Aktualności

Wyjazdy pracowników-procedura

W Biurze Współpracy Międzynarodowej należy złożyć dokumenty na wyjazd za granicę nie poźniej niż 14 dni przed wyjazdem lub koniecznością wniesienia opłat.

W zależności od charakteru wyjazdu oraz źródła finansowania należy wypełnić:

Porozumienie dla doktorantów:

 1. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego z budżetu centralnego
 2. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego ze środków danego Wydziału

         w przypadku pobierania zaliczki pokwitowanie dewizowe

 • Potwerdzenie z Działu Płac informacji o pobieranym stypendium w przypadku wyjazdu doktaranta/studenta

 Ważne! Proszę zwrócić uwagę na wymagane załączniki (informacja na wniosku)

Dodatkowo, każdy wyjeżdżający pobierający zaliczkę na koszty podróży i pobytu przed wyjazdem powinien dołączyć do wniosku pokwitowanie dewizowe z zaznaczeniem pkt.3.

W przypadku wyjazdu dłuższego niz 30 dni należy załączyć również decyzję o przyznanym urlopie.

*Należy dołączyć do wniosku dokument od organizatora imprezy określający dane bankowe do przelewu:

 • nazwę właściciela rachunku
 • IBAN (numer konta)
 • SWIFT/BIC
 • kwotę do zapłaty

W przypadku konieczności dokonania zapłaty KARTĄ wyjeżdżający indywidualnie dokonuje powyższej opłaty a następnie Biuro Współracy Międzynarodowej przelewa wyżej wymienioną kwotę na konto osobiste wyjeżdżającego.

PRZED ZŁOŻENIEM W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WNIOSKU O WYJAZD PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O SPORZĄDZENIU KILKU KOPII WNIOSKU POTRZEBNYCH M.IN. DO ROZLICZENIA WYJAZDU PO POWROCIE (ZA WYJĄTKIEM WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU CENTRALNEGO).

ZAKUP BILETOW

Szanowni Państwo, informujemy, że w wyniku postepowania nr BZP.2420.3.2016.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Zakup biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach zagranicznych dla pracowników oraz osób delegowanych przez Uniwersytet Wrocławski, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma WhyNotTravel. W związku z tym z dniem podpisania umowy, które nastąpi 19 lipca 2016 r. należy dokonywac zakupów biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach zagranicznych we wskazanej firmie, tj. WhyNotTravel.

 Poniżej dane kontaktowe do firmy:

WhyNotTravel Sp. z o.o.
ul. Kielnarowa 108 A

36-020 Tyczyn

 Wszelkie zapytania o podróż prosimy kierować do:

 tel. ogólny do biura 17 23 06 801,  faks 17 77 88 390, e-mail: info@whynottravel.pl

 Do dyspozycji jest także strona internetowa, na której można dokonać rezerwacji lotniczych, hotelowych, wynajmu aut http://www.whynottravel.pl/

 Informacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego dot. zakupu biletów

Proponowany formularz zamówienia biletów

 

PODRÓŻ SAMOCHODEM PRYWATNYM

Podróż służbowa samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców. 

 

UBEZPIECZENIE

Przy wyjazdach zagranicznych obowiązuje indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia mogą być pokryte przez dysponenta środków tylko w przypadku wyjazdu służbowego do kraju, w którym ubezpieczenie jest konieczne w celu uzyskania wizy. 

Karta EKUZ 

 

ROZLICZENIE WYJAZDU

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego, w ustawowym terminie 7 dni roboczych, dokonywane jest rozliczenie pobranych środków. W zależności od źródła finansowania wyjazdu rozliczenie odbywa się w instytucie macierzystym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Uwaga! Wypełnienia dokumentów jak i rozliczenia dokonuje wyjeżdżający OSOBIŚCIE!

PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW I OPŁAT KONFERENCYJNYCH.

Dokument do pobrania

 

Uwaga! Do rozliczenia kosztów podróży wymagana jest:

 • kopia wniosku o wyjazd
 • oryginalna faktura
 • bilet/karta pokładowa

 

KONTAKT

Barbara Wysztygiel: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Joanna Adamiak: joanna.adamiak@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Magadalena Nyczka-Stich: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl  tel. 71 3752 248  - urlop 

 

SYSTEM ODYSEUSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz.

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą