Erasmus+ Szkolenie

erasmuslogo

 

 

 

 

Aktualna sytuacja o COVID w krajach UE https://reopen.europa.eu/pl/map/POL

 

ERASMUS+ SZKOLENIE (STT)

Informacje ogólne

Oferta skierowana jest do pracowników administracyjnych, technicznych, bibliotekarzy oraz lektorów języków obcych UWr.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Serbii, Macedonii Północnej i Turcji.

Preferencyjnie podczas rekrutacji będą traktowani kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę i wyjeżdżający po raz pierwszy. Jednocześnie przy wyborze kandydatów będzie brany pod uwagę poziom znajomości języka obcego oraz zakres obowiązków kandydata i jego rola w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych:

 • zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim 
 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training)
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie, a w przypadku szkoleń odbywających się w języku polskim, znajomość języka kraju wyjazdu lub języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub egzaminem językowym 
 • realizacja wyjazdu - do 30 września 2020
 • długość szkolenia - 2 do 5 dni roboczych  

Minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. 

 Jak znaleźć instytucję zagraniczną? 

 • indywidualny kontakt poprzez stronę WWW z instytucją zagraniczną, wysłanie zapytania o możliwość przyjazdu
 • samodzielne ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
 • wiele uczelni zagranicznych organizuje tzw. tydzień szkoleniowy Erasmus Staff Training Week, na które mogą zgłaszać się chętni pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikowani do programu, wiele takich gotowych ofert można znaleźć na platformie IMOTION

 Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje: 

 • podróż do miejsca szkolenia (dowolny środek lokomocji, jednak pewne ograniczenia dotyczą podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym - tu wymagana jest pisemna zgoda prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz wykonanie dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców)
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ wydawana przez NFZ lub prywatne) oraz zalecane dodatkowe ubezpieczenie NW i OC

Grant Erasmusa

Grant Erasmusa (zróżnicowany ze względu na kraj wyjazdu):

Wysokość grantu na utrzymanie (ryczałt):

 • Kraje 1 grupy - 180 EUR/dzień: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • Kraje 2 grupy - 160 EUR/dzień: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • Kraje 3 grupy - 140 EUR/dzień: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość grantu na podróż (ryczałt):

Odległość wg kalkulatora odległości https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 • od 100 do 499 km - 180 EUR
 • od 500 do 1999 km - 275 EUR
 • od 2000 do 2999 km - 360 EUR
 • od 3000 do 3999 km - 530 EUR

Przykładowy grant na 5 dniowy wyjazd szkoleniowy do Berlina: 5 x 160EUR + 180 EUR = 980 EUR

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzają kierownicy komórek administracyjnych UWr zgodnie z przyjętą w jednostce polityką szkoleniową.

Kandydaci na wyjazd szkoleniowy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2019/2020 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do dnia 2 grudnia 2019 komplet dokumentów zawierający:

UWAGA! Od 1 października 2018 funkcjonuje nowy system obsługi wyjazdów pracowników na stronie BWM. Wszyscy pracownicy, ubiegający się o wyjazd tworzą nowe konta indywidualne w nowym systemie znajdującym się w podanym powyżej linku. Nie będzie już możliwości tworzenia nowych wyjazdów w starym systemie, który w październiku 2018 został zablokowany i pozostawiony jedynie do odczytu. Nowe konta proszę tworzyć na e-mailach o domenie @uwr.edu.pl. Z ewentualnymi problemami technicznymi prosimy zgłaszać się e-mailowo do BWM. Pracownicy, którzy utworzyli po 1 października 2018 nowe konto indywidualne, nadal z niego korzystają.     

 • list motywacyjny skierowany do Prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, wskazujący nazwę instytucji zagranicznej (do trzech propozycji), w której kandydat po uzgodnieniu z przełożonym zamierza odbyć szkolenie

List powinien zawierać następujące informacje:

 1. opis spodziewanych rezultatów planowanego szkolenia;
 2. informację o korzyściach wynikających z poprzednio odbytych wyjazdów szkoleniowych, o ile takie wyjazdy miały miejsce;
 3. sposób upowszechnienia wiedzy zdobytej podczas poprzednich szkoleń w jednostce macierzystej UWr,
 4. opis przedmiotu działalności instytucji przyjmującej, jeżeli miejscem szkolenia nie jest uczelnia wyższa lub inna powszechnie rozpoznawalna instytucja zagraniczna.   

Uzupełnieniem kompletu dokumentów będzie protokół przekazany do BWM przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, zawierający poziom znajomości języka obcego kandydatów, który został określony na podstawie wyników przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych lub okazanych certyfikatów językowych.
 

DRUGI ETAP

Drugi etap rekrutacji będzie polegał na ocenie punktowej kandydatów, którzy w pierwszym etapie terminowo złożyli wymagane dokumenty. Wszystkim kandydatom zostaną przypisane punkty za:

- poziom znajomości języka obcego:

 • 4 pkt - C1/C2
 • 3 pkt - B2
 • 2 pkt - B1

- ilość dotychczasowych wyjazdów szkoleniowych (od roku 2007/2008 do 2018/2019 włącznie):

 • 5 pkt - 0 wyjazdów
 • 4 pkt - 1 wyjazd
 • 3 pkt - 2 wyjazdy
 • 2 pkt - 3 wyjazdy
 • 1 pkt - 4 wyjazdy
 • 0 pkt - 5 wyjazdów i więcej

- odbycie wyjazdu szkoleniowego w roku 2018/2019:

 • 3 pkt - jeśli nie było wyjazdu, 0 pkt jeśli wyjazd szkoleniowy miał miejsce 

SUMA PUNKTÓW ZE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH TRZECH KATEGORII STANOWI LICZBĘ PUNKTÓW KANDYDATA DECYDUJĄCĄ O JEGO MIEJSCU W RANKINGU.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane kryteria niż liczba przewidywanych grantów wyjazdowych, zostanie powołana Komisja przy Prorektorze ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, która dysponując wszystkimi danymi o kandydacie, czyli przyznaną punktacją oraz informacjami zawartymi w liście motywacyjnym, utworzy rankingową listę rezerwową.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się nie później niż 13.12.2019.

 

KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kandydaci, którzy odbyli kwalifikację językową w ciągu ostatnich trzech lat, są zwolnieni z ponownego jej przechodzenia, chyba, że ich kompetencje językowe w ciągu ostatniego roku wzrosły i chcieliby raz jeszcze odbyć egzamin z języka obcego (rozmowa kwalifikacyjna w SPNJO)

1. Terminy rozmów (do wyboru, w godzinach pracy administracji):

 • j. angielski 06, 12 lub 27 listopada 2019
 • j. niemiecki - indywidualne umówienie rozmowy: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl
 • j. francuski – 13, 18 lub 25 listopada 2019
 • j. hiszpański - 13, 18 lub 25 listopada 2019
 • j. włoski – 12,19 lub 26 listopada
 • j. rosyjski – 6 lub 18 listopada

2. Wymagany minimalny poziom znajomości języka obcego to B1

3. Wynik nie będzie wyrażony oceną, ale podaniem poziomu, jaki kandydat reprezentuje. Opis poziomów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A1 i A2 dyskwalifikuje kandydata.

4. ZAPISY na rozmowy kwalifikacyjne w SPNJO prowadzone są bezpośrednio przez Studium. W celu zapisania się/umówienia na rozmowę lub okazania certyfikatu proszę kontaktować się z zastępcą kierownika Studium p. Elżbietą Kopeć: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

6. Opis rozmowy - kandydat losuje zestaw

 • przedstawienie się w danym języku, na jakim stanowisku pracuje, w jakim dziale/dziekanacie pracuje i na jakim stanowisku; czy już był na takim szkoleniowym wyjeździe, cel wizyty , oczekiwania związane z wyjazdem
 • krótka „prezentacja”, w trakcie której lektor zdaje pytania
 • reakcje językowe - sytuacja nakreślona jest w języku polskim, kandydat musi odpowiednio zareagować w języku obcym, zadawać pytania, zwracać się z prośbą o informacje

7. Tematyka „prezentacji”:

 •  Polska, Wrocław ( położenie, zabytki, liczba ludności, ciekawe miejsca, wydarzenia  itp.)
 •  UWr,  struktura, historia (podstawowe informacje)
 •  Jednostka, w której pracuje kandydat
 •  Praca, zakres obowiązków, warunki pracy

8. Sytuacje – w podróży, hotelu, na uczelni, w mieście, itp.
9.  Protokół z rozmów kwalifikacyjnych zostanie przekazany do BWM w ciągu 3 dni roboczych po terminie rozmowy

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Z rozmowy kwalifikacyjnej w SPNJO mogą być zwolnieni kandydaci posiadający certyfikaty językowe lub dyplomy ukończenia studiów filologii języków obcych. W takich przypadkach należy również w celu weryfikacji certyfikatu skontaktować się z p. Elżbietą Kopeć, zastępcą kierownika Studium: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

TRZECI ETAP

Wszyscy pracownicy zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są do przedstawienia w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym wyjazdem, lecz nie później niż do 31 marca 2020, zaakceptowanego przez przełożonego oraz podpisanego przez instytucję przyjmującą na szkolenie tzw. Mobility Areement for Training.

Wyjazdy na szkolenia mogą być realizowane przez pracowników od razu po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, tj. po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji.

Jednakże osoby zakwalifikowane, które planują wyjazd po 31 marca 2020 zobowiązane są do respektowania wymogu określonego jako trzeci etap, co ma na celu zweryfikowanie stanu gotowości do skorzystania z przyznanego miejsca, a w przypadku jego braku przekazaniu go kolejnemu kandydatowi z ewentualnej listy rankingowej.

Ilość przewidzianych miejsc: ok. 150-160 (uzależniona od krajów wyjazdu kandydatów)

PROCEDURA BEZPOŚREDNIO PRZED WYJAZDEM (MIN. 2 TYGODNIE):

Formalności bezpośrednio przed wyjazdem

 • złożenie w BWM standardowego Wniosku o wyrażenie zgody na podróż służbową poza granice kraju (formularz po wprowadzeniu podstawowych danych można również wydrukować z TETY) podpisanego przez przełożonego (stawki na wyjazd wpisuje Koordynator Erasmusa w BWM)
 • podpisanie w BWM Umowy o wyjazd za granicę w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę)

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd wraz z pokwitowaniem dewizowym, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelane stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również odbiór stypendium w gotówce. 

Na stypendium Erasmusa składa się tzw. "Wsparcie Indywidualne" - w wysokości określonej przez Narodową Agencję Erasmusa oraz stypendium na podróż, którego wysokość oblicza się za pomocą kalkutatora odległości opracowanego przez Komisje Europejską. 

UWAGA!!!

Osoby, które chciałyby odbyć podróż na szkolenie samochodem prywatnym, powinny odbyć okresowe badania uzupełniające dla kierowców oraz złożyć wraz z powyższymi dokumentami podanie skierowane do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej własnym samochodem.

 

ROZLICZENIE WYJAZDU PO POWROCIE:

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM następujących dokumentów:

 • Porozumienie o Programie Szkolenia (Mobility Agreement for Training) - oryginał ze wszystkimi wymaganymi podpisami (o ile nie został dostarczony przed wyjazdem)
 • potwierdzenia odbycia szkolenia (podpis, pieczęć) w instytucji zagranicznej potwierdzającego wizytę pracownika, zawierającego dokładne daty pobytu - ORYGINAŁ; można skorzystać z  gotowego formularza
 • sprawozdania on-line/EU survey (link do sprawozdania zostanie wysłany automatycznie na e-mail wyjeżdżającego po odbyciu podróży, z europejskiego serwera z adresu: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu, po powrocie należy sprawdzić również folder spam)

Oprócz rozliczenia pod względem merytorycznym, każdy pracownik zobowiązany jest również do rozliczenia wyjazdu pod względem finansowym w pok. 36 zgodnie z procedurą.

Stypendia na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pliki do pobrania

 • Wniosek o wyrażenie zgody na podróż służbową poza granicę kraju (dostępny w TETA, należy pytać w sekretariatach lub pełnomocników finansowych na Wydziałach)
 • Wzór potwierdzenia odbycia szkolenia