Katamaran - przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki konkursu na nabór wniosków w ramach programu Katamaran - przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.

W ramach Programu możliwe było złożenie wniosku dotyczącego jednej z poniższych ścieżek:

ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia

W ramach tej ścieżki możliwa jest realizacja działań związanych z tworzeniem programu międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, w tym w szczególności:

  • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, programu studiów wraz z opisaniem efektów kształcenia się i kryteriów ich weryfikacji;
  • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, materiałów dydaktycznych wspierających uczenie się studentów;
  • opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną/uczelniami zagranicznymi, materiałów dydaktycznych do kształcenia studentów, w tym do kształcenia na odległość;
  • działania wspierające, tj.: organizacja szkoleń lub udział kadry biorącej udział w Projekcie w szkoleniach w kraju lub za granicą, upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów.

ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia

W ramach tej ścieżki możliwa jest realizacja działań  związanych z realizacją międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, w tym w szczególności:

  • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej/uczelni zagranicznych przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia;
  • organizacja lub udział w – związanych z realizacją studiów – prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem zagranicznym;
  • organizacja lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia;
  • organizacja lub udział studentów w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych lub międzykulturowych.

Dwa projekty złożone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymały finansowanie. W ramach ścieżki A wniosek złożony prze panią dr hab.Joannę Wojdon z Instytutu Historycznego. W ramach projektu planowane jest uruchowmienie wspólnych studiów Master in Public History we współpracy z uczelnią z Universite Paris Est Creteil-Val de Marne.

Natomiast w ramach ścieżki B finansowanie przyznano projektowi pani dr hab. Magdaleny Ratajczak z Instytutu Studiów Międzynardowych. W ramach tego projektu wsparcie finansowe na czas realizacji części studiów w uczelni partnerskiej otrzymają studenci programu Double Degree Master Programme in the field of International Relations realizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Padwie.