Erasmus+ Szkolenie

erasmuslogo

 

 

 

 

Aktualna sytuacja o COVID w krajach UE https://reopen.europa.eu/pl/map/POL

ERASMUS+ SZKOLENIE (STT)

Informacje ogólne

Oferta skierowana jest do pracowników administracyjnych, technicznych, bibliotekarzy oraz lektorów języków obcych UWr.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Serbii, Macedonii Północnej i Turcji.

Instytucją przyjmującą pracownika na szkolenie nie może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości na temat charakteru i zakresu działalności instytucji przyjmującej, nie będącej uczelnią wyższą, pracownik może zostać poproszony  o przedstawienie dodatkowych informacji na jej temat.

Preferencyjnie podczas rekrutacji będą traktowani kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę i wyjeżdżający po raz pierwszy. Jednocześnie przy wyborze kandydatów będzie brany pod uwagę poziom znajomości języka obcego oraz zakres obowiązków kandydata, a także jego rola w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych:

 • zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim 
 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training)
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie, a w przypadku szkoleń odbywających się w języku polskim, znajomość języka kraju wyjazdu lub języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub egzaminem językowym 
 • realizacja wyjazdu - do 30 września 2022
 • długość szkolenia - 2 do 5 dni roboczych  

Minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. 

 Jak znaleźć uczelnię/instytucję przyjmującą? 

 • indywidualny kontakt poprzez stronę WWW z instytucją zagraniczną, wysłanie zapytania o możliwość przyjazdu
 • samodzielne ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
 • wiele uczelni zagranicznych organizuje tzw. tydzień szkoleniowy Erasmus Staff Training Week, na które mogą zgłaszać się zainteresowani pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikowani do programu, wiele takich gotowych ofert można znaleźć na platformie IMOTION

 Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje: 

 • podróż do miejsca szkolenia (dowolny środek lokomocji, jednak pewne ograniczenia dotyczą podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym - tu wymagana jest pisemna zgoda prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz wykonanie dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców)
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ wydawana przez NFZ lub prywatne) oraz zalecane dodatkowe ubezpieczenie NW i OC

Grant Erasmusa

Grant Erasmusa (zróżnicowany ze względu na kraj wyjazdu):

Wysokość grantu na utrzymanie (ryczałt):

 • Kraje 1 grupy - 180 EUR/dzień: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • Kraje 2 grupy - 160 EUR/dzień: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • Kraje 3 grupy - 140 EUR/dzień: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość grantu na podróż (ryczałt):

Odległość wg kalkulatora odległości https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 • od 100 do 499 km - 180 EUR
 • od 500 do 1999 km - 275 EUR
 • od 2000 do 2999 km - 360 EUR
 • od 3000 do 3999 km - 530 EUR

Przykładowy grant na 5 dniowy wyjazd szkoleniowy do Berlina: 5 x 160EUR + 180 EUR = 980 EUR

 

REKRUTACJA 2021/2022

W bieżącym roku akademickim 2021/2022 wyjątkowo, ze względu na trwające trudności wyjazdowe związane z COVID-19, miejsca na wyjazd szkoleniowy z programu Erasmus będą przyznawane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków. Nie będzie miała miejsca punktowa ocena kandydatów

Pracownicy, którzy wyjechali na szkolenie w roku akademickim 2020/2021, nie będą mogli ubiegać się o wyjazd do tej samej instytucji przyjmującej w roku akademickim 2021/2022.

Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzają kierownicy komórek administracyjnych UWr zgodnie z przyjętą w jednostce polityką szkoleniową.

Następnie kandydaci na wyjazd szkoleniowy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2021/2022 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej komplet dokumentów zawierający:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd (formularz można wygenerować po zalogowaniu się i wprowadzeniu danych na koncie indywidualnym https://international-applications.uni.wroc.pl/login
 • Mobility Agreement for Training - podpisany przez wyjeżdżającego, zaakceptowany i podpisany przez przełożonego oraz  przez zagraniczną uczelnię/instytucję przyjmującą na szkolenie, (wygenerowany wypełniony dokument można pobrać również ze swojego konta indywidualnego)
 • Trzecim wymogiem jest uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości języka obcego na poziomie min. B1 – potwierdzonej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na podstawie odbytej rozmowy kwalifikującej lub okazanego w SPNJO certyfikatu. Wynik rozmowy lub potwierdzenie certyfikatu, będące wskazaniem poziomu znajomości języka kandydata, zostanie przesłany ze Studium drogą e-mailową do BWM, do Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus.

Pracownicy, którzy w ostatnich latach przeszli pozytywnie kwalifikację językową, nie będą musieli jej w bieżącym roku powtarzać, natomiast osoby, które ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy będą zobowiązane umówić się na rozmowę w SPNJO lub przesłać tam do akceptacji swój certyfikat językowy.

Kontakt do SPNJO: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl lub do Za-cy Kierownika p. Justyny Urbańskiej-Ratajczak justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl 

ROZMOWA KWALIFIKUJĄCA Z JĘZYKA OBCEGO

Wymagany poziom to minimum B1.

Wynik nie będzie wyrażony oceną, ale podaniem poziomu, jaki kandydat reprezentuje. Opis poziomów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A1 i A2 dyskwalifikuje kandydata.

Opis rozmowy – kandydat losuje zestaw.

 • Przedstawienie się: w danym języku, w jakim dziale/dziekanacie pracuje i na jakim stanowisku; czy już był na takim szkoleniowym wyjeździe, cel wizyty , oczekiwania związane z wyjazdem
 • Krótka „prezentacja”, w trakcie której lektor zdaje pytania. Tematyka „prezentacji”:  
 1.   Polska, Wrocław ( położenie, zabytki, liczba ludności, ciekawe miejsca, wydarzenia  itp.)
 2.   UWr,  struktura, historia (podstawowe informacje)
 3.   Jednostka, w której pracuje kandydat
 4.   Praca, zakres obowiązków, warunki pracy
 • Reakcje językowe - sytuacja nakreślona jest w języku polskim, kandydat musi odpowiednio zareagować w języku obcym, zadawać pytania, zwracać się z prośbą o informacje, sytuacje – w podróży, hotelu, na uczelni, w mieście itp.

 

Powyższy komplet dokumentów (formularz, mobility agreement for training) kandydat na wyjazd dostarcza lub przesyła na adres Biura Współpracy Międzynarodowej przez Kancelarię lub w załączniku e-mailem na adres Uczelnianego Koordynatora Erasmusa Barbary Skałackiej-Harrold barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl.

Po prawidłowym złożeniu wymaganego kompletu dokumentów kandydat uzyskuje akceptację na wyjazd i może przystępować do przygotowań związanych z podróżą.

Możliwość powtórnego wyjazdu na szkolenie w roku 2021/2022 uzależniona będzie od stopnia wyczerpywania się funduszy na wyjazdy szkoleniowe w danym roku akademickim, a ewentualne ogłoszenie na ten temat może pojawić się na przełomie czerwca/lipca 2022.

UWAGA! Wszyscy pracownicy, ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy od 2018 roku tworzą nowe konta indywidualne w nowym systemie znajdującym się w podanym powyżej linku. Nowe konta proszę tworzyć na e-mailach o domenie @uwr.edu.pl. Z ewentualnymi problemami technicznymi prosimy zgłaszać się e-mailowo do BWM. Pracownicy, którzy utworzyli po 1 października 2018 nowe konto indywidualne, nadal z niego korzystają.     

PROCEDURA BEZPOŚREDNIO PRZED WYJAZDEM (MIN. 2 TYGODNIE):

Formalności bezpośrednio przed wyjazdem

 • złożenie w BWM standardowego Wniosku o wyrażenie zgody na podróż służbową poza granice kraju (formularz po wprowadzeniu podstawowych danych można również wydrukować z TETY) podpisanego przez przełożonego (stawki na wyjazd wpisuje Koordynator Erasmusa w BWM)
 • podpisanie w BWM Umowy o wyjazd za granicę w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę)

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd wraz z pokwitowaniem dewizowym, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelane stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również odbiór stypendium w gotówce. 

Na stypendium Erasmusa składa się tzw. "Wsparcie Indywidualne" - w wysokości określonej przez Narodową Agencję Erasmusa oraz stypendium na podróż, którego wysokość oblicza się za pomocą kalkutatora odległości opracowanego przez Komisje Europejską. 

UWAGA!!!

Osoby, które chciałyby odbyć podróż na szkolenie samochodem prywatnym, powinny odbyć okresowe badania uzupełniające dla kierowców oraz złożyć wraz z powyższymi dokumentami podanie skierowane do Prorektora ds. projektów i relacji międzynarodowych o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej własnym samochodem.

ROZLICZENIE WYJAZDU PO POWROCIE:

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM następujących dokumentów:

 • Porozumienie o Programie Szkolenia (Mobility Agreement for Training) - oryginał ze wszystkimi wymaganymi podpisami (o ile nie został dostarczony przed wyjazdem)
 • potwierdzenia odbycia szkolenia (podpis, pieczęć) w instytucji zagranicznej potwierdzającego wizytę pracownika, zawierającego dokładne daty pobytu - ORYGINAŁ; można skorzystać z  gotowego wzoru certyfikatu pobytu
 • sprawozdania on-line/EU survey (link do sprawozdania zostanie wysłany automatycznie na e-mail wyjeżdżającego po odbyciu podróży, z europejskiego serwera z adresu: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu, po powrocie należy sprawdzić również folder spam)

Oprócz rozliczenia pod względem merytorycznym, każdy pracownik zobowiązany jest również do rozliczenia wyjazdu pod względem finansowym w pok. 36 zgodnie z procedurą.

Stypendia na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pliki do pobrania