Procedura wnioskowania i realizacji projektów w ramach programów NAWA

A.     Przed złożeniem wniosku do NAWA:

1.      Osoba składająca wniosek występuje do BWM o pełnomocnictwo JM Rektora do złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA poprzez przesłanie wypełnionego formularza pełnomocnictwa zawierającego wymagane przez NAWA dane (wzór do pobrania na stronie NAWA w zakładkach danego programu).

 

B.      Po uzyskaniu pozytywnej decyzji NAWA i przyznaniu finansowania:

1.      Koordynator projektu przekazuje decyzję NAWA do Biura Współpracy Międzynarodowej, które wystąpi do Działu Finansowego o otwarcie rachunku bankowego.

2.      BWM przekazuje koordynatorowi projektu dane rachunku bankowego w celu uzupełnienia umowy finansowej z NAWA.

3.      Koordynator odsyła uzupełnioną umowę do BWM.

4.      BWM występuje do JM Rektora o podpisanie umowy, a następnie odsyła ją do NAWA.

5.      Po otrzymaniu z NAWA podpisanej umowy BWM przekazuje ją do rejestracji w Kwesturze i występuje  o nadanie numeru kosztowego. Do założenia konta kosztowego       konieczne jest przekazanie do BWM kopii wniosku o finansowanie złożonego w systemie teleinformatycznym NAWA oraz podziału kosztów w budżecie projektu na kategorie zgodnie z wnioskiem (przygotowuje koordynator projektu).

6.      Zgodnie z przyjęta na uczelni procedurą oryginał umowy pozostaje w Pionie Główengo Księgowego, a BWM odsyła koordynatorowi skan zarejestrowanej umowy wraz z nadanym numerem kosztowym.

7.      Faktury opisane zgodnie z wzorem opisu dokumentu księgowego w projekcie (udostępnionego przez NAWA w Podręczniku Beneficjenta danego programu) podpisuje koordynator projektu oraz osoby zgodnie z procedurą przyjętą w jednostce realizującej projekt. Następnie należy przekazać faktury do Działu Finansowego w celu ich realizacji.

8.      Po zakończeniu projektu i przyjęciu raportu końcowego przez NAWA koordynator projektu przesyła do BWM kopię raportu końcowego.