Procedura

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą aktywną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi na całym świecie. Świadczą o tym liczby, około 2500 wyjazdów rocznie na staże naukowe, konferencje, wykłady, kwerendy biblioteczne itd.

Uniwersytet nasz odwiedzają również goście zagraniczni i liczba ich w roku 2018 wynosiła ok 400 osób.

Jedną z podstawowych działalności Biura Współpracy Międzynarodowej jest wymiana naukowa w ramach umów uczelnianych i rządowych.

Szczegółowe informacje na temat umów rządowych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Została wyłoniona firma na Usługę sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych (szczegóły poniżej)

Procedura

Dokumenty na wyjazd za granicę należy złożyć W Biurze Współpracy Międzynarodowej nie poźniej niż na 14 dni przed wyjazdem lub koniecznością wniesienia opłat.

W zależności od charakteru wyjazdu oraz źródła finansowania należy wypełnić:

Porozumienie dla doktorantów:

  1. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego z budżetu centralnego
  2. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego ze środków danego Wydziału

         w przypadku pobierania zaliczki pokwitowanie dewizowe

  • Potwierdzenie z Działu Płac informacji o pobieranym stypendium w przypadku wyjazdu doktoranta/studenta

Ważne! Proszę zwrócić uwagę na wymagane załączniki (informacja na wniosku)

Dodatkowo, każdy wyjeżdżający pobierający zaliczkę na koszty podróży i pobytu przed wyjazdem powinien dołączyć do wniosku pokwitowanie dewizowe z zaznaczeniem pkt.3.

W przypadku wyjazdu dłuższego niż 30 dni należy załączyć również decyzję o przyznanym urlopie.

PRZED ZŁOŻENIEM W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WNIOSKU O WYJAZD PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O SPORZĄDZENIU KILKU KOPII WNIOSKU POTRZEBNYCH M.IN. DO ROZLICZENIA WYJAZDU PO POWROCIE (ZA WYJĄTKIEM WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU CENTRALNEGO).

Test SARS-CoV-2

w dniu 29 kwietnia 2021 ukazał się KOMUNIKAT Nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i warunków finansowania/refinansowania kosztów wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników, doktorantów  i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego  Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, szczególnie jeśli planują Państwo w służbową podróż zagraniczną. 

Zaliczka na wyjazd

Pracownik, który prawidłowo złożył w BWM wniosek na wyjazd służbowy może ubiegać się przed wyjazdem o wypłacenie zaliczki.

Zakup biletów

UWAGA

Informujemy że z dniem 08.09.2022r. wygasła umowa z firmą WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. .  Do czasu zakończenia nowej procedury przetargowej zakupu biletu można dokonać w dowolnie wybranym biurze.

UWAGA! W przypadku wyjazdów w ramach programu ERASMUS-szkolenia lub ERASMUS-dydaktyka zakup biletów odbywa się na własny rachunek wyjeżdżającego, gdyż grant na podróż jest ryczałtem i nie jest przy jego rozliczaniu wymagane przedstawianie dokumentu podróży.

Podróż prywatnym samochodem

Podróż służbowa samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych (w przypadku finansowania z budżetu BWM i Erasmus+) oraz dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców. 

Ubezpieczenie

Przy wyjazdach zagranicznych obowiązuje indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia mogą być pokryte przez dysponenta środków tylko w przypadku wyjazdu służbowego do kraju, w którym ubezpieczenie jest konieczne w celu uzyskania wizy. 

Karta EKUZ 

Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego, w ustawowym terminie 14 dni roboczych, dokonywane jest rozliczenie pobranych środków. W zależności od źródła finansowania wyjazdu rozliczenie odbywa się w instytucie macierzystym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Uwaga! Wypełnienia dokumentów jak i rozliczenia dokonuje wyjeżdżający OSOBIŚCIE!

PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW.

Dokument do pobrania

Uwaga! Do rozliczenia kosztów podróży wymagana jest:

Kontakt

Barbara Wysztygiel: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Magadalena Nyczka-Stich: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl  tel. 71 3752 248 

System Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz.

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
  • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
  • a także - jeśli wyrażą Państwo taką wolę - może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą