Dodatkowy nabór na uzyskanie grantu na wyjazd w ramach Programu STER dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Konkurs dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na uzyskanie grantu na wyjazd w ramach Programu STER

Dysponujemy 3 mobilnościami na 1 miesiąc

Przewidywany okres realizacji: do 30.11.2023

Celem wizyty jest realizacja własnego projektu badawczego w międzynarodowym środowisku oraz nabycie umiejętności pracy w wielokulturowym zespole.

Mobilności mogą być realizowane w następujących ośrodkach akademickich:

Catholic University of Santa Maria in Arequipa (Peru), Iowa State University (USA), Duluth University Minnesota (USA), George Washington University (USA), University Centre in Svalbard Longyearbyen (Norwegia), Macquarie University in Sydney (Australia), Xiamen University (Chiny), Shanghai Jiao Tong University (Chiny), TU Dresden (Niemcy), Ruhr University Bochum (Niemcy), University of Ostrava (Czechy), Masaryk University in Brno (Czechy).

Lista obejmuje te instytucje naukowe, które zostały wskazane przez Kolegia na etapie przygotowywania wniosku. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zrealizowanie mobilności w ośrodkach naukowych spoza listy po uzyskaniu akceptacji ze strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, o którą wystąpi Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Prorektorkę ds. projektów i relacji międzynarodowych dr hab. Patrycję Matusz, prof. UWr.

REKRUTACJA

Warunkiem złożenia pełnej aplikacji przez osoby zainteresowane udziałem w konkursie jest wypełnienie następującego formularza zgłoszeniowego:
https://forms.office.com/r/hfX4kE2UUf
oraz przesłanie do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres agata.nowak@uwr.edu.pl kompletu skanów następujących dokumentów w języku polskim lub angielskim:

a) zatwierdzony przez promotora projekt badawczy, w tym harmonogram jego realizacji, minimum 2000 znaków; 

b) potwierdzona przez promotora lista publikacji;

c) potwierdzenie średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego – minimum 4.5 (nie karty przebiegu studiów) - jeśli ma zastosowanie;

d) potwierdzenie znajomości języka, w którym będzie realizowany projekt na poziomie minimum C1;

e) dwa listy polecające: jeden od promotora, drugi od innego nauczyciela akademickiego (może być spoza UWr);

f) wstępne potwierdzenie gotowości przyjęcia przez instytucję zagraniczną (wystarczy korespondencja e-mailowa) wskazujące osobę odpowiedzialną za realizację projektu po stronie instytucji przyjmującej;

g) list motywacyjny.

REKRUTACJA JEST CIĄGŁA, DO WYCZERPANIA MIEJSC.

Aplikacje można składać od 1.08.2023, realizacja wyjazdu najwcześniej 2 tygodnie od decyzji o przyznaniu grantu.
 

Obowiązujące stawki ryczałtowe:

Tabela nr 1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu.

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania
uczestnika a miejscowością pobytu (w km):

Wysokość stawki zryczałtowanej na osobę:

poniżej 500

1000,00 zł

500 - 999

2000,00 zł

1000 - 2999

3000,00 zł

3000 - 6000

4000,00 zł

powyżej 6000

5000,00 złWysokość stypendium na zakwaterowanie i wyżywienie na pełny miesiąc pobytu doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym, trwającego od 1 do 10 miesięcy wynosi 12 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 8000 zł miesięcznie w przypadku pozostałych krajów. W przypadku niepełnych miesięcy, tj. 15  dni i mniej stosuje się połowę stawki miesięcznej, określonej w Tabeli nr 2. Koszty utrzymania, tj. 6  000 zł (w przypadku  wyjazdu  do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce  raportu MERCER) albo 4000 zł w przypadku pozostałych  krajów. W przypadku wyjazdu do kraju, obejmującego wyjazd powyżej 15 dni stosuje się pełną stawkę miesięczną, określoną w Tabeli nr 2. Koszty utrzymania

Tabela nr 2. Koszty utrzymania

Liczba dni pobytu

W przypadku wyjazdu/przyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER

W przypadku pozostałych krajów

15 i mniej dni

6000,00 zł

4000,00 zł

powyżej 15 dni

12000,00 zł

8000,00 zł

 

Informacji na temat rekrutacji udzielają:

Urszula Broda urszula.broda@uwr.edu.pl

Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl