Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

2016/2017

Ilość przewidzianych miejsc: ok. 100

PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzają kierownicy komórek administracyjnych UWr. zgodnie ze swoją polityką szkoleniową.

Kandydaci na wyjazd szkoleniowy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2016/2017 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do dnia 7 listopada 2016 komplet dokumentów zawierający:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd (UWAGA!!! nowy formularz zgłoszeniowy będzie generował się w PDF po wypełnieniu danych na koncie indywidualnym pracownika i będzie dostępny od 7.10.2016)
 • list motywacyjny skierowany do Prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, wskazujący nazwę instytucji zagranicznej (do trzech propozycji ), w której kandydat po uzgodnieniu z przełożonym zamierza odbyć szkolenie; list powinien zawierać opis spodziewanych rezultatów planowanego szkolenia

Uzupełnieniem kompletu dokumentów będzie protokół przekazany do BWM przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, zawierający poziom znajomości języka obcego kandydatów, który został określony na podstawie wyników przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych lub okazanych certyfikatów językowych.

DRUGI ETAP

Jeżeli ilość kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i merytoryczne pierwszego etapu rekrutacji nie przekroczy liczby miejsc przewidzianych na wyjazdy szkoleniowe 2016/2017,
wszystkim pracownikom ubiegającym się zostanie przyznany grant na wyjazd, co zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 11 listopada 2016.

W przypadku otrzymania większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc przewidzianych na wyjazdy szkoleniowe 2016/2017, zostanie powołana Komisja przy Prorektorze ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, która mając na uwadze poniższe kryteria, najpóźniej do 20 listopada 2016, utworzy listę rankingową:

 • jakość formalna i merytoryczna złożonego wniosku
 • ilość dotychczasowych wyjazdów szkoleniowych zrealizowanych przez pracownika w ramach programu Erasmus; pierwszeństwo dla pracowników wyjeżdżających po raz pierwszy
 • poziom znajomości języka obcego

W sytuacji zakwalifikowania mniejszej liczby kandydatów, na niewykorzystane miejsca zostanie zorganizowana dodatkowa rekrutacja. 

KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

1. Rozmowy kwalifikacyjne z języka obcego przeprowadzane będą w zależności od ilości kandydatów dwa lub więcej razy w roku.

Terminy rozmów (w godzinach pracy administracji):

 • 21.09.2016
 • 14.10.2016 (piątek)
 • 03.11.2016 (czwrtek)

2. Wymagany poziom co najmniej B1

3. Wynik nie będzie wyrażony oceną, ale podaniem poziomu, jaki kandydat reprezentuje. Opis poziomów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A1 i A2 dyskwalifikuje kandydata.

4. ZAPISY na rozmowy kwalifikacyjne w SPNJO prowadzone są przez BWM za pomocą formularza on-line

5. Lista zapisanych kandydatów, podchodzących do rozmowy w dniu 14.10.2016 z podziałem godzinowym (cztery osoby w ciągu 60min.) zostanie zamieszczona na stronie SPNJO na dwa dni przed terminem rozmowy  6. Opis rozmowy - kandydat losuje zestaw

 • przedstawienie się w danym języku, na jakim stanowisku pracuje, w jakim dziale/dziekanacie pracuje i na jakim stanowisku; czy już był na takim szkoleniowym wyjeździe, cel wizyty , oczekiwania związane z wyjazdem
 • krótka „prezentacja”, w trakcie której lektor zdaje pytania
 • reakcje językowe - sytuacja nakreślona jest w języku polskim, kandydat musi odpowiednio zareagować w języku obcym, zadawać pytania, zwracać się z prośbą o informacje

7. Tematyka „prezentacji”:

 •  Polska, Wrocław ( położenie, zabytki, liczba ludności, ciekawe miejsca, wydarzenia  itp.)
 •  UWr,  struktura, historia (podstawowe informacje)
 •  Jednostka, w której pracuje kandydat
 •  Praca, zakres obowiązków, warunki pracy

8. Sytuacje – w podróży, hotelu, na uczelni, w mieście.
9.  Protokół z rozmów kwalifikacyjnych zostanie przekazany do BWM w ciągu 3 dni roboczych po terminie rozmowy

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Z rozmowy kwalifikacyjnej w SPNJO mogą być zwolnieni kandydaci posiadający certyfikaty językowe. W takich przypadkach należy również wypełnić  formularza on-line, lecz w miejscu „język” proszę wpisać „certyfikat”, a następnie w kolejnym pytaniu o ewentualny certyfikat sprecyzować o jaki język chodzi.

 

TRZECI ETAP

Wszyscy pracownicy zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są do przedstawienia w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym wyjazdem, lecz nie później niż do 31 marca 2017, zaakceptowany przez przełożonego oraz podpisany przez instytucję przyjmującą na szkolenie tzw. Mobility Areement for Training.

Wyjazdy na szkolenia mogą być realizowane przez pracowników od razu po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, tj. po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji.

Jednakże osoby zakwalifikowane, które planują wyjazd po 31 marca 2017 zobowiązane są do respektowania wymogu określonego jako trzeci etap, co ma na celu zweryfikowanie stanu gotowości do skorzystania z przyznanego miejsca, a w przypadku jego braku przekazaniu go kolejnemu kandydatowi z ewentualnej listy rankingowej.

 

UWAGA!
Osoby aplikujące o wyjazd szkoleniowy po raz pierwszy powinny założyć indywidualne konto na stronie BWM. Dane na koncie indywidualnym będzie można w każdej chwili edytować, a wpisywane informacje pozwolą na wygenerowanie w PDF potrzebnych do wyjazdu dokumentów, min. formularza zgłoszeniowego, Porozumienie o Programie Szkolenia, umowy na wyjazd. Po każdym zalogowaniu się na własne konto jego użytkownik będzie mógł wydrukować wyżej wymienione dokumenty w PDF.