwa semestry). Jeżeli semestry mobilności są realizowane w osobnych latach akademickich (ale w obrębie jednego poziomu studiów) to każdy z wyjazdów jest finansowany na okres do 5 miesięcy.

Zgodnie z zasadami ogólnymi pobyt na uczelni zagranicznej nie może być krótszy niż 2 miesiące.

Wyjazdy na praktyki

  • do 10 miesięcy (przy wyjazdach studenckich)
  • do 5 miesięcy (przy wyjazdach absolwenckich)

 

Wysokość grantu jest obliczana z dokładnością do 1 dnia. Przyjmuje się, że każdy miesiąc to 30 dni. Warunkiem wypłacenia grantu jest podpisanie umowy finansowej przed wyjazdem.

Powyższe zasady dotyczą wyjazdów na każdym poziomie studiów