fbpx Erasmus+ Studia | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ Studia

flaga Uni Europejskiej i podpis: dofinansowane przez Unię Europejską

 

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę międzynarodową w dziedzinie edukacji, szkoleń, działań na rzecz młodzieży i sportu. Dzięki niemu studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki zadwowe.

W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni. Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, ECHE), która została przyznana Uniwersytetowi Wrocławskiemu w marcu 2021.

Kod Erasmusa PL WROCLAW01
numer OID E10208666
numer PIC 999845155
numer karty Erasmusa (ECHE) 1530972

Przydatne linki:

W ramach programu możliwe są wyjazdy:

 • Erasmus+ studia - wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni, wyjazd długoterminowy od 2-12 miesięcy
 • Erasmus + praktyki / staże absolwenckie - wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji, wyjazd długoterminowy od 2-12 miesięcy
 • Wyjazdy krótkoterminowe – wyjazd na zorganizowane działanie np. BIP (blended intensive program), rodzaj kursów intensywnych, szkoleń, szkoła letnia / zimowa lub inna krótka mobilność naukowa, staż, wyjazd od 5-30 dni z obowiązkową częścią wirtualną. 

Koordynatorzy Programu Erasmus+

Koordynatorzy Erasmus+ to osoby odpowiedzialne za program na poszczególnych wydziałach i instytutach.

 • prowadzą współpracę z uczelniami partnerskimi, podpisują umowy o wymianie
 • przygotowują regulaminy rekrutacji
 • przeprowadzają rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki
 • pomagają w doborze przedmiotów realizowanych za granicą
 • przy ich pomocy i pośrednictwie następuje rozliczenie wyjazdu na wydziale w dziekanacie.

Lista koordynatorów

Uczelnie partnerskie

Lista umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi w ramach ERASMUS+ w pliku Excel.

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023

Prorektor ds. Projektów i Relacji Międzynarodowych oraz Koordynator pr. Erasmus+ zapraszają - zobacz!

Prezentacja na temat rekrutacji 2022/2023

prezentacja erasmus 2022/20023

Relacje stypendystek (filmiki / reportaże)

 

Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatorów programu Erasmus na wydziałach. Główna rekrutacja odbywa się raz w roku (grudzień-marzec). Wówczas przyznawane są miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni kolejnego roku akademickiego. UWAGA! Koordynatorzy mają prawo zgłaszania pojedynczych kandydatów (w miarę wolnych miejsc) także po zakończeniu głównej rekrutacji, przez cały rok.

ETAP I Sprawdzenie językowe

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Harmonogram rozmów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie SPNJO

Kontakt w SPNJO - mgr Justyna Urbańska-Ratajczak, e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

 • I termin 10.12.2021 /piątek/  
 • II termin 21.01.2022 /piątek/

Z rozmowy kwalifikującej zwolnienieni są studenci filologii obcych oraz kierunków prowadzonych w języku angielskim, jeżeli język, który/w którym studiują będzie językiem zajęć na uczelni zagranicznej. 

Studenci, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty językowe lub ukończyli lektorat językowy na poziomie B2 II  mogą zostać zwolnieni z rozmowy kwalifikującej pod warunkiem dopełnienia formalności opisanych na stronie SPJNO.

UWAGA! Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych, natomiast w innych kwestiach (m.in. informacje dotyczące możliwości wyboru kraju, wyboru języka) proszę się kontaktować z koordynatorami wydziałowymi. 

II ETAP - Rekrutacja kandydatów na poszczególnych Wydziałach  więcej 

Zakończenie rekrutacji  - 4 marca 2022 r.

 

Przygotowane wyjazdu 2021/2022 

UWAGA! Osoby zakwalifikowane na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ studia w  roku akademickim 2021/22 zapraszamy do zapoznania się z niniejsza prezentacją. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszym biurem. Aby pobrać prezentację, kliknij tu: prezentacja.pdf

prezentacja

Formularz zgłoszeniowy

Po pomyślnym przejściu rekrutacji na wydziale można przejść do procedury przygotowania wyjazdu. 

Pierwszy krok to założenie indywidualnego konta na stronie BWM i wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://international-applications.uni.wroc.pl 

Status studenta wyjeżdżającego z programu Erasmus

Okres spędzony za granicą zostanie uznany przez Uniwersytet Wrocławski za integralna część Twoich studiów, a więc nie będziesz powtarzać roku, czy brać urlopu dziekańskiego. Jednak warunkiem jest wywiązanie się z tzw. Learning Agreement for Studies („Porozumienie o programie zajęć").

Learning Agreement

Learning Agreement for Studies (LA) (Porozumienie o Programie Zajęć) jest najistotniejszym dokumentem związanym z wyjazdem na stypendium Erasmusa. Innymi słowy jest to plan  przedmiotów, które będą realizowane na uczelni zagranicznej i na podstawie którego po powrocie nastąpi rozliczenie wyjazdu.

Wyboru zajęć należy dokonywać na podstawie oferty przedmiotów/kursów zamieszczonych na stronach www uczelni przyjmującej. Ułożony przez studenta program studiów musi zostać oficjalnie zatwierdzony przez instytut macierzysty, czyli podpisany przez Koordynatora lub/i inne kompetentne osoby, np. Dyrektora Instytutu lub Dziekana.

LA należy przesłać do uczelni partnerskiej w terminie przez nią wskazanym, może się jednak zdarzyć, że uczelnia nie będzie wymagała wcześniejszego przesłania LA i wystarczy go zabrać ze sobą.

Ważne!

To Koordynator Wydziałowy lub Instytutowy (a w niektórych przypadkach również Dziekan), zatwierdza przedmioty, które będą realizowane na uczelni zagranicznej, prosimy więc nie zwracać się w sprawach związanych z ustalaniem lub zmianami w programie zajęć do Biura Współpracy Międzynarodowej.

Changes to Learning Agreement

Po przyjeździe na uczelnię zagraniczną bardzo często okazuje się, że z różnych przyczyn nie ma możliwości realizowania wszystkich wcześniej zaplanowanych zajęć.

Wówczas należy, konsultując się z Koordynatorem Wydziałowym lub Instytutowym na uczelni macierzystej, ułożyć nowy plan - Changes to Learning Agreement , pod którym powinien widnieć podpis Koordynatora i/lub innych osób, które zatwierdzały pierwotna wersję Learning Agreement.

Changes to Learning Agreement, podpisane przez koordynatora na uniwersytecie zagranicznym należy przesłać w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia studiów za granicą do swojego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego we Wrocławiu.

Punkty ECTS

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) pozwala za pomocą punktów kredytowych przeliczyć zdobyte za granicą oceny i zaliczenia. Systemem tym posługują się niemalże wszystkie europejskie szkoły wyższe, podobnie jak wszystkie Instytuty Uniwersytetu Wrocławskiego.

Punkty ECTS są wyrażone liczbami od 1 do 60 przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką student musi włożyć, aby te przedmioty zaliczyć. Obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje grupowe, indywidualne, pracę w laboratorium.

Punkty mają wartość względną, tj. wyrażają nakład pracy studenta, niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku akademickiego. Przyjmuje się, że 25-30 godzin pracy studenta=1 ECTS.

Student jest zobowiązany zdobyć 60 punktów ECTS w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30 na semestr lub 20 na trymestr.

Przygotowując Learning Agreement może okazać się, że jakiś przedmiot trzeba będzie mimo wszystko zaliczyć na uczelni macierzystej po powrocie w określonym terminie (np. w kolejnym semestrze). W takim przypadku punkty potrzebne do zaliczenia semestru lub roku zdobywane są po części za granicą i w kraju.

Przy układaniu programu można liczyć na pomoc Koordynatora Wydziałowego lub Instytutowego Erasmusa.

Grant Erasmus+

Finansowanie z programu ERASMUS+

Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Ufundowany jest ze środków UE. Studenci przebywając na stypendium Erasmus zachowują prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, ministerialnego itp.

Wysokość 1-miesięcznego grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określany jest przez Komisję Europejska w przewodniku po programie.

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny grant Erasmusa+ wynosi:

 • 520 Euro - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  
 • 500 Euro - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy  
 • 450 Euro - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 
 • Szwajcaria-stypendia rządu szwajcarskiego, szczegóły.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący stypendium socjalne).

Studenci nominowani do wyjazdu w ramach Erasmus+ studia, którym zostało przyznane stypendium socjalne, są finansowani z programu PO WER. Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie informacji o kwalifikacji do stypendium socjalnego, jaka odbywa się na poszczególnych wydziałach.

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny grant PO WER wynosi: 

 • 3069 PLN - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  
 • 2984 PLN - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy  
 • 2771 PLN - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 
 • Szwajcaria-stypendia rządu szwajcarskiego, szczegóły.

Grant z prgramu Erasmus +, jak i z programu PO WER, jest wypłacany w dwóch ratach: 

I rata: 80% przed wyjazdem

II rata: 20% po rozliczeniu wyjazdu

Wysokość całkowitego grantu przyznawanego na dany wyjazd jest ściśle uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną na uczelni zagranicznej (potwierdzonego przez uczelnie przyjmującą). Często zdarza się więc, że studenci jadący do tego samego kraju otrzymują zróżnicowane stypendia, co spowodowane jest różnym okresem studiów na poszczególnych uczelniach.

Zasady obliczania grantu

Zgodnie z zasadą przyjętą na UWr środki finansowe są przyznawane na okres :

 • do 5 miesięcy (przy wyjazdach semestralnych)
 • do 10 miesięcy (przy wyjazdach na trzy trymestry)
 • do 10 miesięcy (przy wyjazdach dwu-semestralnych). Jeżeli semestry mobilności są realizowane w osobnych latach akademickich ( ale w obrębie jednego poziomu studiów) to każdy z wyjazdów jest finansowany na okres do 5 miesięcy.

Zgodnie z zasadami ogólnymi pobyt na uczelni zagranicznej nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Wysokość grantu jest obliczana z dokładnością do 1 dnia. Przyjmuje się, że każdy miesiąc to 30 dni. Warunkiem wypłacenia grantu jest podpisanie przed wyjazdem umowy finansowej, w której wymieniony jest przewidywany okres studiów na uczelni zagranicznej.

Powyższe zasady dotyczą wyjazdów na każdym poziomie studiów.

Umowa finansowa pomiędzy Uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia

Jeżeli już wiesz, że jesteś przyjęty przez daną uczelnię zagraniczną, pozostaje jeszcze podpisanie w Biurze Współpracy Międzynarodowej umowy finansowej pomiędzy Tobą - Uczestnikiem programu Erasmus, a przedstawicielem Uniwersytetu Wrocławskiego, regulującej warunki formalne i finansowe Twojego wyjazdu na studia za granicę. 

 Przygotowanie umowy finansowej:

 • Umowa podpisywana jest w BWM przed planowanym wyjazdem. Zalecany termin zawarcia umowy - ok. 2-4 tygodnie przed datą rzeczywistego wyjazdu na studia.
 • Dokument ten wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i  wraz z danymi bankowymi przynieść bądź przesłać pocztą do BWM w celu jego podpisania
 • Proszę pamiętać o obowiązku przedstawienia kserokopii podpisanego przez koordynatora Learning Agreement for Studies (LA) oraz kserokopii karty ubezpieczeniowej (z NFZ lub prywatnej polisy ubezpieczeniowej).
 • Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają podpisania aneksu do umowy.

Przekazanie środków finansowych:

 • Przelewy będą realizowane z uwzględnieniem daty rozpoczęcia studiów/kursów przygotowawczych na uczelniach zagranicznych oraz od daty podpisania kontraktu w BWM, przy czym termin rozpoczęcia realizacji przelewów będzie również uzależniony od daty przekazania środków finansowych na konto UWr przez Narodową Agencję pr. Erasmus
 •  Przekazanie grantu Erasmusa odbywa się wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy studenta (przelew na rachunek innej osoby, np. rodzica możliwy jest tylko wówczas, gdy student jest współwłaścicielem rachunku lub został oficjalnie w banku upoważniony przez właściciela rachunku do korzystania z konta).
 • Grant Erasmusa z Narodowej Agencji wpływa na konto walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego w euro, a następnie jest przelewany na konto walutowe (w EUR) studenta.
 • Na życzenie studenta grant EUR może zostać przelany na konto złotówkowe.
 • Studenci finansowani z funduszu POWER otrzymują stypendium w PLN.
 • Koszty przelewów pokrywa uczelnia.
 • Uniwersytet nie dokonuje żadnych przelewów do banków za granicę. Przelewy dokonywane są tylko i wyłącznie na konta złotówkowe i walutowe w kraju.
 • Przelew stypendium jest realizowany w dwóch transzach: 80% przed wyjazdem , 20% po powrocie i rozliczeniu mobilności.

Dofinansowanie uczestników ze specjalnymi potrzebami (studenci niepełnosprawni)

Osoba niepełnosprawna wyjeżdżająca na stypendium w programie Erasmus + ma prawo otrzymać dodatkowe finansowanie. Wysokość dodatkowego finansowania będzie określana przez UWr na podstawie wniosku złożonego do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+

Wniosek do pobrania

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności. We wniosku trzeba szczegółowo określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności , inne niż standardowe koszty związane z podrożą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia oraz określenia wysokości przewidywanych wydatków.

Przyznanie dodatkowego finansowanie będzie możliwe w następujących sytuacjach:

 • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu zagranicą (koszty podróży osoby towarzyszącej, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności  (koszty specjalnego ubezpieczenia)
 • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów (ta kategoria wymaga zalecenia od lekarza)

Wszystkie koszty będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych, czyli na podstawie dowodów finansowych (rachunki, faktury, bilety). Rozliczenie kwoty niższej od kwoty przyznanej spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania.

Wnioski można składać wyłącznie do BWM przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy. W przypadku studiów jednolitych magisterskich są to 24 miesiące.

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na studia na uczelni partnerskiej na okres od 3 do 10 miesięcy. Przy studiach jednolitych magisterskich liczba wyjazdów z grantem finansowym jest podwojona.

Oświadczenie o kapitale mobilności

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

 • Wniosek o wydanie karty; dostępny na stronie http://www.nfz.gov.pl/
 • Zaświadczenie z BWM o wyjeździe na stypendium(do pobrania z indywidualnego konta na naszej stronie)
 • Dowód osobisty

Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia za granicą można uzyskać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres infoue@nfz-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie http://www.nfz.gov.pl/

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić polisę w którejś z firm ubezpieczeniowych.

Kserokopia karty ubezpieczeniowej z NFZ lub prywatnej polisy ubezpieczeniowej musi być złożona w BWM przez wyjazdem na uczlenię partnerską.

 

Wparcie językowe on-line 

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej : przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka.  Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany do uczestnika na adres e-mail. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • czeski
 • duński
 • grecki
 • portugalski
 • niemiecki
 • francuski
 • szwedzki
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki

Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Kursy językowe on-line

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie: Online Linguistic Support. Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course)
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
 • news;
 • level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Licencje będą przyznawane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus +.

Przedłużenie stypendium

Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu realizacji Twojego kapitału mobilności.

Grant Erasmusa przyznany może być maksymalnie na 10 miesięcy.

Pamiętaj! O zgodę na przedłużenie pobytu na II semestr należy się zwrócić zarówno do koordynatora na Twoim wydziale, jak i do uczelni zagranicznej.

Procedura przedłużenia pobytu w Biurze Współpracy Międzynarodowej, wymagane dokumenty:

 1. aneks - wygenerowany poprzez indywidualne konto na naszej stronie internetowej potwierdzający chęć kontynuacji studiów na uczelni partnerskiej
 2. Learning Agreement for Studies na II semestr, który oznacza zgodę na przedłużenie pobytu. W wyjątkowych sytuacjach LA na II sem można zastąplić mailową zgodą koordynatorów z obu uczelni: wysyłającej i przyjmującej
 3. Learning Agreement i changes to LA za I semester - zatwierdzone przez obie uczelnie
 4. oceny z pierwszego semestru studiów na uczelni zagranicznej (może być wersja robocza)
 5. Zaktualizowane ubezpieczenie

Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu to początek II semestru na UWr.

Ostateczny termin sfinalizowania procedury związanej z przedłużeniem pobytu na uczelni partnerskiej to 1 kwietnia danego roku.

UWAGA! Dopiero po sfinalizowaniu procedury przedłużenia pobytu Uczelnia przygotuje kolejną wypłatę stypendium.

Rozliczenie stypendium

Aby rozliczyć pobyt na stypendium Erasmus+ po powrocie z wymiany należy:

 1. Złożyć w BWM następujące dokumenty:  

ERASMUS STUDIA ERASMUS PRAKTYKI
wykaz zaliczonych przedmiotów, uzyskane oceny, punkty ECTS (Transcript of Records) -
zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres studiów określony w kontrakcie studenckim (Letter of Confirmation)* zaświadczenie z firmy/ instytucji potwierdzające okres odbytej praktyki (Traineeship Certificate)*
Learning Agreement / Changes to Learning Agreement podpisane przez instytucję przyjmującą oraz koordynatora na UWr Changes to Learning Agreement (jeśli dotyczy)
potwierdzenie odbycia podróży z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu (Green Travel) - bilety, oświadczenie o wspólnym korzystaniu z samochodu potwierdzenie odbycia podróży z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu (Green Travel), oświadczenie o wspólnym korzystaniu z samochodu 

2. Wypełnić:

 •  raport EU survey on-line najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności
 •  testy językowe OLS (on-line, jeśli dotyczy)

 

 *Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu.