Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Umowy ogólnouczelniane

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych zarówno samodzielnych, jak i z tytułem doktora, do ubiegania się o wyjazd na uczelnie partnerskie w ramach podpisanych umów ogólnouczelnianych.

Wyjazdy w ramach umów umożliwiają przeprowadzenie badań naukowych, odbycie kwerendy, omówienie wspólnie przygotowywanych projektów badawczych, konferencji i publikacji.

Warunkiem wyjazdu jest złożenie w Biurze Współpracy Międzynawowej w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016 następujących dokumentów:

 • formularza aplikacyjnego zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego

FORMULARZ DO POBRANIA   prosimy wypełniać formularz na komputerze, nie odręcznie

 • potwierdzenia gotowości przyjęcia z jednostki uczelni partnerskiej odpowiadającej zakresem działalności jednostce ubiegającego się kandydata (w formie e-maila) lub potwierdzenia nawiązania kontaktu ze stroną przyjmującą (korespondencja e-mailowa),

Ponadto:

 • kopii paszportu w przypadku wyjazdów do Kazachstanu i Rosji (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
 • ubiegający się o wyjazd do Wilna kopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • ubiegający się o wyjazd do Petersburga - dodatkowy formularz wymagany przez uczlenię partnerską:
  DODATKOWY FORMULARZ DO PETERSBURGA

 

W przypadku, gdy o wyjazd na te samą uczlenię ubiega się więcej niż 3 kandydatów z tego samego Instytutu, prosimy o przesłanie do BWM także listy rankingowej podpisanej przez Dyrektora Instytutu.

 

Wykaz umów / rok kalendarzowy 2017:

Uniwersytet im. Karola w Pradze

Wyjazdy na okres 1-2 tygodni

10-15 miejsc

Uniwersytet im. Masaryka w Brnie

Wyjazdy na okres 5 dni

15 miejsc

Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Wyjazdy na 1-2 tygodnie

15 miejsc

Uniwersytet Państwowy w Zaporożu

Wyjazd na okres 1-4 tygodni

5 miejsc

Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie

Wyjazd na okres 1-2 tygodni

10 miejsc

Uniwersytet Ruhr Bochum Wyjazd na okres 1-4 tygodni

10 miejsc

Uniwersytet im. Amażalowa Ust Kamieniogorsk/Kazachstan/

Wyjazd na okres 1-3 miesięcy

3 miejsca

Uniwersytet Techniczny Ust Kamieniogorsk

Wyjazd na okres  1-3 miesięcy

3 miejsca

Uniwersytet Aktau/ Kazachstan/

Wyjazd na okres 1-3 miesięcy

3 miejsca na rok dla całej Uczelni

Państwowy Uniwersytet Petersburski

Wyjazd na okres 1-3 tygodni

10 miejsc

Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku

Wyjazd  1-3 miesięcy

10 miejsc

WARUNKI FINANSOWE

W wymianie osobowej w ramach wyżej wymienionych umów obowiązuje następująca zasada przyjęta przy rozliczaniu kosztów:

uczelnia wysyłająca pokrywa koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji (stawki do wglądu w BWM) oraz jednej diety podróżnej (nie przysługuje w przypadku podróży samochodem), uczelnia przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i utrzymania.

Wyjątek od tej zasady stanowi umowa z Uniwersytetem Ruhry w Bochum, który wypłaca diety w wysokości 50 Euro dziennie (w przypadku pobytu powyżej 20 dni 800 Euro na cały pobyt), ale nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz umowa z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym, który nie wypłaca diet.

Natomiast ucniwersytety we Lwowie i Zporożu nie wypłacają gotówki, ale zapewniają wyżywienie na stołówkach uniwersyteckich.

Wszelkich dodatkowych  informacji dotyczących wyjazdów udziela Urszula Broda urszula.broda@uwr.edu.pl oraz Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa z dniem 21.11.2016 roku.

Po otrzymaniu akceptacji z uniwersytetu partnerskiego dla uprzednio zgłoszonych przez BWM kandydatów, osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o terminie składania wniosków o wyrażenie zgody na podróż służbową.

ROZLICZENIE

Po powrocie należy przedstawić w Biurze Współracy Międzynarodowej podpisane potwierdzenie odbycia stażu naukowego (do pobrania).