Program PROM

Logotypy EFS RP NAWA UE

Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Aktualnie Uniwersytet Wrocławski realizuje II edycję programu PROM w zakresie wymiany pracowników i doktorantów. Otrzymane środki finansowe pozwolą sfinansować ok. 95 mobilności. Wyjazdy są możliwe do wszystkich krajów (z zastrzeżeniem dot. wyjazdów kadry akademickiej).

Ze względu na rezygnacje części uczestników z udziału w programie, obecnie dysponujemy 6 mobilnościami dla doktorantów wyjeżdżających. Zgłoszenia wg poniższych wytycznych należy składać w BWM w rekrutacji ciągłej - do wyczerpania środków.

W związku z zawieszeniem realizacji projektu w okresie od marca do lipca 2020, projekt został wydłużony do 31 marca 2023. Ze względu na czas potrzebny na rozliczenia i operacje finansowe, mobilności można realizować do 28.02.2023.

 

REKRUTACJA

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w programie do składania w BWM następujących dokumentów:

A. Doktoranci (3 miejsca):

a) list motywacyjny zawierający planowany termin wyjazdu oraz opis spodziewanych efektów uczestnictwa w programie,

b) program wyjazdu zatwierdzony przez promotora,

c) potwierdzenie średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego – minimum 4.0,

d) potwierdzenie znajomości języka, w którym będzie realizowany program na poziomie minimum B2,

e) dwa listy polecające w języku polskim,

f) wstępne potwierdzenie gotowości przyjęcia przez instytucję zagraniczną (wystarczy korespondencja e-mailowa) lub rejestracji udziału w konferencji/szkole letniej/kursach/ warsztatach etc.

 

B. Kadra akademicka (miejsca wyczerpane):

a) wstępne potwierdzenie gotowości przyjęcia z ośrodka zagranicznego lub rejestracji udziału w konferencji/szkole letniej/warsztatach/kursach etc.

b) program wyjazdu potwierdzony przez przełożonego.

 

UWAGA: wyjazdy kadry akademickiej są możliwe wyłącznie do krajów spoza obszaru objętego programem Erasmus+ , czyli z wyłączeniem krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Turcji, Macedonii (FYROM) i Serbii.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które nie brały udziału w I edycji programu.

 

Wszystkie zgłoszenia spełniające wymogi formalne zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję powołaną przez prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych.

W przypadku doktorantów ocenie będzie podlegało umotywowanie wyjazdu, ze szczególnym uwzględnieniem opisu spodziewanych rezultatów mobilności, oraz wysokość średniej ocen.

 

C. Przyjazdy doktorantów (25 miejsc - miejsca wyczerpane):

Osoby przyjeżdżające powinny być zgłoszone przez swoje uczelnie macierzyste (jednostki odpowiadające BWM). Zgłoszenie skierowane do koordynatora projektu w BWM powinno zawierać dane kontaktowe osoby przyjeżdżającej wraz z adresem e-mail, potwierdzenie znajomości języka angielskiego lub polskiego (nie dotyczy osób, dla których jeden z nich jest językiem ojczystym), dane osoby kontaktowej na UWr oraz kopię paszportu, jeśli osoba przyjeżdżająca wymaga wizy na przyjazd do Polski.

Zachęcamy pracowników akademickich mających kontakty z instytucjami zagranicznymi do rozpowszechnienia tej informacji wśród swoich współpracowników w uczelniach partnerskich.

 

 

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU:

 

  • Celem wyjazdu może być: aktywny udział w konferencji, udział w szkole letniej/zimowej jako słuchacz lub prowadzący zajęcia, udział w kursie, szkoleniu lub innej krótkiej formie kształcenia, kwerenda biblioteczna lub archiwalna, zbieranie materiału do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, konsultacje z pracownikami naukowymi zagranicznej instytucji, korzystanie z unikalnej aparatury niedostępnej na uczelni macierzystej, prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  • Długość pobytu może wynosić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 30 dni, przy założeniu, że w ramach dostępnych środków możliwa będzie realizacja kilku wyjazdów 30-dniowych. Dni podróży wlicza się do długości pobytu i powinny być one potwierdzone na certyfikacie, którego wzór każdy z uczestników otrzyma po podpisaniu umowy finansowej.
  • Z programu mogą korzystać osoby do 40. roku życia (tzn. w dniu rozpoczęcia mobliności uczestnik nie może mieć więcej niż 39 lat).
  • Wyjazdy i przyjazdy mogą być realizowane w okresie od 01.11.2019 do 28.02.2023 - projekt został przedłużony w związku z pandemią COVID-19 i zawieszeniem realizacji projektu od marca do lipca 2020.
  • Finansowanie obejmuje ryczałtowe koszty podróży i pobytu zgodnie ze stawkami określonymi w regulaminie programu (dostępny na stronie NAWA s.36-37: https://nawa.gov.pl/images/PROM-2019/Regulamin-Programu-PROM.pdf). W programie przewidziano także możliwość finansowania opłat konferencyjnych, za udział w kursach, szkoleniach etc. do wyczerpania przewidzianej na ten cel puli środków (przewidujemy możliwość sfinansowania ok. 20 takich opłat).
  • Stawka ryczałtowa na koszty podróży zależy od odległości w linii prostej między miejscem zamieszkania a miejscem odbywania stypendium przez uczestnika,  można to sprawdzić za pomocą kalkulatora odległości https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
  • Do rozliczenia należy przedstawić: certyfikat wraz z opisem efektów kształcenia podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej oraz formularz rozliczenia finansowego, a także wypełnić ankietę on-line. Wzory dokumentów oraz link i kod dostępu do ankiety uczestnicy otrzymają od koordynatora projektu w BWM.
  • Każdy uczestnik może wyjechać w ramach danej edycji programu tylko jeden raz.

 

 

Osoba kontaktowa:

Agata Nowak

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

telefon: 71 375 22 11