Erasmus+ Szkolenie

erasmuslogo

 

 

 

 

Aktualna sytuacja o COVID w krajach UE https://reopen.europa.eu/pl/map/POL

ERASMUS+ SZKOLENIE (STT)

INFORMACJE OGÓLNE

Oferta skierowana jest do pracowników administracyjnych, technicznych, bibliotekarzy, lektorów języków obcych oraz pracowników dydaktycznych Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej w jednym z krajów w jednym z krajów programu (wszystkie kraje UE oraz kraje stowarzyszone z programem, tj. Norwegia, Islandia, Lichtenstein, a także Serbia, Macedonia Północna i Turcja).

W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości na temat charakteru i zakresu działalności instytucji przyjmującej, nie będącej uczelnią wyższą, pracownik może zostać poproszony  o przedstawienie dodatkowych informacji na jej temat.

Preferencyjnie podczas rekrutacji będą traktowani kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę i wyjeżdżający po raz pierwszy. Jednocześnie przy wyborze kandydatów będzie brany pod uwagę poziom znajomości języka obcego oraz zakres obowiązków kandydata, a także jego rola w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych:

 • zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim 
 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training)
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie, a w przypadku szkoleń odbywających się w języku polskim, znajomość języka kraju wyjazdu lub języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub egzaminem językowym 
 • realizacja wyjazdu - do 30 września 2023
 • długość szkolenia - 2 do 5 dni roboczych  

Minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. 

 Jak znaleźć uczelnię/instytucję przyjmującą? 

 • indywidualny kontakt poprzez stronę WWW z instytucją zagraniczną, wysłanie zapytania o możliwość przyjazdu
 • samodzielne ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
 • wiele uczelni zagranicznych organizuje tzw. tydzień szkoleniowy Erasmus Staff Training Week, na które mogą zgłaszać się zainteresowani pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikowani do programu, wiele takich gotowych ofert można znaleźć np. na platformach IMOTION , SHIPCON i innych

 Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje: 

 • podróż do miejsca szkolenia (dowolny środek lokomocji, jednak pewne ograniczenia dotyczą podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym - tu wymagana jest pisemna zgoda prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz wykonanie dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców)
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (karta EKUZ wydawana przez NFZ, ubezpieczenie prywatne) oraz zalecane dodatkowe ubezpieczenie NW i OC

GRANT ERASMUSA

Grant Erasmusa (zróżnicowany ze względu na kraj wyjazdu):

Wysokość grantu na utrzymanie (ryczałt):

 • Kraje 1 grupy - 180 EUR/dzień: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
 • Kraje 2 grupy - 160 EUR/dzień: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • Kraje 3 grupy - 140 EUR/dzień: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość grantu na podróż (ryczałt):

Odległość wg kalkulatora odległości https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

 • od 100 do 499 km - 180 EUR
 • od 500 do 1999 km - 275 EUR
 • od 2000 do 2999 km - 360 EUR
 • od 3000 do 3999 km - 530 EUR

Przykładowy grant na 5 dniowy wyjazd szkoleniowy do Berlina: 5 x 160EUR + 180 EUR = 980 EUR

"GREEN TRAVEL" - nowość!

Pracownicy wyjeżdżający na Erasmusa, którzy zdecydują się na wykorzystanie bardziej ekologicznego środka transportu takiego jak autobus, pociąg lub dzielenie się z drugim uczestnikiem mobilności podróżą jednym samochodem, mogą wnioskować o zwiększony grant na podróż (odpowiednio 210/320/410/610 EUR), a przy dłuższych dystansach także o sfinansowanie dodatkowych kosztów utrzymania na max. 4 dodatkowe dni podróży (wg kalkulatora UE: od 500 do 1999 km – 2dni dodatkowe, od 2000 do 2999 km  - 4 dni dodatkowe). Wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE GREEN TRAVEL należy złożyć w BWM podczas podpisywania umowy finansowej. 

Pracownicy, którzy otrzymali dofinansowanie z tytułu „green travel” są zobowiązani udokumentować swoją podróż odpowiednimi biletami (daty na biletach powinny wskazywać dzień przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia), a w przypadku wspólnej podróży samochodem stosownym OŚWIADCZENIEM GREEN TRAVEL, w którym wskazany jest imiennie inny pracownik UWr (lub pracownicy) odbywający podróż w ramach Erasmusa w tym samym czasie)     

REKRUTACJA 2022/2023

Wstępną rekrutację przeprowadzają kierownicy jednostek administracyjnych UWr. zgodnie ze swoją polityką szkoleniową.

W bieżącym roku akademickim 2022/2023 rekrutacja przebiega dwuetapowo.

I ETAP

Do pierwszego etapu zaproszeni są wyłącznie pracownicy ubiegający się o wyjazd szkoleniowy Erasmusa po raz pierwszy.

Kandydaci na wyjazd szkoleniowy z powyższej grupy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2022/2023 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do dnia 20.01.2023 komplet dokumentów zawierający:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd (formularz generuje się w PDF po zalogowaniu się i wprowadzeniu danych na koncie indywidualnym https://international-applications.uni.wroc.pl/login
 • list motywacyjny skierowany do Prorektora ds. projektów i relacji międzynarodowych, wskazujący nazwę instytucji zagranicznej (do trzech propozycji), w której kandydat po uzgodnieniu z przełożonym zamierza odbyć szkolenie; list powinien zawierać następujące informacje: 1) opis spodziewanych rezultatów planowanego szkolenia; 2) informację o korzyściach wynikających z poprzednio odbytych wyjazdów szkoleniowych, o ile takie wyjazdy miały miejsce; 3) sposób upowszechnienia wiedzy zdobytej podczas poprzednich szkoleń w jednostce macierzystej UWr
 • Trzecim wymogiem jest uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości języka obcego na poziomie min. B1 – potwierdzonej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na podstawie odbytej rozmowy kwalifikującej lub okazanego w SPNJO certyfikatu. Wynik rozmowy lub potwierdzenie certyfikatu, będące wskazaniem poziomu znajomości języka kandydata, zostanie przesłany ze Studium drogą e-mailową do BWM, do Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus. Wymóg ten dotyczy tylko tych kandydatów, którzy wcześniej nie odbyli kwalifikacji językowej.

Pracownicy, którzy złożą w BWM w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty, mają zagwarantowane miejsce na wyjazd szkoleniowy, pod warunkiem dostarczenia w etapie II, najpóźniej do dnia 03.03.2023:   

 • Mobility Agreement for Training - podpisany przez wyjeżdżającego, zaakceptowany i podpisany przez przełożonego oraz  przez zagraniczną uczelnię/instytucję przyjmującą na szkolenie, (wygenerowany wypełniony dokument można pobrać również ze swojego konta indywidualnego)

Pracownicy uczestniczący w rekrutacji w pierwszym etapie mogą przystąpić do realizacji wyjazdu bezpośrednio po złożeniu w BWM i zaakceptowaniu przez Prorektora ds. projektów i relacji międzynarodowych, podpisanego Mobility Agreement for Training.

II ETAP

Do drugiego etapu, tj. po 20.01.2023, zaproszeni zostają pozostali pracownicy, którzy nie brali udziału w pierwszym etapie. Ilość dostępnych miejsc będzie uzależniona od ich wykorzystania przez pracowników z pierwszego etapu, którzy do końca trwania rekrutacji będą traktowani priorytetowo.

Pracownicy, którzy wyjeżdżali na szkolenia w latach 2020-2022 nie będą mogli ubiegać się o wyjazd do tej samej instytucji przyjmującej w roku 2023.

Kandydaci na wyjazd szkoleniowy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2022/2023 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia 03.03.2023 komplet dokumentów zawierający:

Pracownicy, którzy w ostatnich latach przeszli pozytywnie kwalifikację językową, nie będą musieli jej w bieżącym roku powtarzać.

Kontakt do SPNJO: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl lub do Zastępcy Kierownika p. Lidii Janoty lidia.janota@uwr.edu.pl 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z JĘZYKA OBCEGO

Wymagany poziom to minimum B1.

Wynik nie będzie wyrażony oceną, ale podaniem poziomu, jaki kandydat reprezentuje. Opis poziomów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A1 i A2 dyskwalifikuje kandydata.

Opis rozmowy – kandydat losuje zestaw.

 • Przedstawienie się: w danym języku, w jakim dziale/dziekanacie pracuje i na jakim stanowisku; czy już był na takim szkoleniowym wyjeździe, cel wizyty , oczekiwania związane z wyjazdem
 • Krótka „prezentacja”, w trakcie której lektor zdaje pytania. Tematyka „prezentacji”:  
 1.   Polska, Wrocław ( położenie, zabytki, liczba ludności, ciekawe miejsca, wydarzenia  itp.)
 2.   UWr,  struktura, historia (podstawowe informacje)
 3.   Jednostka, w której pracuje kandydat
 4.   Praca, zakres obowiązków, warunki pracy
 • Reakcje językowe - sytuacja nakreślona jest w języku polskim, kandydat musi odpowiednio zareagować w języku obcym, zadawać pytania, zwracać się z prośbą o informacje, sytuacje – w podróży, hotelu, na uczelni, w mieście itp.

Po złożeniu powyższego kompletu dokumentów (formularz, list motywacyjny, mobility agreement for training) kandydat na wyjazd dostarcza lub przesyła na adres Biura Współpracy Międzynarodowej przez Kancelarię lub w załączniku e-mailem na adres Uczelnianego Koordynatora Erasmusa Barbary Skałackiej-Harrold barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl.

Po prawidłowym złożeniu wymaganego kompletu dokumentów kandydaci uczestniczący w II etapie zostaną poddani ocenie punktowej. Wszystkim kandydatom zostaną przypisane punkty za:

- poziom znajomości języka obcego:

4 pkt - C1/C2

3 pkt - B2

2 pkt - B1

- ilość dotychczasowych wyjazdów szkoleniowych (od roku 2018 do 2022 włącznie):

5 pkt - 0 wyjazdów

4 pkt - 1 wyjazd

3 pkt - 2 wyjazdy

2 pkt - 3 wyjazdy

1 pkt - 4 wyjazdy

0 pkt - 5 wyjazdów i więcej

SUMA PUNKTÓW Z DWÓCH POWYŻSZYCH DWÓCH KATEGORII STANOWI LICZBĘ PUNKTÓW KANDYDATA DECYDUJĄCĄ O JEGO MIEJSCU W RANKINGU.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane kryteria niż ilość przewidywanych grantów wyjazdowych, zostanie powołana Komisja przy Prorektorze ds. projektów i relacji międzynarodowych, która dysponując wszystkimi danymi o kandydacie, czyli przyznaną punktacją oraz informacjami zawartymi w listach motywacyjnych utworzy rankingową listę rezerwową.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów z II etapu odbędzie się nie później niż 16.03.2023.

PROCEDURA BEZPOŚREDNIO PRZED WYJAZDEM (MIN. 2 TYGODNIE):

Formalności bezpośrednio przed wyjazdem

 • podpisanie w BWM Umowy o wyjazd za granicę w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę)

UWAGA NOWOŚĆ:

 • po podpisaniu umowy finansowej w BWM pracownik zwraca się do swojej jednostki/sekretariatu o zarejestrowanie wyjazdu w systemie TETA (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr nr 178/2023 z dnia 13 lipca 2023); osoba rejestrująca wyjazd wprowadza do systemu informacje dotyczące wyjazdu, w tym kwotę grantu określoną w umowie finansowej oraz drukuje Wniosek o wyjazd za granicę i Polecenie wyjazdu, następnie obydwa dokumenty po zebraniu wymaganych podpisów (delegowanego, delegującego i bezpośredniego przełożonego) powinny zostać przekazane do Biura Współpracy Międzynarodowej

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd za granicę, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelane stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również odbiór stypendium w gotówce. 

Na stypendium Erasmusa składa się tzw. "Wsparcie Indywidualne" - w wysokości określonej przez Narodową Agencję Erasmusa oraz stypendium na podróż, którego wysokość oblicza się za pomocą kalkutatora odległości opracowanego przez Komisje Europejską. 

UWAGA!!!

Dodatkowo osoby, które chciałyby odbyć podróż samochodem prywatnym, powinny złożyć wraz z powyższymi dokumentami Wniosek o wyrażenie zgody na używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych poza miastem Wrocław, zawierającym oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarskiego dla kierowców (zał. nr 3 Zarządzenia, drukowany z systemu TETA, podpisany przez wyjeżdżającego, który będzie kierował pojazdem oraz delegującego) W przypadku wspólnej podróży samochodem podanie składa tylko kierowca samochodu.

ROZLICZENIE WYJAZDU PO POWROCIE:

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM w terminie najpóźniej do dwóch tygodni po powrocie następujących dokumentów:

 • potwierdzenia odbycia szkolenia (podpis, pieczęć) w instytucji zagranicznej potwierdzającego wizytę pracownika, zawierającego dokładne daty pobytu - ORYGINAŁ; można skorzystać z  gotowego wzoru certyfikatu pobytu
 • sprawozdania on-line/EU survey (link do sprawozdania zostanie wysłany automatycznie na e-mail wyjeżdżającego po odbyciu podróży, z europejskiego serwera z adresu: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu, po powrocie należy sprawdzić również folder spam)
 • w przypadku korzystania z GREEN TRAVEL - okazanie biletów za przejazd autobusem, pociągiem lub przedłożenie OŚWIADCZENIA GREEN TRAVEL o odbyciu wspólnej podróży jednym samochodem

Oprócz rozliczenia pod względem merytorycznym, każdy pracownik zobowiązany jest również do rozliczenia wyjazdu pod względem finansowym w pok. 36 zgodnie z procedurą.

Stypendia na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pliki do pobrania