COVID-19 – JAK SOBIE DAMY RADĘ

 

Bezpieczeństwo na co dzień

– został powołany Zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego, który zabezpiecza uczelnię w sytuacji zagrożenia COVID-19 i pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rektorem,

– wszystkie osoby, które nie są pracownikami danego budynku Uniwersytetu muszą nosić maseczki lub przyłbice,

– należy często myć i dezynfekować ręce, co ułatwiają środki odkażające, szeroko dostępne na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego,

– należy zachować dystans społeczny, wynoszący 1,5 metra,

– u osób wchodzących do budynku UWr może zostać przeprowadzony dobrowolny, automatyczny i anonimowy pomiar temperatury. W przypadku, kiedy powtórnie przeprowadzony pomiar przekracza 37, 5 C można zrezygnować z wejścia do budynku, nie brać udziału w zajęciach oraz podejmować pracy. Osoba o stwierdzonej, podwyższonej temperaturze musi jak najszybciej zgłosić drogą elektroniczną rezygnację z udziału w zajęciach lub podjęciu pracy. Pracownicy – przełożonemu, doktoranci – kierownikowi oraz promotorowi, studenci – prowadzącym właściwe zajęcia. Należy również zgłosić się do lekarza.

 

Zajęcia i wykłady

– wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół, realizowane w roku akademickim 2020/2021, mogą być prowadzone w formie:

  1. stacjonarnej – w szczególności laboratoria i praktyki oraz zajęcia wychowania fizycznego. Tworząc plan zajęć stacjonarnych należy maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się studentów po obiektach Uniwersytetu,
  1. hybrydowej – model częściowo stacjonarny w obiektach Uniwersytetu i częściowo zdalny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności konwersatoria i ćwiczenia,
  1. zdalnej –  w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności wykłady, seminaria i lektoraty

– decyzje o formie realizowania zajęć podejmują dziekani oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych, zapewniając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemicznego studentom i doktorantom możliwość udziału w zajęciach hybrydowych i stacjonarnych. Dopuszczalne jest łączenie form zajęć,

– szkolenia ze zdalnego kształcenia dla studentów, doktorantów i pracowników realizuje Centrum Kształcenia na Odległość www.cko.uni.wroc.pl. UWAGA! Dla studentów i doktorantów pierwszego roku szkolenia są obowiązkowe!

– do 15 września 2020 r. studenci powinni zostać poinformowani o formie realizowania zajęć. Forma i termin realizacji zajęć w zależności od stanu epidemii może ulec zmianie, decyzje w tym zakresie podejmują właściwi dziekani. Informacje o sposobie realizacji zajęć oraz o zmianach w planie studiów będą przekazywane wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem poczty służbowej w domenie @uwr.edu.pl i przez ogłoszenie ich na stronie internetowej jednostki prowadzącej studia,

– zaliczenia i egzaminy będą odbywać się w siedzibie uczelni lub zdalnie, zgodnie z zaleceniami GIS. Forma zaliczania zajęć jest zgodna z Regulaminem Studiów.

– egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartych w pakiecie MS Office 365 dla Uniwersytetu Wrocławskiego lub na platformie e-learningowej,

– konsultacje osób prowadzących zajęcia ze studentami mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej lub zdalnej. Do 15 października prowadzący zajęcia wprowadzą informacje w tym zakresie do systemu USOS,

– za przystosowanie budynków wydziałów do realizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej i hybrydowej odpowiadają dziekani oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych. Są zobowiązani przestrzegać zaleceń Gis oraz zaleceń wewnętrznych, dotyczących przygotowania pomieszczeń Uniwersytetu (załącznik nr 1 w dokumentacji poniżej). Te same władze odpowiadają również za organizację procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zapewnienie jakości kształcenia w trybie zdalnym.

 

 Praca

– praca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się zgodnie z obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w szczególności odległości minimum 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy. Jeżeli odległość nie zostanie zachowana kierownik powinien zapewnić przegrodę szklaną lub pleksiglasową między stanowiskami pracy. Jeżeli nie ma takiej możliwości praca stacjonarna będzie wykonywana naprzemiennie z pracą zdalną,

– praca zdalna może być wykonywana, o ile pozwala na to rodzaj pracy, a pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. Kierownik jednostki organizacyjnej może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej. Osoby pracujące na terenie Uniwersytetu oraz zdalnie, wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy wynikających z Regulaminu Pracy,

– wprowadzony zostaje obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w celu przekazywania dokumentów. Do komunikacji elektronicznej używa się służbowego konta w poczcie elektronicznej w domenie @uwr.edu.pl,

– korzystanie z prywatnych adresów pocztowych w celach służbowych jest niedozwolone.

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2

– Pracownik, doktorant, student lub uczestnik innych form kształcenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – swojego miejsca pracy lub studiów – telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu e-mailowo o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Informacje dotyczące możliwych zakażeń pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, kierownicy jednostek oraz potencjalnie zakażeni, powinni także zgłaszać na adres poczty elektronicznej covid19@uwr.edu.pl obsługiwanej przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej lub telefonicznie pod numerami obsługiwanymi przez pracowników działu 71 375 24 89, 71 375 29 22,

– pracownik obsługujący adres covid19@uwr.edu.pl powinien bezzwłocznie zawiadomić o przypadku podejrzenia zakażenia kierownika jednostki, w której jest zatrudniony albo w której studiuje osoba potencjalnie zakażona, a także właściwy organ Inspekcji Sanitarnej, Biuro Dyrektora Generalnego oraz rektora,

– kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zobowiązany jest bezzwłocznie podjąć działania ograniczające potencjalne ryzyko zakażenia pracowników, doktorantów i studentów w swojej jednostce,

– w przypadku wystąpienia u pracownika, studenta, doktoranta, uczestników innych form kształcenia objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, należy stworzyć możliwość tej osobie do przemieszczenia się do odrębnego pomieszczenia z wydzielonym dostępem do sanitariatu, a w wyjątkowych przypadkach do wyznaczonego miejsca z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób oraz skontaktować się z:

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu

Kleczkowska 20

50-227 Wrocław

e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl

 

Infolinia KORONAWIRUS

telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 20.00

693 900 908

781 400 199

887 811 060

i postępować zgodnie z wytycznymi pracowników PSSE lub osób dyżurujących w infolinii,

– gdy stan zdrowia osoby z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pogarsza się, należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Należy poddać sprzątaniu obszar, w którym poruszała się ta osoba, wraz z dezynfekcją klamek, poręczy oraz uchwytów.

 

Wydarzenia, wyjazdy służbowe, posiedzenia

– konferencje, wydarzenia i imprezy na Uniwersytecie Wrocławskim mogą być realizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za bezpieczeństwo epidemiczne odpowiedzialny jest organizator działający w porozumieniu z Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Dział BHP zapewnia środki bezpieczeństwa epidemicznego – środki dezynfekujące, maseczki ochronne, przyłbice, stojaki z automatycznym dozownikiem wraz z czujnikiem do pomiaru temperatury),

– dopuszczalne są krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,

– posiedzenia organów kolegialnych i komisji mogą być organizowane w formie zdalnej, jeżeli przewidują to przepisy prawa.

 

 Inauguracja, immatrykulacja, rozdanie dyplomów

 – Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października 2020 r. w trybie hybrydowym. Całość wydarzenia będzie transmitowana, rejestrowana
i publikowana na internetowej stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na uniwersyteckich portalach społecznościowych,

 – Immatrykulacja studentów będzie przeprowadzana w czasie inauguracji roku akademickiego. Poza zaproszonymi reprezentantami wydziałów, pozostali studenci mogą wziąć udział w wydarzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– odwołane zostają zebrania immatrykulacyjne na wydziałach. Immatrykulacja studentów na wydziałach odbywa się na zasadach określonych przez dziekana, który określa termin i miejsce złożenia podpisu na akcie ślubowania,

– w roku 2020 nie będzie uroczystości rozdania dyplomów licencjackich, inżynierskich i magisterskich,

– uroczystości rozdania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych będą miały charakter hybrydowy.

 

 Domy studenckie i inne obiekty

 – zakwaterowanie w domach studenckich oraz pokojach gościnnych Uniwersytetu odbywa się, zgodnie z zaleceniami GIS, w pokojach jednoosobowych,

– zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy warunki epidemiczne i zalecenia GIS na to pozwalają i Rektor wyrazi na to zgodę (dopisek: po zmianie sytuacji epidemiologicznej na lepszą),

– zakwaterowani studenci zobowiązani są do dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku. Dozowniki z płynem odkażającym wraz z dwujęzyczną instrukcją obsługi powinny znajdować się w widocznych miejscach, przy każdym wejściu do budynku. Studenci muszą przestrzegać zasadę dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się, zasłaniać usta i nos w trakcie korzystania z przestrzeni wspólnej,

– w przypadku objęcia mieszkańca domu studenckiego lub pokoju gościnnego kwarantanną, kierownik domu studenckiego lub osoba administrująca budynkiem, w miarę możliwości umożliwia mu na czas jej trwania pobyt w specjalnie wydzielonym pokoju z osobnym dostępem do sanitariatu,

– w domach studenckich obowiązuje zakaz przyjmowania osób odwiedzających,

– obiekty sportowe pozostające w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego zostają otwarte,

– biblioteki powinny zapewniać jak najszerszy dostęp do literatury naukowej. Nadzór nad poprawnością przyjętych przez ich kierowników regulacji zasad pracy powierza się bezpośrednim przełożonym.

 

Zabezpieczenie i szczepienia

– Uniwersytet zapewnia pracownikom możliwość korzystania ze środków dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych oraz przyłbic lub maseczek ochronnych, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– w obrębie budynków, przy wejściach w sąsiedztwie portierni umieszcza się stojaki z automatycznym dozownikiem wraz z czujnikiem do pomiaru temperatury przy pomocy, których każdy wchodzący do budynków Uniwersytetu powinien zmierzyć temperaturę ciała,

– w obrębie budynków, przy wejściach do budynków umieszczone zostaną maseczkomaty, w których wchodzący mogą nabyć maseczki.

– we wrześniu i październiku 2020 r. zorganizowane zostaną dobrowolne, profilaktyczne szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników, doktorantów i studentów. Ich organizację  koordynuje Dyrektor Generalny i są w 100% refundowane z środków rektora.

– W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub dyżurującym pracownikiem Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Wrocławskiego (71 375 24 89, 71 375 29 22).