Start II edycji Konkursu na wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu IDUB

Szanowni Państwo,

w dniu 3.02.2023 Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3/2023 ogłoszony został start II edycji konkursu na wspieranie wyjazdów  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni  światowych w ramach programu IDUB.

Celem konkursu jest wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni zagranicznych i zespołów badawczych w celu realizacji działalności badawczej oraz nawiązania kontaktów naukowych. 

 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

 1. Konkurs otwarty – gdzie o środki mogą się ubiegać wszyscy pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni; 
 2. Konkurs dla młodych naukowców – gdzie o środki mogą się ubiegać wyłącznie pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy nie ukończyli w chwili składania wniosku 40 lat. 

  Oba konkursy realizowane i oceniane są na tych samych zasadach oraz uruchamiane są równocześnie, zgodnie z kalendarzem danej edycji ogłaszanym w formie komunikatu Rektora. 

  Start naboru aplikacji: 03.02.2023 r.
  Koniec naboru aplikacji: 19.03.2023 r.
  Ocena aplikacji konkursowych:20.03-13.04.2023 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu do: 21.04.2023 r.
   

  Wyjazdy realizowane będą, w szczególności, do uczelni zajmujących pierwsze 100 miejsc na liście Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ARWU), zwanego zwyczajowo rankingiem szanghajskim lub rankingu Times Higher Education (THE), a także, ze względu na potrzebę strategicznej współpracy z regionem, do: 
 1. Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego; 
 2. Uniwersytetu Wiedeńskiego; 
 3. Uniwersytetu Karola w Pradze; 
 4. Uniwersytetu M. Korwina w Budapeszcie; 
 5. Uniwersytetu T. Masaryka w Brnie. 

  Możliwe są również wyjazdy do innych wysoko ocenianych uczelni lub instytucji badawczych spoza listy, o której mowa w ust. 2, jeśli ośrodek ten prowadzi na wysokim poziomie badania naukowe, w których specjalizuje się osoba ubiegająca się o wyjazd.

  Przyznane kwoty na przejazd, obliczane są na zasadach obowiązujących w konkursach NAWA, zawartych w § 6 ust. 1 regulaminu konkursu.
  Koszty utrzymania obliczane są na podstawie diet i ryczałtów hotelowych, wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167 z późn. zm.), z uwzględnieniem limitów określonych w § 6 pkt. 1 Regulaminu oraz z zasadami przyjętymi i obowiązującymi w Uniwersytecie Wrocławskim w stosunku do służbowych wyjazdów zagranicznych. 


  Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych. Warunkiem wstępnym uczestnictwa w konkursie jest uprzednie uzyskanie zaproszenia od jednostki zagranicznej poświadczone stosownym zaproszeniem/listem intencyjnym oraz pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego na delegowanie pracownika w podróż służbową w celu realizacji zakładanego projekt.

  Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://badawczy.uwr.edu.pl, który zostanie uruchomiony w dniu ogłoszenia naboru. 


  Szczegółowe zasady konkursu opisuje Regulamin. 

 

 

Osobą do kontaktu jest: 

Urszula Broda, Biuro Współpracy Międzynarodowej 

tel. 71 375 27 05, e-mail: urszula.broda@uwr.edu.pl 
 

Podstawa prawna 
Zarządzenie Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni      światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).