Erasmus+ Szkolenie

erasmuslogo

 

 

 

 

 

ERASMUS+ SZKOLENIE (STT)

INFORMACJE OGÓLNE

Oferta skierowana jest do pracowników administracyjnych, technicznych, bibliotekarzy, lektorów języków obcych oraz pracowników dydaktycznych Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z oferty szkoleniowej mogą także skorzystać pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale tylko jeśli dotyczy to uczestnictwa w zorganizowanych kursach zwłaszcza z metodyki nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych, językowych (tylko jeżeli są związane z pracą naukowo-dydaktyczną), a także w innych specjalistycznych zorganizowanych szkoleniach oferowanych przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze i inne instytucje szkolące.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej w jednym z krajów w jednym z krajów programu (wszystkie kraje UE oraz kraje stowarzyszone z programem, tj. Norwegia, Islandia, Lichtenstein, a także Serbia, Macedonia Północna i Turcja).

Zgodnie z przyjętą polityką uczelni, preferencyjnie podczas rekrutacji będą traktowani kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę, wyjeżdżający po raz pierwszy, a także ubiegających się o udział z zorganizowanych szkoleniu oferowanym przez uczelnią lub instytucję zagraniczną (tzw. Staff Week). Jednocześnie przy wyborze kandydatów będzie brany pod uwagę poziom znajomości języka obcego oraz zakres obowiązków kandydata, a także jego rola w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

Instytucją przyjmującą na szkolenie, wg wytycznych Narodowej Agencji Erasmusa, nie może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości na temat charakteru i zakresu działalności instytucji przyjmującej, nie będącej uczelnią wyższą, pracownik może zostać poproszony  o przedstawienie dodatkowych informacji na jej temat.

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych:

 • zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim 
 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training)
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie, a w przypadku szkoleń odbywających się w języku polskim, znajomość języka kraju wyjazdu lub języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub egzaminem językowym 
 • realizacja wyjazdu - do 30 września 2024
 • długość szkolenia - 2 do 5 dni roboczych  

Minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. 

 Jak znaleźć uczelnię/instytucję przyjmującą? 

 • indywidualny kontakt poprzez stronę WWW z instytucją zagraniczną, wysłanie zapytania o możliwość przyjazdu
 • samodzielne ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
 • wiele uczelni zagranicznych organizuje tzw. tydzień szkoleniowy Erasmus Staff Training Week, na które mogą zgłaszać się zainteresowani pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikowani do programu, wiele takich gotowych ofert można znaleźć np. na platformach IMOTION , SHIPCON i innych

 Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje: 

GRANT ERASMUSA

projekty 2022-KA131 i 2023-KA131

Grant Erasmusa (zróżnicowany ze względu na kraj wyjazdu):

Wysokość grantu na utrzymanie (ryczałt):

 • Kraje 1 grupy - 180 EUR/dzień: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
 • Kraje 2 grupy - 160 EUR/dzień: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • Kraje 3 grupy - 140 EUR/dzień: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość grantu na podróż (ryczałt):

Odległość wg kalkulatora odległości https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 • od 100 do 499 km - 180 EUR
 • od 500 do 1999 km - 275 EUR
 • od 2000 do 2999 km - 360 EUR
 • od 3000 do 3999 km - 530 EUR

Przykładowy grant na 5 dniowy wyjazd szkoleniowy do Berlina: 5 x 160EUR + 180 EUR = 980 EUR

"GREEN TRAVEL" 

Pracownicy wyjeżdżający na Erasmusa, którzy zdecydują się na wykorzystanie bardziej ekologicznego środka transportu takiego jak autobus, pociąg lub dzielenie się z drugim uczestnikiem mobilności podróżą jednym samochodem, mogą wnioskować o zwiększony grant na podróż (odpowiednio 210/320/410/610 EUR), a przy dłuższych dystansach także o sfinansowanie dodatkowych kosztów utrzymania na max. 4 dodatkowe dni podróży (wg kalkulatora UE: od 500 do 1999 km – 2dni dodatkowe, od 2000 do 2999 km  - 4 dni dodatkowe). Wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE GREEN TRAVEL należy złożyć w BWM podczas podpisywania umowy finansowej. 

Pracownicy, którzy otrzymali dofinansowanie z tytułu „green travel” są zobowiązani udokumentować swoją podróż odpowiednimi biletami (daty na biletach powinny wskazywać dzień przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia), a w przypadku wspólnej podróży samochodem stosownym OŚWIADCZENIEM GREEN TRAVEL, w którym wskazany jest imiennie inny pracownik UWr (lub pracownicy) odbywający podróż w ramach Erasmusa w tym samym czasie)     

REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutację przeprowadzają kierownicy poszczególnych jednostek administracyjnych UWr. zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową.

W bieżącym roku akademickim 2023/2024 rekrutacja przebiega w sposób ciągły, tzn. do wyczerpania funduszy. Liczba wyjazdów szkoleniowych przewidywana w roku 2023/2024 (uzależniona od wysokości pojedynczych grantów) wyniesie ok. 200, spośród których wyodrębniona zostaje następująca pula miejsc:

- 50 miejsc dla pracowników ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy oraz pracowników ubiegających się o kolejny wyjazd, który będzie udziałem w zorganizowanym szkoleniu prowadzonym przez uczelnię/instytucję zagraniczną w ramach tzw. Staff Week lub w kursie językowym umożliwiającym podniesienie kompetencji pracownika wymaganych na danym stanowisku pracy. W tej puli mieszczą się również miejsca przeznaczona dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy ubiegają się o udział w  zorganizowanych kursach specjalistycznych

- 50 miejsc na szkolenia w ramach projektu ARQUS (rekrutację w tym zakresie prowadzi Biuro Arqus, kontakt: emilia.wilanowska@uwr.edu.pl)

- ok 100 miejsc dla wszystkich pozostałych wyjazdów

Zmiana sposobu rekrutacji na ciągłą oznacza, że nie ma terminu do którego należy składać dokumenty, lista kandydatów będzie tworzona wg kolejności zgłoszeń.

Zgodnie z powyższym będą tworzone równolegle 3 listy wyjeżdżających:

- z pulą 50 miejsc - dla wyjeżdżających po raz pierwszy oraz na wyjazd zorganizowany (w tym pracownicy naukowo/dydaktyczni)

- z pulą 50 miejsc – dla wyjazdów Arqus

- z pulą ok. 100 miejsc dla wszystkich pozostałych wyjazdów szkoleniowych

Miejsca, które do 30.04.2024 nie będą wykorzystane w danej puli miejsc, przechodzą do puli, w której liczba złożonych zgłoszeń przekracza przyjęty w niej limit miejsc.

Każdy pracownik ma możliwość jednego wyjazdu w roku akademickim, jednakże w przypadku niewyczerpania środków przeznaczonych na wyjazdy pracowników lub otrzymania dodatkowych funduszy w ramach projektu, może zostać ogłoszony dodatkowy nabór. Zmiana miejsca szkolenia jest jednoznaczna z ubieganiem się o wyjazd od początku, czyli może oznaczać, w przypadku wyczerpania się puli miejsc, zajęcie kolejnego miejsca na liście rezerwowej. 

Kandydaci na wyjazd szkoleniowy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2023/2024 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej zawierający:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd (formularz generuje się w PDF po zalogowaniu się i wprowadzeniu danych na koncie indywidualnym https://international-applications.uni.wroc.pl/login
 • Mobility Agreement for Training - podpisany przez wyjeżdżającego, zaakceptowany i podpisany przez przełożonego oraz  przez zagraniczną uczelnię/instytucję przyjmującą na szkolenie (wygenerowany wypełniony dokument można pobrać również ze swojego konta indywidualnego)

Na tym etapie wymagane jest również uzyskania pozytywnej oceny ze znajomości języka obcego na poziomie min. B1, potwierdzonej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na podstawie odbytej rozmowy kwalifikującej lub okazanego w SPNJO certyfikatu. Wynik rozmowy lub potwierdzenie certyfikatu, będące wskazaniem poziomu znajomości języka kandydata, zostanie przesłany ze Studium drogą e-mailową do BWM, do Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus. Wymóg ten dotyczy tylko tych kandydatów, którzy wcześniej nie odbyli kwalifikacji językowej.

Kontakt do SPNJO: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl lub do Zastępcy Kierownika p. Lidii Janoty lidia.janota@uwr.edu.pl 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z JĘZYKA OBCEGO

Wymagany poziom to minimum B1.

Wynik nie będzie wyrażony oceną, ale podaniem poziomu, jaki kandydat reprezentuje. Opis poziomów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A1 i A2 dyskwalifikuje kandydata.

Opis rozmowy – kandydat losuje zestaw.

 • Przedstawienie się: w danym języku, w jakim dziale/dziekanacie pracuje i na jakim stanowisku; czy już był na takim szkoleniowym wyjeździe, cel wizyty , oczekiwania związane z wyjazdem
 • Krótka „prezentacja”, w trakcie której lektor zdaje pytania. Tematyka „prezentacji”:  
 1.   Polska, Wrocław ( położenie, zabytki, liczba ludności, ciekawe miejsca, wydarzenia  itp.)
 2.   UWr,  struktura, historia (podstawowe informacje)
 3.   Jednostka, w której pracuje kandydat
 4.   Praca, zakres obowiązków, warunki pracy
 • Reakcje językowe - sytuacja nakreślona jest w języku polskim, kandydat musi odpowiednio zareagować w języku obcym, zadawać pytania, zwracać się z prośbą o informacje, sytuacje – w podróży, hotelu, na uczelni, w mieście itp.

Powyższy komplet dokumentów (formularz zgłoszeniowy, mobility agreement for training) kandydat na wyjazd dostarcza lub przesyła na adres Biura Współpracy Międzynarodowej przez Kancelarię lub w załączniku e-mailem na adres Uczelnianego Koordynatora Erasmusa Barbary Skałackiej-Harrold barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl

Po weryfikacji złożonych dokumentów i ich akceptacji przez Prorektora ds. projektów i relacji międzynarodowych, kandydat otrzymuje informację z BWM o przyjęciu zgłoszenia i możliwości podpisania umowy finansowej na wyjazd.

PROCEDURA BEZPOŚREDNIO PRZED WYJAZDEM (MIN. 3 TYGODNIE):

Formalności przed wyjazdem

 • podpisanie w BWM Umowy o wyjazd za granicę w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Uczelniany Erasmusa lub inny pracownik BWM podpisujący umowę)

UWAGA NOWOŚĆ:

 • po podpisaniu umowy finansowej w BWM pracownik zwraca się do swojej jednostki/sekretariatu o zarejestrowanie wyjazdu w systemie TETA (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr nr 178/2023 z dnia 13 lipca 2023); osoba rejestrująca wyjazd wprowadza do systemu informacje dotyczące wyjazdu, w tym kwotę grantu określoną w umowie finansowej oraz drukuje Wniosek o wyjazd za granicę i Polecenie wyjazdu, następnie obydwa dokumenty po zebraniu wymaganych podpisów (delegowanego, delegującego i bezpośredniego przełożonego) powinny zostać przekazane do Biura Współpracy Międzynarodowej, uwaga: bezpośredni przełożony i delegujący to zazwyczaj ta sama osoba)

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd za granicę, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelany grant Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również odbiór przyznanego grantu w gotówce. Grant Erasmusa w wysokości okreslonej w umowie finansowej, może zostać przekazany na rachunek bankowy pracownika lub wypłacony w gotówce, w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni przed wyjazdem na szkolenie. 

Na grant Erasmusa składa się tzw. "Wsparcie Indywidualne" - w wysokości określonej przez Narodową Agencję Erasmusa oraz grant na podróż, którego wysokość oblicza się za pomocą kalkutatora odległości opracowanego przez Komisje Europejską. 

UWAGA!!!

Dodatkowo osoby, które chciałyby odbyć podróż samochodem prywatnym, powinny złożyć wraz z powyższymi dokumentami Wniosek o wyrażenie zgody na używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych poza miastem Wrocław, zawierającym oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarskiego dla kierowców (zał. nr 3 Zarządzenia, drukowany z systemu TETA, podpisany przez wyjeżdżającego, który będzie kierował pojazdem oraz delegującego) W przypadku wspólnej podróży samochodem podanie składa tylko kierowca samochodu.

ROZLICZENIE WYJAZDU PO POWROCIE:

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM w terminie najpóźniej do dwóch tygodni po powrocie następujących dokumentów:

 • potwierdzenia odbycia szkolenia (podpis, pieczęć) w instytucji zagranicznej potwierdzającego wizytę pracownika, zawierającego dokładne daty pobytu - ORYGINAŁ; można skorzystać z  gotowego wzoru certyfikatu pobytu
 • sprawozdania on-line/EU survey (link do sprawozdania zostanie wysłany automatycznie na e-mail wyjeżdżającego po odbyciu podróży, z europejskiego serwera z adresu:  EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu, po powrocie należy sprawdzić również folder spam)
 • w przypadku korzystania z GREEN TRAVEL - okazanie biletów za przejazd autobusem, pociągiem lub przedłożenie OŚWIADCZENIA GREEN TRAVEL o odbyciu wspólnej podróży jednym samochodem

Oprócz rozliczenia pod względem merytorycznym, każdy pracownik zobowiązany jest również do rozliczenia delegacji pod względem finansowym zgodnie z procedurą (pok. 4, BWM, Collegium Antropologicum, ul. Kuźnicza 35)

Granty na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pliki do pobrania