Aktualności

2017/2018

PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzają kierownicy komórek administracyjnych UWr. zgodnie ze swoją polityką szkoleniową.

Kandydaci na wyjazd szkoleniowy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2017/2018 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do dnia 24 listopada 2017 komplet dokumentów zawierający:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd (formularz można wygenerować po zalogowaniu się i wprowadzeniu danych na koncie indywidualnym https://international.uni.wroc.pl/pl/user
 • list motywacyjny skierowany do Prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, wskazujący nazwę instytucji zagranicznej (do trzech propozycji), w której kandydat po uzgodnieniu z przełożonym zamierza odbyć szkolenie; list powinien zawierać następujące informacje: 1) opis spodziewanych rezultatów planowanego szkolenia; 2) informację o korzyściach wynikających z poprzednio odbytych wyjazdów szkoleniowych, o ile takie wyjazdy miały miejsce; 3) sposób upowszechnienia wiedzy zdobytej podczas poprzednich szkoleń w jednostce macierzystej UWr  

Uzupełnieniem kompletu dokumentów będzie protokół przekazany do BWM przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, zawierający poziom znajomości języka obcego kandydatów, który został określony na podstawie wyników przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych lub okazanych certyfikatów językowych.

DRUGI ETAP

Drugi etap rekrutacji będzie polegał na ocenie punktowej kandydatów, którzy w pierwszym etapie terminowo złożyli wymagane dokumenty. Wszystkim kandydatom zostaną przypisane punkty za:

- poziom znajomości języka obcego:

4 pkt - C1/C2

3 pkt - B2

2 pkt - B1

- ilość dotychczasowych wyjazdów szkoleniowych (od roku 2007/2008 do 2016/2017 włącznie):

5 pkt - 0 wyjazdów

4 pkt - 1 wyjazd

3 pkt - 2 wyjazdy

2 pkt - 3 wyjazdy

1 pkt - 4 wyjazdy

0 pkt - 5 wyjazdów i więcej

- nie ubieganie się lub brak możliwości zrealizowania wyjazdu szkoleniowego w roku 2016/2017:

3 pkt - jeśli nie było wyjazdu 

0 pkt - jeśli wyjazd się odbył

SUMA PUNKTÓW ZE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH TRZECH KATEGORII STANOWI LICZBĘ PUNKTÓW KANDYDATA DECYDUJĄCĄ O JEGO MIEJSCU W RANKINGU.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane kryteria niż ilość przewidywanych grantów wyjazdowych, zostanie powołana Komisja przy Prorektorze ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, która dysponując wszystkimi danymi o kandydacie, czyli przyznaną punktacją oraz informacjami zawartymi w listach motywacyjnych utworzy rankingową listę rezerwową.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się nie później niż 6.12.2017.

 

KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kandydaci, którzy odbyli kwalifikację językową w roku poprzednim są zwolnieni z ponownego jej przechodzenia, chyba, że ich kompetencje językowe w ciągu ostatniego roku wzrosły i chcieliby raz jeszcze odbyć egzamin z języka obcego.

1. Rozmowy kwalifikacyjne z języka obcego przeprowadzane będą w zależności od ilości kandydatów dwa lub więcej razy w roku.

Terminy rozmów (do wyboru, w godzinach pracy administracji):

 • j. angielski 24.10.2017, 07.11.2017
 • j. niemiecki 24.10.2017, 07.11.2017
 • j. francuski 26.10.2017, 09,11,2017
 • j. hiszpański 23.10.2017, 06.11.2017
 • j. włoski 24.10.2017, 07.11.2017
 • j. rosyjski 24.10.2017, 07.11.2017

2. Wymagany minimalny poziom znajomości języka obcego to B1

3. Wynik nie będzie wyrażony oceną, ale podaniem poziomu, jaki kandydat reprezentuje. Opis poziomów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A1 i A2 dyskwalifikuje kandydata.

4. ZAPISY na rozmowy kwalifikacyjne w SPNJO prowadzone są bezpośrednio przez Studium. W celu zapisania się na rozmowę lub okazania certyfikatu proszę kontaktować się z zastępcą kierownika Studium p. Elżbietą Kopeć: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

6. Opis rozmowy - kandydat losuje zestaw

 • przedstawienie się w danym języku, na jakim stanowisku pracuje, w jakim dziale/dziekanacie pracuje i na jakim stanowisku; czy już był na takim szkoleniowym wyjeździe, cel wizyty , oczekiwania związane z wyjazdem
 • krótka „prezentacja”, w trakcie której lektor zdaje pytania
 • reakcje językowe - sytuacja nakreślona jest w języku polskim, kandydat musi odpowiednio zareagować w języku obcym, zadawać pytania, zwracać się z prośbą o informacje

7. Tematyka „prezentacji”:

 •  Polska, Wrocław ( położenie, zabytki, liczba ludności, ciekawe miejsca, wydarzenia  itp.)
 •  UWr,  struktura, historia (podstawowe informacje)
 •  Jednostka, w której pracuje kandydat
 •  Praca, zakres obowiązków, warunki pracy

8. Sytuacje – w podróży, hotelu, na uczelni, w mieście.
9.  Protokół z rozmów kwalifikacyjnych zostanie przekazany do BWM w ciągu 3 dni roboczych po terminie rozmowy

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Z rozmowy kwalifikacyjnej w SPNJO mogą być zwolnieni kandydaci posiadający certyfikaty językowe. W takich przypadkach należy również skontaktować się z p. Elżbietą Kopeć, zastępcą kierownika Studium: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

TRZECI ETAP

Wszyscy pracownicy zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są do przedstawienia w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym wyjazdem, lecz nie później niż do 31 marca 2018, zaakceptowany przez przełożonego oraz podpisany przez instytucję przyjmującą na szkolenie tzw. Mobility Areement for Training.

Wyjazdy na szkolenia mogą być realizowane przez pracowników od razu po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, tj. po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji.

Jednakże osoby zakwalifikowane, które planują wyjazd po 31 marca 2018 zobowiązane są do respektowania wymogu określonego jako trzeci etap, co ma na celu zweryfikowanie stanu gotowości do skorzystania z przyznanego miejsca, a w przypadku jego braku przekazaniu go kolejnemu kandydatowi z ewentualnej listy rankingowej.

Ilość przewidzianych miejsc: ok. 100-120 (uzależniona od krajów wyjazdu kandydatów, wskazanych w listach motywacyjnych)

UWAGA!
Osoby aplikujące o wyjazd szkoleniowy po raz pierwszy powinny założyć indywidualne konto na stronie BWM. Dane na koncie indywidualnym będzie można w każdej chwili edytować, a wpisywane informacje pozwolą na wygenerowanie w PDF potrzebnych do wyjazdu dokumentów, min. formularza zgłoszeniowego, Porozumienie o Programie Szkolenia, umowy na wyjazd. Po każdym zalogowaniu się na własne konto jego użytkownik będzie mógł wydrukować wyżej wymienione dokumenty w PDF.