fbpx Grant Erasmus+ | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Grant Erasmus+

Finansowanie z programu ERASMUS+

Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Ufundowany jest ze środków UE. Studenci przebywając na stypendium Erasmus, zachowują prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, ministerialnego itp.

Wysokość 1-miesięcznego grantu zależy od kraju wyjazdu i określana jest przez Komisję Europejską w przewodniku po programie.

W roku akademickim 2022/2023 miesięczny grant Erasmusa+  na wyjazdy długoterminowe wynosi:

Studia Praktyki  

550 EUR

700  EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria 

500 EUR

650  EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 EUR

600 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący stypendium socjalne).

Studenci nominowani do wyjazdu w ramach Erasmus+ studia, którym zostało przyznane stypendium socjalne na wydziale, otrzymują grant Erasmusa zwiększony o 250 euro miesięcznie.

Wyjazdy krótkoterminowe

Program Erasmus+ przewiduje dofinansowanie na koszty utrzymania w wysokości 70 EUR /dzień na okres od 1 do 14 dni działania oraz 50 EUR /dzień między 15 a 30 dniem działania.

Osoby "z mniejszymi szansami", czyli z niepełnosprawnością lub otrzymujący dofinansowane socjalne na wydziale mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 100 EUR (przy wyjeździe do 14 dni), lub 150 EUR przy wyjeździe na okres powyżej 14 dni (od 15 do 30 dni).

Grant z programu Erasmus +, jest wypłacany w dwóch ratach: 

I rata: 80% przed wyjazdem

II rata: 20% po rozliczeniu wyjazdu

Wysokość całkowitego dofinansowania  jest ściśle uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną na uczelni zagranicznej (potwierdzonego przez uczelnie przyjmującą). Często zdarza się więc, że studenci jadący do tego samego kraju otrzymują zróżnicowane stypendia, co spowodowane jest różnym okresem studiów na poszczególnych uczelniach.

Zasady obliczania grantu

Zgodnie z zasadą przyjętą na UWr środki finansowe są przyznawane na okres :

Wyjazdy  na studia:

  • do 5 miesięcy (przy wyjazdach semestralnych)
  • do 10 miesięcy (przy wyjazdach na trzy trymestry)
  • do 10 miesięcy (przy wyjazdach na dwa semestry). Jeżeli semestry mobilności są realizowane w osobnych latach akademickich (ale w obrębie jednego poziomu studiów) to każdy z wyjazdów jest finansowany na okres do 5 miesięcy.

Zgodnie z zasadami ogólnymi pobyt na uczelni zagranicznej nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Wyjazdy na praktyki

  • do 10 miesięcy (przy wyjazdach studenckich)
  • do 5 miesięcy (przy wyjazdach absolwenckich)

 

Wysokość grantu jest obliczana z dokładnością do 1 dnia. Przyjmuje się, że każdy miesiąc to 30 dni. Warunkiem wypłacenia grantu jest podpisanie umowy finansowej przed wyjazdem.

Powyższe zasady dotyczą wyjazdów na każdym poziomie studiów